تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه نگرش دانشجویان کنونی و پیشین کارشناسی­ارشد گروه علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به تأثیر برنامه­درسی رشته تحصیلی خود بر رشد مهارت­های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال آنها است. نمونه آماری پژوهش دانشجویان و دانش­آموختگان مقطع کارشناسی­ارشد رشته علوم­تربیتی در کشور است که گروه علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان یک نمونه­ غیر احتمالی در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه محقق­ساخته گرداوری شد که پایایی، روایی محتوایی و روایی ملاک آن (73/0=r) بررسی و تأیید شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش شرکت کنندگان در تحقیق نسبت به برنامه­درسی رشته تحصیلی­شان قادر به پیش­بینی انتظارات شغلی و میزان رشد مهارت­های شغلی آنان است. همچنین دریافت شد که همبستگی بین نگرش شرکت کنندگان نسبت به دانشگاه محل تحصیل با انتظارات شغلی و رشد مهارت­های شغلی آنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عامل جنسیت بر نگرش شرکت کنندگان نسبت به برنامه­درسی رشته، انتظارات شغلی و مهارت­های شغلی آنان اثر معناداری داشته است. عامل رشته و تعامل دو فاکتور رشته و جنسیت بر انتظارات شغلی و رشد مهارت­های شغلی آنها تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمد رضا؛ بازرگان هرندی، عباس(1391). برسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش­آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، شماره 6، 131-111.
پورآتشی، مهتاب (1397)، ارزیابی نقاط قوت و راهکارهای ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 10، ویژه نامه تابستان 1397، 31- 18
خشنودی، فاطمه؛ فرج­اللهی، مهران؛ نجفی هزار جریبی، حبیب الله (1391). نقش برنامه­درسی رشته علوم تربیتی در توسعه نیروی انسانی کشور از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام نور هرمزگان. پژوهشنامة فرهنگی هرمزگان، شماره 3، 134-120.
دلاوری، ابوالفضل (1387). طرح ارتقاء کیفیت رساله­های دکتری. معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.
رجبی ، الهه ( 1398). تدوین الگوی ظرفیت اشتغال­پذیری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز: دانشکده مهندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سعیدی رضوانی، محمود؛ محمد حسین زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین (1389). سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره یازدهم، شماره 2، 86- 57.
شادفر، حوریه؛ لیاقتدار، محمد جواد؛ شریف، مصطفی (1390). بررسی میزان انطباق برنامه­درسی رشته مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، شماره 62، 146- 123.
شرج شریفی، آزیتا (1391). بررسی کارایی و تناسب آموزش­های ارائه شده در دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی با نیازهای آموزشی جهت ایجاد و ارتقاء. ماهنامه مهندسی مدیریت، سال پنجم، شماره 46، 62-53.
شریفی اسدی ملفه، فاطمه؛ خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه، کورش و صالحی عمران، ابراهیم (1398)، تعیین مؤلفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی، دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 7 (13) 52-29
شهرکی­پور، حسن (1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره­های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم­تربیتی (مطالعه موردی واحد رودهن). مجله پژوهش در برنامه­ریزی­درسی، سال 9، دوره 2، شمارة 7، 123- 118.
شیرزادی، رضا (1391). توسعه و توسعه انسانی در قطر. فصلنامه مطالعات سیاسی، 5 (18)، 130-109
صالحی عمران، ابراهیم. و حسین تبار مرزبالی، فاطمه (1393)، ادامه تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی یا اشتغال در بازار کار، نامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 3، 51 -33
صالحی عمران، ابراهیم و رحمانی قهدریجانی، الهه (1391). بررسی شایستگی‌های کانونی در برنامه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها، مجله مهارت آموزی،1(1)، 31-7
عارفی، محبوبه (1384). برنامه­ریزی­درسی راهبردی در آموزش­عالی. تهران، جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی، چاپ اول.
فاضلی، نعمت الله (1387). فرهنگ و دانشگاه (منظرهای انسان­شناسی و مطالعات فرهنگی). تهران، نشر ثالث.
فراستخواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش­عالی؛ منظرهای جهانی و مسئله­های ایرانی. چاپ اول، تهران، نشر نی.
محمدی، مهدی؛ ترک­زاده، جعفر (1390). مقایسة رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه­درسی و عملکرد استادان و کارکنان دانشکدة علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز. مجلة پژوهش­های برنامه­درسی، دوره اول، شماره 1، 49-29.
محمودیان، حسین؛ رشوند، مرجان (1391). اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش­عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن( مطالعه موردی شهر تهران). مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 1، 83-104.
مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا؛ نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش­عالی (مطالعه موردی: مقطع دکتری مدیریت دانشگاه­های دولتی). فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، شماره 51، 154-121.
مرکز آمار ایران (1397). سالنامه مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، اردیبهشت 99، تهران.
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (1389). گزارش ارزیابی برونی گروه مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران.
میرکمالی، سیدمحمد (1372). تحلیلی بر توانمندی­های شغلی فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش­عالی، شماره 4، - 38-13
نظرزاده زارع، محسن و تادری، ابوالقاسم (1394)، آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی، رهیافت، شماره 58، 97-85
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1373). آئین­نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته، شورای عالی برنامه ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یحیی زاده، رؤیا (1394).سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، دانشکده اقتصاد و حسابداری