تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجویان دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه عاطفی است تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی  و روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از بین 85 دانشجوی سال چهارم دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-95 تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 15 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و با جلب رضایت ایشان با استفاده از پروتکل مصاحبه تأییدشده توسط متخصصان مورد مصاحبه‌قرار گرفتند. جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده­های پژوهش از روش مکرر، مقایسه مستمر داده­ها، خلاصه­سازی و دسته­بندی اطلاعات بدون اینکه داده­ها آسیبی ببینند، استفاده شد. پس از ضبط مصاحبه‌ها جهت تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده روش اسمیت استفاده شد و نتایج نشان داد برخی عناصر برنامه درسی رشته تحصیلی مهندسی عمران در دوره کارشناسی چون اهداف شناختی، محتوای غیررسمی، استفاده از روش‌های نوین تدریس، استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب، تعاملات استاد و دانشجو، استفاده از اساتید جوان در تدریس، استفاده از معیار مناسب در ارزشیابی و درنظرگرفتن فعالیت‌های جانبی توانسته است به عواطف و احساسات دانشجویان توجه نماید و برخی دیگر ازجمله اهداف مهارتی، محتوای رسمی، زمان ارائه و اعتبار علمی محتوا، رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی و ضریب دشواری سؤالات در ارزشیابی در دستیابی به این هدف موفق نبوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


اسدیان، سیروس. (1395). پدیدارشناسی بعد عاطفی: عنصر مغفول برنامه درسی رشته پرستاری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9 (3)، 163-175.
بیان فر، فاطمه؛ ملکی، حسن؛ سیف، علی‌اکبر و دلاور، علی. (۱۳۸۸). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر بازده‌های عاطفی یادگیری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی به‌منظور ارائه مدل. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 4 (15)، 57-85.
پارسا، عبداله و ساکتی، پرویز. (1386). رویکردهای یادگیری، نتایج یادگیری و ادراکات دانشجویان از برنامه درسی اجراشده و دوره تحصیلی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 3 (52)، 1-23.
تقی پور ظهیر، علی. (۱۳۹8). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی. تهران: آگاه.
خان‌احمدی، راضیه. (1387). مقایسه و بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برنامه درسی هنر در دوره ابتدایی مدارس دخترانه شهر خوی از دیدگاه معلمان و والدین در سال تحصیلی 87-86. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز.
خلیلی شورینی، سیاوش. (1393). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: نشر یادواره کتاب.
رستگار، طاهره. (1393). ارزشیابی: آیا ارزشیابی نقطه پایان است؟! رشد معلم، 283، 20-18.
سیف، علی‌اکبر. (1381). روش‌های اندازه‌گیری و ارزشیابی تحصیلی. تهران: انتشارات سمت.
سیف، علی‌اکبر. (۱۳۹8). روش‌های یادگیری و مطالعه. تهران: نشر دوران.
شمشیری، بابک و فریدونی، زهرا. (1393). مفهوم خود از دیدگاه روان‌شناسی انسان‌گرا و عرفان اسلامی با تاکید بر روش تطبیقی. فصلنامه علمی - پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4 ‌(16)، 65-84.
صفری، مجید و ناصح، آرمان. (۱۳۹۴). پژوهشی درباره میزان و چگونگی شناخت دانشجویان درباره به رشته. نشریه الکترونیکی شناسه، 2 (1)، 25-35.
طاهری، ژاله؛ دلاور، علی و قدم‌پور، عزت‌اله. (۱۳۸۹). عوامل مؤثر در الگوی مناسب باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دبیرستانی. اصول بهداشت روانی، 48 (12)، 62-76.
عجم، علی‌اکبر و سعیدی رضوانی، محمود. (۱۳۹۲). چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد). پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 1 (17)، 49-70.
علی آبادی، خدیجه. ‌(1398). مقدمات تکنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات پیام نور.
