گستره ارزش های کاری سکویی برای آموزشگری در محیط آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان- دکتری برنامه ریزی درسی

چکیده

بنیادهای فرهنگی و علمی از دیرباز برای عمل‌کنندگان در نقش‌های مدرس یا آموزشگر و آموزش‌گیرنده وظایف و حقوقی قائل شده‌اند. از جمله وظایفی که می‌توان بر اساس همان بنیادها برای آموزشگر قائل بود فراهم‌سازی تدابیری است که آموزش‌گیرنده را آماده برای زیست در حال و شرایط در حال شکل‌گیری خواهدکرد. آموزشگری در موقعیت‌های تربیتی رسالتی چند وجهی است زیرا رهبریت تربیت اخلاقی، عاطفی، شناختی، اجتماعی، رفتاری و شغلی آموزش‌گیرندگان فرایند پیچیده‌ای است که به‌کارگیری مجموعه‌ای از توانمندی‌ها را می‌طلبد. تلفیقی همگون از دانش‌ها، مهارت‌ها و باورها که مدرس را آماده یا به‌عبارتی شایسته‌ی چنین هدایتگری می‌نماید. از طرف دیگر، واقعیت محیط یادگیری در انواع سنتی و مجازی صرفاً یک ویژگی فیزیکی یا ارتباط کمّی بین عناصر فیزیکی نیست بلکه فراتر از آن یک سازه‌ی مفهومی است که از تعاملات نظام باوری، ذهنیت‌های شناختی، هیجانی و اجتماعی- فرهنگی نقش‌آفرینان صحنه‌ی یادگیری متأثر می‌شود. بر این اساس، این پژوهش که مقاله برگرفته از آن است، با هدف کاوش و توصیف مؤلفه‌های ارزش‌های کاری و حرفه‌ای مبتنی بر نقش تربیتی- اخلاقی مدرسان/آموزشگران دانشگاه تنظیم شده است. در این راستا از شیوه‌ی پژوهش کیفی اکتشافی بهره گرفته شد و داده‌ها به کمک مصاحبه‌ی بازپاسخ با 36 مدرس (خبره‌ی علمی) رشته‌های علوم انسانی، پایه، پزشکی و مهندسی از دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، خوارزمی، علامه طباطبایی،  تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها بر مبنای استقرای تحلیلی انجام گرفت. یافته‌ها گستره‌ای از ارزش‌های کاری مبتنی بر نقش تربیتی-اخلاقی مدرسان دانشگاه را نمایان ساخت و نشان داد که آموزشگری ماهیت جامع و تلفیقی دارد و مؤلفه‌های ارزش‌های کاری در تلفیق با دیگر مؤلفه‌های حرفه‌ای برای آموزشگری در محیط آموزش عالی نقش‌آفرین است. یافته‌ها مؤلفه‌های ارزش‌های کاری شخصیتی، ارتباطی، شناختی، انگیزشی، باوری و حمایتی را در بر می‌گیرند که به‌لحاظ گستردگی به ارائه‌ی مؤلفه‌های باوری اشاره شده است. مؤلفه‌های ارزش‌های کاری می‌توانند به‌ عنوان شاخص ‌هایی در جذب، توانمند سازی، ارزشیابی و ماندگاری اعضای هیئت علمی در محیط آموزش عالی مورد تأمل قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 
Andrea, Vaneeta- marie, D. & Gosling, David(2005), Improving Teaching and Learning, A Whole Institution Approach, Open University Press.
Betances, Cynthia Ann (1999), From professional development to practice: Factors in the implementation of standards- based curriculum, PhD dissertation of George Washington University.
Bierer, Beth; Dannefer, Elaine(2008), Methods to assess students’ acquisition, application and integration of basic science knowledge in an innovative competency-based curriculum, Medical Teacher, 30: pp.171–177.
Cabaroglua,  Nese & Tillemab, Harm H.(2011), Teacher educator dilemmas: a concept to study pedagogy, Teachers and Teaching: theory and practice, 17(5), pp. 559–573.
