چرخش از "نظریه‌پردازی" به "نظریه‌پردازی همادین در برنامه درسی": رویکردی عصب‌پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بر گرفته از رساله دکتری علیرضا هوشمند دانش آموخته گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران

2 استاد فلسفه تعلیم و تربیت، گروه مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

4 استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

ظریه­پردازی تبیینی و نظریه­پردازی تفهمی در برنامه درسی که به ترتیب منسوب به رویکردهای تجربی-آزمایشی و پدیدارشناسی-تفسیری هستند با ابتنای انحصاری به علوم تجربی به بیگانگی از معنای ژرف زندگی و با تکیه بر تجربه­های زیسته به تنهایی به نادیده گرفتن دقت علمی منجر می­شوند. مقاله حاضر با توجه به این موضوع، ابتنای به مفروضه­های اساسی عصب­پدیدارشناسی از قبیل هستی­شناسی بدنمند، معرفت­شناسی موقعیتی و غیر قطعی و روش­شناسی متعامد را زمینه نظریه­پردازی در برنامه درسی با هدف توجه یکپارچه به ابعاد مختلفِ حیات انسانی می­داند. در این پژوهش با روش نظرورزی فلسفی ضمن نقد دو دیدگاه نظریه­پردازی تبیینی و نظریه­پردازی تفهمی در برنامه درسی، دلایل مربوط به ادعاهای مورد نظر در مواجهه با آنها سازماندهی و با زنجیره­ای از استدلال­هایِ مبتنی بر یکپارچگی جهان هستی و ما فهیا مدعای بدیل با عنوان نظریه­پردازی همادین در برنامه درسی استنتاج شده­ است. نظریه­پردازی همادین در برنامه درسی به عنوان دستاوردی عصب­پدیدارشناختی آمیزه­ای از تبیین و تفهم است که ضمن حفظ استقلال آنها غیر کاهش­گرایانه و غیر تفکیکی است و ویژگی­هایی از قبیل جامعیت، موقتی بودن، عقلانیت، هم­افزایی و عاملیت ترکیبی را دارد. عدم قطعیت، در هم تنیدگی، پیچیدگی، خلق­الساعه­گی و شمولیت از جمله استلزام­هایی هستند که در چرخش عصب­پدیدارشناسانه نظریه­پردازی برنامه درسی به عنوان ایده پیشنهادی این پژوهش به آن­ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


برخورداری، رمضان و باقری، خسرو. (1391). مولفه­های روش­شناختی پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت. پژوهش­نامه مبانی تعلیم و تربیت، 2 (2)، پاییز و زمستان 1391، صص 140-121.
زیباکلام، سعید. (1395). افسانه­های آرام بخش. تهران، انتشارات اسم.
سرل، جان. (1392). اختیار و عصب­زیست­شناسی، تاملاتی درباره اراده آزاد، زبان و قدرت سیاسی. ترجمه محمد. یوسفی. تهران، نشر ققنوس.
سلسبیلی، نادر. (1382). دیدگاه­های برنامه درسی: برداشت­ها، تلفیق­ها و الگوها. تهران، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
شرت، ایوان. (1387). فلسفه علوم اجتماعی قاره ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه ی انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم. ترجمه هادی جلیلی. تهران، نشر نی.    
شریف خلیفه سلطانی، مصطفی. (1389). برنامه درسی (دوره پنج جلدی). انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
شعبانی ورکی، بختیار. (1379). رویکردهای یاددهی-یادگیری (مفاهیم، بنیادها و نظریه­ها). مشهد، نشر آستان قدس رضوی.
شعبانی ورکی، بختیار. (1385). منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی: جهت گیری نوین. مشهد، انتشارات به نشر.
شعبانی ورکی، بختیار و بابادی، امین. (1393). تکثر رشته­ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته­ها، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی. دوره هفتم، شماره 1. زمستان 1393، صص 25-1.
فینبرگ، الینور و فینبرگ، والتر. (1393). ویگوتسکی. در جوی پالمر. پنجاه اندیشمند علوم تربیتی (از پیاژه تا عصر حاضر). ترجمه پروین کدیور و همکاران، تهران، انتشارات سمت.
قادری، مصطفی. (1383). بسترهای فهم برنامه درسی. تهران، انتشارات یادواره کتاب.
کرباسی­زاده، امیراحسان و شیخ­رضایی، حسین. (1392). آشنایی با فلسفه ذهن. تهران، نشر هرمس.
کین، مارک جی. (1396). فلسفه علم شناختی. ترجمه مصطفی تقوی. تهران، انتشارات مترجمان.
گروف، استانیسلاو. و بنت، هال زینا. (1389). ذهن هولوتراپیک، راهی به سوی جهان هولوگرافیک. ترجمه محمد گذرآبادی. تهران نشر هرمس.
