شناسنامه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

دوفصلنامة مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی
سال 5 - شمارة 9- بهار و تابستان  1393 
 
مدیر مسئول: دکتر مجید علی عسگری
سردبیر: دکتر کورش فتحی واجارگاه
مدیر داخلی: اکرم دهباشی
مدیر اجرایی: سمیه خسروی
 
هیئت تحریریه:
دکتر حمیدرضا آراسته، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
دکتر محمدرضا آهنچیان، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا بهرنگی، استاد دانشگاه تربیت معلم
دکتر محمدحسن‌پرداختچی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابراهیم صالحی عمران، دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر احمدعلی فروغی ابری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر مقصود فراستخواه، استادیار موسسه پژوهش و
برنامه‌ریزی آموزش عالی
دکتر کورش فتحی واجارگاه، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر یدالله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر احمدرضا نصر‌اصفهانی، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر مژده وزیری، استادیار دانشگاه الزهرا
دکتر‌محمدحسین ‌یارمحمدیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

صفحه آرا: سمیه خسروی
تلفن: دفتر مجله (81032208) 
 آدرس الکترونیکی: www.icsajournal.ir