بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با مهارت های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ژینوس کشتکاری[1]، دکتر محمدعلی میرزابیگی[2]،  دکتر علی اکبر خسروی[3]
چکیده: هدف این پژوهش بررسی میزان توجه برنامه‌درسی  اجرا شده رشته‌های کارشناسی‌ارشد علوم‌تربیتی با مهارت‌های کارآفرینی بود. پژوهش ازنوع کاربردی وروش توصیفی- پیمایشی، باجامعه آماری دانشجویان ترم آخر رشته‌های علوم‌ تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال تحصیلی93-92به تعداد321 نفر که با روش نمونه‌گیری «تصادفی ساده» انتخاب ‌و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق‌ساخته «‌شامل30سؤال پنج گزینه‌ای» وسوال ها از طریق آزمون t یک گروه مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ‌نشان‌ داد‌: برنامه‌درسی اجرا‌شده کارشناسی‌ارشد رشته مزبور در تربیت دانشجوی کارآفرین مؤثر بوده است، ولی میانگین نمرات مهارت‌های کارآفرینی رضایت بخش نبوده، مخصوصاً درمهارت‌های «تحمل‌ابهام» و «ریسک پذیری» پایین‌تر از حدمتوسط ‌بود؛ لذا ارتقا و تقویت مهارتهای مذکور در این رشته‌ها، نیازمند مداقه و برنامه‌ریزی هدفمند،هم در برنامه‌درسی قصد شده وهم در برنامه‌درسی اجرا شده می‌باشد.
کلمات کلیدی: اهداف آموزش عالی، برنامه ریزی درسی ، مهارت های      
کارآفرینی، دانشگاه[1] . کارشنا سی ارشد برنامه ریزی درسی، ،jkeshtkari@gmail.com  تلفن: 09122902813


[2] . دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی


[3] . استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، دانشکده روانشناسی