گنون، رنه. (1361). سیطرة کمیت و علائم آخرزمان. ترجمه علیمحمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم.
لیوتار، ژان فرانسوا. (1375). پدیدارشناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران، نشر نی.
محمدی چابکی، رضا. (1394). استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری هستی شناختی. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. 5 (1)، 70-47. 
میلر، جان. پی. (1388). نظریه­های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران، سمت.
همیلتون، پیتر. (1380). شناخت و ساختار اجتماعی. ترجمه حسن شمس آوری چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
هوشمند، علیرضا، شعبانی ورکی، بختیار، امین خندقی، مقصود و مقیمی، علی. (1399). نظریه پردازی برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه­های تربیتی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 8 (15)، 70-37.
Anselmo, A. (2018). Edgar Morin: From Vicious Circles to Virtuous Circles. World Futures, 74:2, 68-83.      https://doi.org/10.1080/02604027.2017.1357933.
Aoki, T. (1988). Towards a Dialectic Between the Conceptual World and the Lived World: Transcending      Instrumentalism in Curriculum Orientation. Journal of Curriculum Theorizing, 5 (Fall, 1983), 4-21. Reprinted pp. 402-416 in William F. Pinar, ed., Contemporary Curriculum Discourses Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
Baggini, J. (2019). Out of mind. Philosopher patricia churchlands radical approach to the study of human consciousness.www.prospectmagazine.co.uk/magazine.
Barnett, R., & Coate, K. (2005). Engaging the Curriculum in Higher Education. Berkshire: Open University Press.
Bassey, M. (2001). A solution to the problem of generalisation in education research: Fuzzy prediction. Oxford Review of Education, 27(1), 20.
Bayne, T. (2004). Closing the Gap? Some Questions for Neurophenomenology. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 3/4: 349-64.
Bhaskar, R. (1989). Reclaiming reality: A critical introduction to contemporary philosophy. London: Verso Books.
Brooks, R. A. (1991). Intelligence without representation. Artificial Intelligence, Volume 47, Issues 1–3.
Bruer, T. J. (2008). Building bridges in neuroeducation. In Battro, M.; Fischer, K., & Lena, P. (Eds.). .), The educated brain. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 43-58.
Carey, S. (2009). The origin of concepts. New York: Oxford University Press.
Churchland, P. S. (2002). Brain-Wise: studies in neurophilosophy.MIT Press.
Clark, A. (2014). Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science. 2nd edn, Oxford: Oxford University Press.
Clark, A. (2008). Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. USA. Oxford University Press
Cucen, A. K. (1998). Heidegger’s reading of Des-cartes’ dualism: The relation of subject and object. 20th World Congress of Philosophy. Retrieved August 15, 2013, from http://www.bu.edu/wcp/Papers/Cont/ContCuce.htm
Dewey, J. (1961). Experience and Nature. La Salle. Illinois: Open Court.
Dilworth, C. (2006). The Metaphysic of Science: An Account of Modern Science in terms of Principles, Laws and Theories. Netherlands, Springer, 2ed. Ed.
Dimoka, A. (2012). How To Conduct A Functional Magnetic Resonance (fMRI). Study in Social Science Research. MIS Quarterly Vol. 36 No. 3, pp. 811-840. http://www.misq.org.
Dobson, R. L. & Dobson, J. E. (1987). Curriculum Theorizing. The Educational Forum Publication details, including instructions for authors and subscription information.e:  http://dx.doi.org/10.1080/00131728709335702.
Dreeben, R. (1968). On What is Learned in School. Massachusetts: Addison- Wesley.
Eagleman, D. (2011). Incognito: The Secret Lives of the Brain. New York: Pantheon.
Eisner, E. W. (1994). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs. (3rd Edition). New York, Macmillan College Pub. Co.
Elgin, C. Z. (1996). Considered Judgment. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Esbjörn-Hargens, S. (2009). An Overview of Integral Theory. An All-Inclusive Framework for the 21st Century. Retrieved October 1, 2011, from http://integrallife.com/files/Integral_Theory_3-2-2009.pdf.
Esbjörn- Hargens, S., & Zimmerman, M. E. (2009). Integral ecology: Uniting multiple perspectives on the natural world. New York: Random House/Integral Books.
Feldman, L. D. (2007). An Example of Integral Pedagogy. Published in AQAL: Journal of Integral Theory and Practice, 2007, 2 (2), 26-42.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Boston: Beacon.
Gallagher, S. (2012). Social Cognition, the Chinese Room, and the Robot Replies. In Zdravko Radman (ed). Knowing without Thinking: Mind, Action, Cognition and the Phenomenon of the Background. London: Palgrave-Macmillan.
Gallagher, S. (2016). Theory, practice and performance. Journal Connection Science, Volume 29(1), 106-118.