فتحی واجارگاه، کوروش. (۱۳۹۵). برنامه درسی به‌سوی هویت‌های جدید (شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی). تهران: انتشارات آییژ.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1395). کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: علم استادان.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ کشتی‌آرای، نرگس؛ فروغی، احمدعلی و زیمیتات، کرایگ. (۱۳۸۸). طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تجربه‌شده در آموزش عالی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 4(1)، 17-29.
کیایی جمالی، سید مهدی؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ موسی پور، نعمت الله و خراسانی، اباصلت. (1397). سیر تحول برنامه‌های درسی در نظام آموزش عالی ایران. اندیشه‌های نوین تربیتی، 14 (2)، 42-76.
ملکی، حسن. (۱۳۹۵). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). مشهد: موسسه فرهنگی مدرسه برهان.
مهرمحمدی، محمود و همکاران. (۱۳۹7). برنامه درسی (نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها). تهران: انتشارات سمت.
مؤمنی، حسین؛ کرمی، مرتضی و تیموری، سعید. (۱۳۹۰). برنامه درسی تجویزشده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته. فصلنامه روانشناسی پرورشی، 2 (1)، 50-65.
نوحی، سیما؛ حسینی، سیدمرتضی؛ رخساری‌زاده، حمید؛ صبوری، امین و علیشیری، غلامحسین. (۱۳۹۱). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه آ. (عج). مجله طب نظامی، 14 (3)، 29-34.
یاریقلی، بهبود؛ شعوری میلانی، زهرا و همایونی بخشایش، نسرین. (1396). تجربیات دانشجویان خوابگاهی از شب امتحان: یک بررسی پدیدارشناسی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 13 (2)، 72-95.
یمنی دوزی سرخابی، محمد و بهادری حصاری، مریم. (1382). مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف. انتشارات: دانشگاه تهران.
Ambady, N. Gray, H. M. (2002). On being sad and mistaken: mood effects on accuracy of thin – slice Judgments. Journal of Personality and Social Psychology, 83(4), 947-961
Aronson, L. Niehaus, B. Hill-Sakurai, L. Lai, C. & O'Sullivan, PS. (2012). A comparison of two methods of teaching reflective ability in Year 3 medical students. Medical Education (Vol. 46, No. 8, pp. 807-814).
Aykut, A. (2006). Gunnumuzde gorsel sanatlar egitiminde kullaninan yontemner. Erciyes Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Vo. 21, No. 2, PP. 33-42.
Basavanthapa, B.T. (2003). Nursing Education. 1th ed. New Delhi: Jaypee Brothers medical publishers.
Bohlin R. M. (1998). The Affective Domain: A Model of Learner-Instruction Interactions // Proceedings of Selected Research and Development Presentations at the National Convention of the Association for Educational Communications and technology, Pp. 38–44.
Bush, M. A. Rushton, S. Conklin, J. L. & Oermann, M. H. (2018). Considerations for developing a student evaluation of teaching form. Teaching and Learning in Nursing13(2), 125-128.‌
Clark, M. S. & Fiske, S. T. (2005). Affect and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Clayson, D. E. (2018). Student evaluation of teaching and matters of reliability. Assessment & Evaluation in Higher Education43(4), 666-681.‌
Clifford, V. & Montgomery, C. (2015). Transformative learning through internationalization of the curriculum in higher education. Journal of Transformative Education, 13(1), 46-64.
Downing, D. (2003). Saving a place for arts? A Survey of the arts in primary schools, Education Journal, Issue 72.
Fitzgerald, H. E. Bruns, K. Sonka, S. T. Furco, A. & Swanson, L. (2016). The centrality of engagement in higher education. Journal of Higher Education outreach and engagement, 20(1), 223-244.
Flyvbjerg, B. (2001) Making Social Science Matter. United Kingdom; Cambridge University Press.
Kent, B. C. (2003). Pleasures of the brain. Brain and Cognition. 52 (1), 106-128.
Krathwohl D. R. Bloom B. S. Masia B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives: Handbook II: Affective domain. New York: David McKay Co, p 196.
Kummitha, R. K. R. & Majumdar, S. (2015). Dynamic curriculum development on social entrepreneurship–A case study of TISS. The International Journal of Management Education, 13(3), 260-267.
