شناسنامه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

شناسایی یک چهارچوب مطالعاتی برای فرهنگ رشته‌ای در برنامه‌های درسی آموزش عالی/ دکتر عظیمه سادات خاکباز ....................................................................................................32-7 بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های اخلاقی در تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد/ دکتر محبوبه عارفی، اعظم شریفی............................................................44-33 آموزش شایستگی‌های کانونی در برنامه درسی به‌عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان‌رشته‌ای/ دکتر ابراهیم صالحی عمران................................................62-45 گستره‌ی ارزش‌های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی/ دکتر زهره عباباف......................................84-63 میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی/ دکتر رضا رضوانی و سمیه نوروزی ...................................................................................96-85 بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها/ یونس طاطاری، دکتر بهروز مهرام،حسین کارشکی ..............................................................................................113-97 هیوریستیک‌ها و کارپوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی/ دکتر نرگس آهنچیان، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر محمود مهر محمدی، دکتر مقصود امین خندقی ........................153-114