Gallagher, S., & Francesconi, D. (2012). Teaching Phenomenology to Qualitative Researchers, Cognitive Scientists, and Phenomenologists. In do-Pacific Journal of Phenomenology Volume 12   Special Edition September 2012.
Gallagher, S., & Varela, F. (2001). Redrawing the Map and Resetting the Time: Phenomenology and the Cognitive Sciences. In The Reach of Reflection: Issues for Phenomenology's Second Century. By Crowell, S. Embree,L. Samuel J. J. (eds.), Center for Advanced Research in Phenomenology, Inc. Electronically published at www.electronpress.com
Gallagher, S., & Zahavi, D. (2012). The Phenomenological Mind. (2ed. Ed). New York, Routledge.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theoryof multiple intelligences.NewYork,NY: Basic Books.
Gazzaniga, M., Ivry, R., & Mangun, G. (2002). Cognitive neuroscience: The biology of the mind. New York: W. W. Norton.
Gigerenzer, G., & Wolfgang, G. (2011). Heuristic decision making. The Annual Review of Psychology, 62: 451–82.
Giroux, H. (1983). Theory and Resistance in Education. Towards a Pedagogy for the Opposition. New York: Bergin and Garvey.
Glatthorn, A., Boschee, F., & Whitehead, B. M. (2006). Curriculum leadership: Development and implementation. Thousand Oaks: Sage.
Hall, J. (2005). Neuroscience and education .Education Journal, 84, 27-29.
Hart, L. (1983). Human Brain and Human Learning. New Rochelle, N.Y, Oak Creek, A. Z : Books for Educators.
Hass, Glen. (1987). Curriculum Planning. 5th. Ed. Boston Allyn and Balon Inc.
Howard, J. (2014). Heuristic, Intuition, or Impulse How to Tell the Difference and Why It Is Important to Decision Makers. In book: Bursting the Big Data Bubble: The Case for Intuition Based Decision Making Taylor & Francis Group, Editors: Jay Liebowitz, pp.57-68.
Howard-Jones, P. A. (2008). Philosophical Challenges for Researchers at the Interface between Neuroscience and Education. Journal of Philosophy of Education, 42, 361-380.
Hubermas, J. (1971). Knowledge and Human Interersts. Boston, Beacon Press.
Husserl, E. (1987). Aufsatze und Vortrage (1911-1921). Husserliana XXV. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
Inglis, J. (2009). Integral Ecology: Review the 'Uniting Multiple Perspectives on the Natural World' by Sean Esbjorn-Hargens and Michael Zimmerman. INTEGRAL REVIEW. June 2009. Vol. 5, No. 1.
Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessell, T. M., Siegelbaum, S. A., & Hudspeth, A. J. (2013).  Principles of Neural Science. Fifth Edition. USA. McGraw-Hill Companies.
Lutz, A. (2002). Toward a neurophenomenology as an account of generative passages: a first empirical case study. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1, pp. 133–67.
Lutz, A., Lachaux, J., Martinerie, J. and Varela, F. J. (2002).  Guiding the study of brain dynamics by using first-person data: Synchrony patterns correlate with ongoing conscious states during a simple visual task. Proceeding National Academy of Sciences USA. 99(3): 1586–1591.Published online 2002 Jan 22. doi:10.1073/pnas.032658199.
Maturana, H. R. (1970). Biology of cognition. In Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 42. Dordrecht: D. Reidel.
Mckernan, J. (2008). Curriculum and Imagination. New York. Published by Routledge.
McPhail, J. (1995). Phenomenology As Philosophy and Method Application to Ways of Doing Special Education. Remedial and Special Education. Vol. 16. Pp. 159-165.
Miller, J. P. (2010). Whole child education. Toronto: University of Toronto Press.
Moll, I. (1994). Reclaiming the natural line in Vygotskγ’s theory of cognitive development. Human Development, 37(6), 333-342• DOI:10.1159/000278278.
Montagni, E., Resta, F., Mascaro, A. L., & Pavone, F. S. (2019). Optogenetics in Brain Research: From a Strategy to Investigate Physiological Function to a Therapeutic Tool. Journal Photonic, 6 (3), 92. https://doi.org/10.3390/photonics6030092.
Moran, D. (2002). Introduction to Phenemenology. USA. New York. Published by Routledge 29 West 35th Street, New York, NY 10001.
Noë, A. (2004). Action in Perception. Cambridge: MIT Press.
Øberg GK, Normann B, Gallagher S. (2015). Embodied-enactive clinical reasoning in physical therapy. Physiotherapy Theory and Practice 31: 244–252.
Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). Curriculum Foundations, Principles, and Issues. Seventh Edition. England. Pearson Education. St. John’s University.
Paraskeva, J. M. (2017). Conflicts in Curriculum Theory Challenging Hegemonic Epistemologies. New York, Palgrave Macmillan.
