بنیان های نظری دیدگاه نو/چند بسترسازی در مطالعات برنامه درسی: از "برنامه درسی آکواریومی " تا" نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

مطالعات برنامه درسی در یک قرن اخیر تغییر و تحولات گسترده ای را در حوزه نظریه برنامه درسی تجریه کرده است که بی شک نوفهم گرایی یکی از مهم ترین و برجسته ترین دوران هایی است که رشته با آن رشد و تعالی کم نظیری را بدست آورده است. در عین حال این دوران عملا نوعی واکنش به دوران کلاسیک رشته است که با فرمان عقب گرد از مدارس و تلاش برای کشف و توسعه رشته در محیط های دیگر همراه بوده است. آنچه که در واقع رشته مطالعات برنامه درسی از دهه 1970 تجربه کرده است عقب نشینی از مدارس و فربه کردن هرچه بیشتر فهم و درک برنامه درسی به عنوان گفتگویی پیچیده بوده و عملا رشته آنقدر در مباحثات و دریافت های نظری حوزه هایی نظیر سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و مانند آن غرق شده است که عملا در آثار جدید در قلمرو نظریه برنامه درسی کمتر نشانی از خود برنامه درسی برجا مانده است و عملا انسجام و کارایی رشته به شدت زیر سئوال رفته است
تنگناها و انسداد مطالعات برنامه درسی در ایران بواسطه عدم اقبال بستری که رشته عملا برای آن همه توان خود را معطوف کرده است(یعنی آموزش و پرورش) رشته را  دچار بحران های متعددی نظیر تکرار، عدم کارایی، فقدان دستاوردهای نظری قابل ملاحظه و عدم بکار گیری فارغ التحصیلان و حتی بحران مشروعیت نموده است . این وضعیت جنبشی را در ایران در حوزه نظریه برنامه درسی بوجود آورده است که نو/چندبسترسازی مطالعات برنامه درسی خوانده می شود و در آن ضرورت توجه رشته به زیست بوم های جدید نظیر حوزه های سازمانی، آموزش عالی، صنعتی، مشاوره برنامه درسی و ...مورد تاکید قرار گرفته است.
مقاله حاضر تلاش می کند با استفاده از واژه هایی نظیر اوتیسم برنامه درسی و برنامه در سی آکواریومی، راه برون رفت را در آنچه که نظریه جهان های موازی در مطالعات برنامه درسی می نامد معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


Alkin. M.C., (2013) Evaluation Roots. Second Edition. California: SAGE Publication
Autism Society (2021) What Is Autism. Online. Available at: https://www.autism-society.org/what-is. (Last visit: February 6 2021)
Bernstein, B (2003). Structuring of Pedagogic Discourse. Taylor & Francis. 
Fathi Vajargah, K (2019) Toward Third Wave of Curriculum Studies in Iran:  a Recontextualisation Movement. Journal of Higher Education Curriculum Studies. 9(2)
Fathi Vajargah, K (2020) Curriculum Indentities. Second Edition. Vol. Ayyij Publication (in Persian)
Fathi Vajargah, K (2020) Great Turn in Curriculum Studies. Curriculum Development in Unusal areas. Keynote Address in Employment and Curriculum Conference. Ferdowsi Univeristy. Mashhad.(in Persian)
Fathi Vajargah, K (2020) Peincipples and concepts of Curriculum Development. Second Edition. Eleme Ostadan Publication (in Persian)
Fathi Vajargah, K (2020) Recontextualisation Movement in Curriculum Field. Elme Ostadan Publication (in Persian)
Hawking,S.W, and  Hertog, T.,(2018) ‘A Smooth Exit from Eternal Inflation?’’ Journal of High-Energy Physics. DOI: 10.1007/JHEP04(2018)147
Hooper, R(2014) Hugh Everett: The man who gave us the multiverse
Available at: https://www.newscientist.com/article/dn26261-hugh-everett-the-man-who-gave-us-the-multiverse/. (Last visit: February 6 2021)
Malewski, E (2010) Curriculum Studies Handbook: The next moment. Taylor and Francis
Morris, M (2015). Curriculum Studies Guidebooks: concepts and the theoretical frameworks Vol1: peter lang.
Morris, M (2016). Curriculum Studies Guidebooks: concepts and the theoretical frameworks, Vol 2. peter Lang.
Pacheco, José Augusto (2012). Curriculum Studies: What is The Field Today? Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies - Volume 8
Paletta, M(2017) Old Tank Syndrome Revisited. Online. Available at: https://reefbuilders.com/2017/05/27/old-tank-syndrome-revisited/. (Last visit: February 6 2021)
Pinar, William (1399) Curriculum Toward New Identities. Translated by Kourosh Fathi Vajargah. Ayyij Publication (in Persian)
Wikipedia (2021) Big Bang. In Persian. Online: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%E
2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF