هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 هدف از نگارش این مقاله بازاندیشی در برنامه درسی آموزش عالی بر مبنای کارپوشه‌های حرفه‌ای و هیورستیک‌های استادان دانشگاه در برنامه درسی است. بنابراین، کارپوشه‌های بیست تن از استادان برجسته‌ی ‌دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی از پدیدارشناسی توصیفی برای شناسایی نحوه‌ی مواجهه‌ی این استادان با برنامه درسی آموزش عالی استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌ی غیر ساختاریافته بهره‌گیری شده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار NVIVO تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد استادان مورد بررسی از هیورستیک‌هایی در برنامه درسی آموزش عالی استفاده می‌کنند که می‌توانند سازگار با برنامه درسی در سایر مؤسسات آموزش عالی باشند. 

کلیدواژه‌ها


امین خندقی، مقصود و سیفی، غلامعلی (1392). توانمندی ها و مهارتهای موثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. دریافت پذیرش.
بازرگان، عباس (1387). ارزشیابی آموزشی. تهران. سمت.
تقی پور ظهیر، علی(1369). مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی.تهران.انتشارات آگاه.
سیف، علی اکبر(1386). روانشناسی پرورشی نوین. تهران. نشر روان.
شعبانی ورکی بختیار و جاویدی کلاته جعفر آبادی، طاهره (1390). برنامه درسی آموزش عالی در قرن 21: چالش ‌ها و راهبرد ‌ها. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال2، شماره 3 : 138-117
شورت, ادموند سی (1387). روش شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه مهر محمدی و همکاران. تهران، سمت.
فردانش، ‌هاشم(1382). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران. سمت.
مهر محمدی, محمود (1387). تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران. ضرورتها و فرصت ‌ها. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول شماره 3 : 18-1
میلر، جی.پی، ترجمه محمود مهرمحمدی (1379). نظریه‌های برنامه درسی. تهران.انتشارات سمت.
Ayers, W. (1993). The journey of a teacher. Columbia, Teacher College Press.
Ayers, W. (2001). To Teach: The Journey of a Teacher. Columbia, Teachers College Press.
Ayers, W. and Schubert W. H. (1994). Teacher lore: Learning about teaching from teachers. Teachers thinking, teachers knowing: 105-121.        
Barnett, R. (2000). Realizing the University in an Age of Supercomplexity, Society for Research into Higher Education. Buckingham, Open University Press.
Barnett, R. and Coate, K. (2005). Engaging the curriculum in higher education. McGraw-Hill, New York.
Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. Yale University Press.
Fiester, H. R. (2010). Using Heuristic Task Analysis to Create Web-Based Instructional Design Theory. ERIC.
Gick, M. L. and K. J. Holyoak (1983). Schema induction and analogical transfer. Cognitive psychology 15(1): 1-38.
Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research 2: 163-194.
Mamchur, C. M. (1996). A teacher's guide to cognitive type theory & learning style. Association for Supervision and Curriculum Development, Virginia.
McCrea, K. T. and J. J. Bulanda (2010). Caregiving Heuristics Valuable Practitioner Knowledge in the Context of Managing Residential Care. Qualitative Social Work 9(3): 343-363.
Schubert, W. a. A., W. (1999). Teacher Lore: Learning from Our Own Experience. Educators International Press, New York.
Schwab, J. J. (1969). The practical: A language for curriculum. The School Review 78(1): 1-23.
Schwab, J. J. (1971). The practical: Arts of eclectic. The School Review: 493-542.
Schwab, J. J. (1983). The practical 4: Something for curriculum professors to do. Curriculum inquiry 13(3): 239-265.
Toombs, W. and W. G. Tierney (1991). Meeting the Mandate: Renewing the College and Departmental Curriculum. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 6, 1991, ERIC.
York, C., P. Ertmer, et al. (2009). Extracting heuristics from expert instructional designers. Proceedings of the Association for Educational Communications and Technology 1: 496-510.
Zuckerman, G. A., E. V. Chudinova, et al. (1998). Inquiry as a Pivotal Element of Knowledge Acquisition Within the Vygotskian Paradigm: Building a Science Curriculum for the Elementary. Cognition and Instruction 16(2): 201-233.