Clinton, Jones(2011), Principal As Fasilitators Of  Professional Development With Teachers As Adult Learners, Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Education In the graduate School of the University of Missouri.
Cooper, Linda M. (2011),  Human Resource Management Practices, Job Satisfaction, And Organizational Performance In A Public Social Services Agency, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Public Administration, University Of Laverne.
Creswell, J. W. (2003), Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approaches,Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L., (2007), Designing and conducting mixed methods research: Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutmann, M.L., & Hanson, W.E. (2003), Advances in
mixed methods research designs, mixed methods in social and behavioral research, Thousand Oaks, CA: Sage.
Crossman Joanne M & Kite Stacey L. (2012), Facilitating improved writing among students through directed peer review Active Learning in Higher Education 13(3), pp. 219–229.
Cullen, John(2008),Professionalizing knowledge sharing and communications, Business Information Review, 25(1), pp. 53–57.
Dare, Anne Elizabeth(2011), Assessment Of Global Engineering Competencies,  A Thesis,  In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Engineering, Purdue University.
Gappa, Judith, M., Austin, Ann, E. & Trice, Andrea, G. (2007), Rethinking Faculty Work, John, Wiley & Sons, Inc.
Gesche, Astrid & Makeham, Paul(2008), Creating Conditions for International Learning and Teaching, Springer Science + Business Media B.V.
Gibson, Ian(2008), Designing Learning Communities in the Twenty- First Century, Springer Science + Business Media B.V.
Gillespie, Kay, J. & Robertson, Douglas, L. (2010), A Guide to Faculty Development, Jossey- Bass.
Gilmore, Sarah & Anderson, Valerie(2011), Anxiety and experience-based learning in a professional standards context, Management Learning, 43(1), PP. 75–95.
Hellsten, Meeri & Reid, Anna(2008), Researching International Pedagogies, Springer Science + Business Media B.V.
Henderson, Somody, Cook & Zambrano(2008), Evaluation of professional education, Research in Higher Education, 44( 6), pp. 1-27.
Henson, T. Kenneth(2010). Curriculum Planning. Waveland press, Inc. Fourth Edition. USA.
Herling, Richard Wayne(2005), Employee perceptions of intended and unintended work experience outcomes in the on-the-job development, ProQuest Dissertations and Theses.
McMillan , Dorothy J. ; Walsh , Glenda & Gray, Colette(2011), Changing mindsets: the benefits of implementing a professional development model in early childhood settings in Ireland, Professional Development in Education, 38(3), pp. 395–410.
Malik, Tarun(2011), College Success: First Year Seminar’s Effectiveness on Freshmen Academic and Social Integration, Impact on Academic Achievement and Retention at a Southern Institution, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Doctor of Education, Johnson & Wales University.
Marsella, Anthony, J.  & Paul Pedersen(2004),Internationalizing the counseling psychology curriculum: Toward new values, competencies and directions, Counselling Psychology Quarterly, 17(4), pp. 413-423.
Marsh, Colin J. & Willis George (2007), Curriculum: Alternative approaches, ongoing Issues, Pearson Education, Inc. 4th Ed.
Massey, Janet F. (2011),  Pennsylvania Accounting Practitioners’ Perceptions of Entry-Level Accountants Skills versus Competencies and Preferences Influenced by the 150-Hour Educational Requirement, A dissertation submitted to the faculty of Wilmington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration Wilmington University.
Richards, Debbie(2012), Leadership for Learning in Higher Education : The Student Perspective, Educational Management Administration & Leadership, 40(1), pp. 84–108.
Skelton, Alan(2012), Value Conflicts in Higher Education Teaching, Teaching in Higher Education, 17(3),  pp.  257-268.
Slater, Rachel; McCarthy Veach, Patricia  & Li, Ziqiu(2013), Recognizing and Managing Countertransference in the College Classroom: An Exploration of Expert Teachers’ Inner Experiences, Innov High Educ,38, pp. 3–17.