Liebenberg, L. Theron, L. Sanders, J. Munford, R. Van Rensburg, A. Rothmann, S. & Ungar, M. (2016). Bolstering resilience through teacher-student interaction: Lessons for school psychologists. School Psychology International37(2), 140-154.‌
Maguire, R. Egan, A. Hyland, P. & Maguire, P. (2017). Engaging students emotionally: The role of emotional intelligence in predicting cognitive and affective engagement in higher education. Higher Education Research & Development, 36(2), 343-357.
Ng, T. M. P. (2019). The transformation of Chinese traditional education: Selected papers by Tao Xingzhi on education:163-165
Nicolosi, F. Rossini, Z. Zaed, I. Kolias, A. G. Fornari, M. & Servadei, F. (2018). Neurosurgical digital teaching in low-middle income countries: beyond the frontiers of traditional education. Neurosurgical focus, 45(4), E17.
Norcross, J. C. Hailstorks, R. Aiken, L. S. Pfund, R. A. Stamm, K. E. & Christidis, P. (2016). Undergraduate study in psychology: Curriculum and assessment. American Psychologist, 71(2), 89.
Norwich, B. (2018). Has ‘special educational needs’ outlived its usefulness? In Special education in Britain after Warnock (pp. 43-58). Routledge.
O’Byrne, D. Dripps, W. & Nicholas, K. A. (2015). Teaching and learning sustainability: An assessment of the curriculum content and structure of sustainability degree programs in higher education. Sustainability Science, 10(1), 43-59.
Owen, D. Millican, J. Dallasheh, W. & Zubeidat, I. (2018). ‘Us’ and ‘them’: The role of higher education within conflict societies. In Developing Transformative Spaces in Higher Education, 58-73.
Pekrun, R. (2016). Using self-report to assess emotions in education. In Methodological advances in research on emotion and education (pp. 43-54). Springer, Cham.
Pennings, H. J. Brekelmans, M. Sadler, P. Claessens, L. C. van der Want, A. C. & van Tartwijk, J. (2018). Interpersonal adaptation in teacher-student interaction. Learning and Instruction55, 41-57.‌
Pretsch, J. Ehrhardt, N. Engl, L. Risch, B. Roth, J. Schumacher, S. & Schmitt, M. (2016). Injustice in school and students’ emotions, well-being, and behavior: A longitudinal study. Social Justice Research29(1), 119-138.‌
Ren, J. M. (2009). ‘Sanwei mubiao’ jige you zhengyi de wenti tantao [Investigation of the arguments on ‘three-dimensional’ objectives]. Elementary and Secondary School Teachers Training, 1, 37 – 39.
Rimm-Kaufman, S. E. Baroody, A. E. Larsen, R. A. Curby, T. W. & Abry, T. (2015). To what extent do teacher–student interaction quality and student gender contribute to fifth graders’ engagement in mathematics learning? Journal of Educational Psychology107(1), 170.‌
Ruetti, E. Segretin, M. S. Ramírez, V. A. & Lipina, S. J. (2019). Role of emotional appraisal in episodic memory in a sample of Argentinean preschoolers. Frontiers in Psychology, 10, 25-56.
Sakari A. (2000). Hidden curriculum in higher education: Something to fear or comply to. University of Turko, 1-20.
Savickiene, Izabela. (2010). conception oF learning outcomes in The Bloom’s TaXonomy affective Domain. The quality of higher education.
Shin, K.R. Kim, M.Y. Kim, Y.H. (2003). Study on lived experience of aging. Journal Nursing & Health, (Vol. 5, No. 4, pp. 245-252).
Wettewa, V. (2016). Postcolonial emotionalism in shaping education: An analysis of international school choice in Sri Lanka. International Education Journal: Comparative Perspectives, 15(1), 66-83.
Yaghoubi, M. Saghaian Nejad, S. Gorji, H. A. Norozi, M., Rezaie, F. (2009). Organizational justice, job satisfaction and organizational commitment in the hospital staffs; Medical University of Isfahan. Journal of Health Administration,12, 31- 25.
Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychological Association, 35, 151– 175.