میزان توجه به ابعاد مختلف یادگیری واژه در کتاب‌های درسی دانشگاهی زبان انگلیسی تخصصی انتشارات پیام نور و تأثیر آن در کیفیت نظام آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

چکیده

 محتوای کتاب‌های درسی در کیفیت نظام آموزش عالی نقش بسزایی دارد. در دروس زبان تخصصی دانشگاهی فراگیری واژه نقش عمده‌ای دارد. در واقع این واژگان هستند که زبان را می‌سازند و به درک مطلب کمک می‌نمایند. اما به نظر می‌رسد که در تألیف کتب درسی دانشگاهی به ماهیت چندبعدی واژگان توجه نمی‌شود. هدف ما در این پژوهش، بررسی ابعاد یادگیری واژه در کتاب‌های زبان تخصصی انتشارات پیام نور می‌باشد تا با توجه به نتایج حاصله مشخص شود در این‌گونه کتاب‌های دانشگاهی از میان نه بعد به چه ابعادی از یادگیری واژه و به چه میزان پرداخته شده است. بدین منظور تمرینات واژه در دوازده عدد از کتاب‌های زبان تخصصی انتشارات پیام نور درگروه علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت. تمرین‌های مربوط به هر بعد بر مبنای فهرستی از پیش تهیه شده و تأیید شده توسط کارشناسان در همه‌ی کتاب‌ها مشخص و شمارش شد و در نهایت میزان درصد پرداخته شده به آنها محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج به‌صورت کیفی و توصیفی نشان داد که به بعد صورت-‌‌ معنایی بیشترین توجه شده است و پس از آن به ترتیب بعد مفهومی-‌ ارجاعی و بعد دستوری مورد توجه قرار گرفته‌ا ند. به بعد ارتباطی نیز به میزان اندکی پرداخته شده اما بقیه‌ی ابعاد در این کتاب‌ها نادیده گرفته شده‌اند. نتایج این تحقیق پرداختن به همه‌ی ابعاد واژگان را به مؤلفان محترم توصیه می‌کند، چراکه توجه به آنها به توانایی دانشجو درکسب مهارت‌های زبان می‌افزاید. در این تحقیق تأثیر و اهمیت این اهتمام در بالا بردن کیفیت نظام آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


ارجمندی، غلامرضا؛ خلیلی، حسین و رحیمی، عبدالعلی (1387). زبان تخصصی علوم اجتماعی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
بافنده ایمان­دوست، صادق (1389). زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
ثمربخشی تهرانی، شهربانو (1382). زبان تخصصی مدیریت بازرگانی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
خاصی، علی اکبر و علیجانی، رحیم (1389). زبان تخصصی رشته کتابداری. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
داداش­زاده، مریم (1390). متون تخصصی پیش­ دبستانی و دبستان. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
رضوانی، رضا و امیری، طیبه (2013). تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش­های چندگانه. فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4، 189-200.
علیمحمدی، محمود (1374). زبان تخصصی مدیریت دولتی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
علیمحمدی، محمود (1391). متون زبان انگلیسی در مدیریت آموزشی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
علیمحمدی، محمود؛ فراهانی، ابوالفضل و آقایاری، آذر (1381). زبان تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
کردستانی، داوود و زارع، حسین (1389). متون روان­شناسی 1 به زبان خاجه. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
مقدم، عبدالکریم؛ غلامی کیان، علیرضا و سلیم، فرشاد (1389). زبان تخصصی رشته حسابداری 1. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
مقدم، عبدالکریم؛ غلامی کیان، علیرضا و سلیم، فرشاد (1389). زبان تخصصی رشته حسابداری 2. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
نیلی­پور، رضا (1386). زبان تخصصی 1 رشته ادبیات فارسی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
یوسف خانی، مهدی؛ آیت، سیّد ناصر و فراهی، احمد (1390). زبان تخصصی رشته کامپیوتر. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام­نور.
Brown, D. (2011).What aspects of vocabulary knowledge do textbooks give attention to?
Language Teaching Research.15(1), 83–97.
Grace, C. (1998). Personality type, tolerance of ambiguity and vocabulary retention in                                      CALL. Calco Journal, 15, 1-3.
Hiebert, E.H. & Kamil, M.L. (2005). Teaching and learning vocabulary: Bringing research to practice. London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
Hirsh, D. (Ed.). (2012). Current perspectives in second language vocabulary research. Bern: Peter Lang Publication.
Hummel, K.M. (2010). Translation and short term L2 vocabulary retention: Hindrance or help? Language Teaching Research, 14, 61-74.
Lengyel, Z., & Navracsics, J. (2007). Second language lexical processes: Applied linguistic and psycholinguistic perspectives. Clevedon: Multilingual Matters LTD.
Mazdayasna, G. & Tahririan, M.H. (2008). Developing a profile of the ESP needs of Iranian students: The case of students of nursing and midwifery. Journal of English for Academic Purposes, 7, 277-289.
Meara, P. (2009). Connected words: Word associations and second language vocabulary acquisition. Amsterdam: John Benjamins.
Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.
Paltridge, B. & Starfield, S. (2013).The handbook of English for specific purposes. Oxford: Wiley Blackwell publication.
Qian, D.D. (2005). Demystifying lexical inferencing: The role of aspects of vocabulary knowledge. TSEL Canada Journal, 22 (2), 34-54.
Rezvani, R. & Soleimani, N. (in press). The role and status of translation in Iranian official ESP textbooks: What do Translation activities serve? Language ability or translation ability? Review of Applied Linguistics Research.
Schmitt, N. (2010). Researching vocabulary: A vocabulary research manual. New York: Palgrave Macmillan.
Scott, J.A. (2004). Scaffolding vocabulary learning. In D. Lapp, C.C. Block, E.J. Cooper, J. Flood, N. Roser, & J. V. Tinajero (Eds.),Teaching all the children (pp.275-293). New York, NY: The Guilford Press.