آموزش شایستگی های کانونی در برنامه درسی به عنوان رویکرد جدید برای ایحاد ارتباط در مطالعات میان رشته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

 پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش مبادلات جهانی و تغییر و تحول در ساختار اقتصاد جهانی، باعث تغییر و تحولاتی در ساختار، محتوا، رشته‌ها و برنامه‌های درسی آموزش عالی شده است. تغییرات روزمره و جدید در دنیای کسب‌وکار با توسعه و گسترش فراگیر آموزش عالی و ایجاد رشته‌های مختلف و متعدد میان‌رشته‌ای در دانشگاه‌ها نیز همراه بوده است. اما مسئله‌ی اصلی این است که چگونه و با کمک چه رویکردی می‌توان ارتباط افقی و عمودی میان رشته‌های مختلف دانشگاهی ایجاد نمود؟ بدین منظور ضرورت دارد که از یک مفهوم کلیدی به نام آموزش "شایستگی‌ها و مهارتهای کانونی" به‌عنوان رویکردی نو در فرایند تهیه و تنظیم محتوای برنامه‌های درسی آموزش عالی استفاده شود. تحقیقات متعدد بر روی این مفهوم در طی سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته‌ی جهان همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا و کانادا نیز حاکی از اهمیت شایستگی‌های کانونی و ارائه‌ی آن در برنامه‌های درسی است. لذا این مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مطالعه‌ی تطبیقی در صدد است که ضمن تبیین و بررسی شایستگی‌های کلیدی در مطالعات میان‌رشته‌ای، کاربرد مبانی نظری موجود در این زمینه همچون سرمایه‌ ی انسانی، سرمایه‌ ی اجتماعی، کارکردگرایی، دیدگاه علمی پروژه (DeSeCo)، و همچنین دیدگاه منابع انسانی را مورد تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


توسلی،غلام عباس(1379). نظریه های جامعه شناسی،تهران: سمت.
خورسندی، علی(1387) گفتمان میان رشته ای دانش. تهران.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
شارع پور، محمود. ( 1386 )جامعه شناسی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات سمت
شجاعی باغینی، محمد مهدی و همکاران( 1387) مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
صالحی عمران، ابراهیم(1383 )دیدگاههای نظری توسعه آموزش عالی. دانشور رفتار. سال یازدهم. شماره 5: 55- .67
صالحی عمران، ابراهیم(1388). جامعه، کار ومشاغل"مروری بر مهارتهای اشتغال­زا در بازار کار. تهران: انتشارات سمت.
عباسپور، عباس. (1384) مدیریت منابع انسانی پیشرفته،تهران: سمت.
عزیزی، نعمت الله (1382). آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیت ها و مهارتهای اساسی. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز. دوره بیستم. شماره اول.: 58-70
عزیزی، نعمت الله.( 1383) اشتغال و آموزش عالی: راهبرد های پیوند آموزش عالی با نیازهای بازار کار. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. شماره 31 و 32 :171- 197
علوی پور، سید محسن، و همکاران(1387) چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ا ی. تهران.پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
فردانش، هاشم و کرمی، مرتضی(1387) شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آموزش­ های صنعتی، فصلنامه­ مطالعات برنامه درسی، سال دوم، شماره 8 : 131-106.
مهر علیزاده، یدالله (1383) جهانی شدن، تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران
وودهال، مارین(1381)راهنمای کاربرد تحلیل هزینه-منفعت در برنامه ریزی آموزشی ترجمه کورش فتحی واجارگاه. تهران: انتشارات آییژ.
 
Agudelo, Santiago(1998) Certificación de competencias laborales. Application en Gastronomía, Montevideo, Cinterfor/ILO,
Attewell, P. ( 1990) what is skill? work and occupations,17,. pp: 422-448.
Australian Education council, Finn review committee (1991). Young People’s Participation in post compulsory Education and Training; Report of the Australian Education Council review Committee .Australian Government Publishing Service, Conberra.
Australian Education council, Mayer committee. (1992). Key Competencies: Report of the Committee to advise the Australia Education Council and Vocational Education, Employment and Training on Employment-related Key Competencies fir Post Compulsory Education and Training. Australian Education Council and Ministers of Vocational Education, Employment, and Training: Conberra.
Barbieri, p.( 2004). Social capital and Self-employment’s Network Analysis: Experimental and Several Considerations.
Becker G. S. (1975) Human Capital: A Theoretical and Empirical analysis, With Special Reference to Education. 2nd ed. Princeton university Press, Princeton, New Jersey.
Becker, W. E (2000). Achieving Success Through Capital: Tapping Hidden Resources in your Personal and business Networks, University of Michigan Business School.
Bunk, G. P.(1994), La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales en la RFA, in Revista CEDEFOP No.1.
Conference Board of Canada (1992),”Employability skills Profile: What are Employers Looking for?” conference Board of Canada: Ottawa.
Darrah, C. (1994)Skill Require mends at Work: Rhetoric Versus Reality “, Work and Occupations, 21 (1) , pp.64-84.
Ducci, María Angélica,(1997) “El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional”, in: Formación basada en competencia laboral, Montevideo, Cinterfor/ILO.
Gallart, M. Antonia; Jacinto, Claudia, (1997) “Competencias laborales: tema clave en la articulación educación trabajo”, in: Formación basada en competencia laboral, Montevideo, Cinterfor/ILO.
Gonzci, Andrew; Athanasou, James, (1996). “Instrumentación de la educación basada en competencias. erspectivas de la teoría y práctica en Australia”, in: Competencia Laboral y Educación Basada en Normas de Competencia, Mexico, Limusa,
Haste, H. (1999), Competencies: Psychological Realities “, A Psychological Perspective, OECD, DeSeCo Project, viewed 30 January, 2001.
ILO (2008) 40 questions-ILO- CBT. International labour organization.
Karabel , J & A. H. Halsey. ( 1977) Educational Research :A Review and Interpretation “, in Karabal , J and M Halsey . A.H. (eds), Power and Ideology in Education, New York : Oxford University press.
Le Boterf, Guy, La, (1998) ingeniería de las competencias, París, D´organisation.
Levy , F & R .Murnane , (1999). Are there Key Competencies Critical to Economic Success? An Economics Perspective, OECD (DeSeCo), Paris.
Mertens, Leonard,( 1996) Competencia Laboral: sistemas, surgimientoy modelos, Montevideo, interfor/ILO.
Schutz TW (1971). Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. Free press, New York.
Secretary ‘ s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) (1991)What work Requires of schools : A SCANS Report for America 2000, US Department of Labor: Washington, D.C.
   Spencer L & S. Spencer, (1993)Competence at Work-models for Superior Performance , Johan Wiley & Sons , New York.
Werner, M. (1995)Australian Key Competencies in an International Perspective ,NCVER , Adelaide.