ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. حجم جامعه در این مطالعه، با حجم نمونه برابر است، به این منظور کل مقالات چاپ شده در نشریه مورد مطالعه در طول 10 سال(1389 تا سال 1399) که شامل 155 مقاله بودند، به عنوان جامعه تحلیلی پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید برنامه درسی سنجیده شد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری و برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش روش شناسی حاکی از غالب بودن رویکرد کیفی است. در بخش مربوط به موضوع شناسی، موضوع های مرتبط با آموزش، تدریس و یادگیری در آموزش عالی با 35/19 و تفکر انتقادی با 64/ .درصد، به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی  برخوردار بودند. در بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی، دانشگاه تهران با 53 نویسنده بیشترین فراوانی را در بین وابستگی های سازمانی به خود اختصاص داده است. و بالاخره در بخش مربوط به مشارکت نویسندگان در تالیف مقالات، مشارکت دو نویسنده با32/ 30درصد و مقالات5 نویسنده ای با 45/6 درصد به ترتیب از بیشترین و کمترین فراوانی برخورداند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی میلاجردی، زینب؛ ریاحی نیا، نصرت(1393). «مطالعه کمی و کیفی مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی از سال 1387-1391»، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 20(3)، ص 423-445.
 -ادیب منش، مرزبان؛ نصر اصفهانی، احمدرضا(1395). ملاحظات روش‌شناختی پژوهش در حیطه برنامه درسی در ایران و آمریکا، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 10(40)، صص121-95.
-رضایت، غلامحسین،(1394).«تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه تحقیقات زنان»، تحقیقات زنان، 5(1)، 99-111.
-رحمان پور، محمد؛ نصر اصفهانی، احمدرضا (1392). روش‌شناسی پژوهش‌های داخلی و خارجی مربوط به حوزه    برنامه درسی در آموزش عالی، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی،1(2)، صص 148-125.
-ساروخانی، باقر(1389). روش های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-سلسبیلی، نادر؛ حسینی، سیدحسین(1384). بررسی نقادانه روش شناسی پژوهش برنامه درسی در ایران، در کتاب قلمرو برنامه درسی در ایران، تهران: سمت.
-علیپور، شیوا؛ بابایی، محمد مهدی؛ عباسی، محمد؛ داودی، حسین(1397).تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، فصلنامه روان شناسی تربیتی،14(49)، صص، 117-85.
-شعبانی ورکی، بختیار(1387). نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، 85، صص42-11.
 -طهماسیان، نگین(1386). تحلیل محتوای کتاب های قصه و داستان کودکان گروه سنی«ب» و «ج» منتشر شده سال های 1380- 1385 از نظر تأثیر آنها بر درمان ترس و اضطراب و افسردگی کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- محمدی فر، غلامرضا(1387).«نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا»، پیام پژوهش، 8 (88)، ص 26-31.
- سراجی، فرهاد؛ آرمند، محمد(1389). بررسی وضعیت پژوهش های انجام شده در حوزه برنامه ریزی درسی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و مطلوب، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 14(16).صص،35-15.
-کریپندورف، کلوس(1390). تحلیل محتوا؛ مبانی روش­شناسی، ترجمه: هوشنگ نایبی(چاپ پنجم)، تهران: نشر نی.
نصراللهی نیا، فاطمه؛ ورداسبی، فاطمه؛ شاهوری، راضیه، فتاحی، مهین(1397).تحلیل محتوای نظاممند پژوهش های حوزه آموزش عالی ایران، نامه آموزش عالی، 12(47)، صص،157-127.
- Anderson, T, & Shattuk, J(2012). Design- Based research: a decade of progress in education research?, Educational Research, 41(1): 16-25.
 
 -   Johnson, S. D & Daugherty, J(2008). Quality and Characteristics of recent research in technology education, Journal of Technology Education, 20 (1): 16-31.
-   Nudzor, H. P(2009). A critical commentary on combined methods approach to researching educational and social issues. Issues in educational research, 10(2).
 
-  Wiles, R, Crow, G, & Pain, H(2011). Innovation in qualitative research methods: a narrative review, Qualitative Research, 11(5): 587-604.
 
-Jawaid, S.A (2007). Importance of self audit by a journal to measure quality improvement and planning for future, professional medical publications, Vol 23, Pp 4-8.