Phenix, P. H. (1964). Realms of meaning: A Philosophy of the curriculum for general education. New York: McGeaw-Hill.
Pollock, J. L. (1998). Procedural Epistemology. In: The Digital Phoenix: How Computers are Changing Philosophy, edited by Terrell Ward Bynum and James H. Moor, 17–36. Oxford and Malden: Blackwell.
Roy, J. M., Petitot, J., Pachoud, B., & Varela, F. J. (1999). Beyond the gap: an introduction to naturalizing phenomenology. In Petitot, J., Varela, F.J., Pachoud, B., and Roy, J.-M. (Eds.), Naturalizing Phenomenology. Pp. 1-80. Stanford CA: Stanford University Press.
Saylor. J. G., Alexander, W., & Lewis, A. J. (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and Learning, Holt Rinehart and Winston, New York.
Schiro, M. (2008). Curriculum Theory: Conflicting visions and enduring concerns. Los Angeles & London: SAGE.
Schwab, J. J. (1978). The practical: A language for curriculum. In I. Westbury, & N. J. Wilkof (Eds.), Science, curriculum, and liberal education. Chicago: The University of Chicago Press.
Scott, D. (2000). Realism and educational research: New perspectives and possibilities. New York: RoutledgeFalmer.
Seamon, D. (2000). A way of seeing people and place. In Theoretical perspectives in environment-behavior research (pp. 157-178). Springer US.
Shabani Varaki, Bakhtiar. Floden, R. E., & Tahereh Javidi Kalatehjafarabadi. (2015). Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research. Open Review of Educational Research.Volume 2, 2015 - Issue 1.
Shapiro, L. (2011). Embodied Cognition. New York, Routledge.
Smith, D.W. (2007). Husserl. Abingdon: First published by Routledge.
Stewart, D. & Mickunas, A. (1990). Exploring phenomenology: A guide to the field and its literature. Athens: Ohio Uni Press.
Straus, E. W. (1963). The primary world of the senses (J. Needleman, trans.). New York: NY: Free Press of Glencoe Original.
Thompson, E. (2004). Life and mind: form autopoiesis to neurophenomenology. Aeribute to Francisco Varela. Phenomenology and cognitive sciences. 3. pp. 381-398.
Thompson, E. (2007). Mind in life: Biology, phenomenology, and the sciences of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Thompson, E., & Varela, F. (2001). Radical embodiment: Neural dynamics and consciousness. Trends in Cognitive Sciences, 5/10: 418-25.
Thompson, E., Lutz, A., & Cosmelli, D. (2005). Neurophenomenology: An Introduction for Neurophilosophers. In Andy Brook and Kathleen Akins (eds.), Cognition and the Brain: The Philosophy and Neuroscience Movement. New York and Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511610608.003.
Thompson, E., Noë, A., & Pessoa, L. (1999). Perceptual completion: a case study in phenomenology and cognitive science. In Petitot et al. (1999). Naturalizing Phenomenology.Stanford, CA: Stanford University Press.
Van Gelder, T. (1995). What Might Cognition Be, if  Not Computation? Journal of  Philosophy, 92(7). Pp 345-381.
Van Manen, M. (1997). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy (2nd Ed.). London, Canada: The Althouse Press.
Varela, F. J. (1991). Organism: A meshwork of selfless selves. In: A. Tauber (ed), Organism and the Origin of Self, pp. 79-107. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Varela, F. J. (1996). Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem. Journal of Consciousness Studies, 3 (4), 330–349.
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, MA: MIT Press.
Vygotsky, L.  S. (1978). Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wilber, K. (2005). Introduction to Integral Theory and Practice. IOS BASIC AND THE AQAL MAP. 1(1).
Wiles, J., & Bondi., J. (2014). Curriculum Development: AGuide to Practice. 9th ed. Boston: Pearson.
Wilson, R. A., & Clark, A. (2009). How to Situate Cognition: Letting Nature Take its Course. In M. Aydede and P. Robbins (editors).The Cambridge Handbook of Situated Cognition. Cambridge, Cambridge University Press.
Wisdom, J. O. (1947). The Metamorphosis of Philosophy, Cairo:Al-Maaref Press.
Wright, H. K. (2000). Nailing Jell-O to the wall: Pinpointing aspects of state-of-the- art curriculum theorizing. Educational Researcher, 29 (5), 4-13.
Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: a knowledge-based approach. Journal of Curriculum Studies, 45:2, 101-118. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2013.764505
Zorn, D. M. (2011). Enactive Education: Dynamic co-emergence, complexity, experience, and the Embodied Mind. Doctor of Philosophy thesis. Department of Theory and Policy Studies Ontario Institute, University of Toronto.
Zuckerman, M. (1991). Psychobiology of personality. New York: Cambridge University Press.