واکاوی راهبردهای موثر بر تغییر برنامه‌های درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی(مطالعه کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر کاوش راهبردهای موثر بر تغییر برنامه­های درسی در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی  با استفاده از روش پژوهش کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاهی(روسا و معاونین دانشگاه­ها، روسا و معاونین دانشکده­ها و مدیران گروه­ها)، متخصصین برنامه­ریزی درسی و سیاست­گذاران در سطح کلان دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی بودکه بر مبنای نمونه‌گیری نظری، با 16 نفر در سه گروه فوق مصاحبه به­عمل آمد و داده‌ها از مصاحبه‌ها استخراج شد. به­منظور تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه از روش کیفی گرانهیم و لوندمن استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد چهار راهبرد در تغییر برنامه­های درسی در دانشگاه­ها تأثیرگذار است. راهبرد اول، فرهنگی بود که شامل مولفه­های پذیرش و باور، فرهنگ مشارکتی، کنش­گری اعضای هیأت علمی و ایجاد دانش برنامه درسی است. دومین راهبرد موثر بر تغییر برنامه­های درسی راهبرد قانونی شامل ابعاد قوانین و مقررات، امکانات و منابع، ساختار سازمانی و استقلال دانشگاهی بود. سومین راهبرد، مدیریتی بود که در برگیرنده مولفه­های پاسخگویی، تفویض اختیار، آموزش ذی­نفعان و سیاستگذاری کلان است. چهارمین راهبرد موثر بر تغییر برنامه­های درسی، راهبرد محیطی شامل نقش دولت، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی بود. در مجموع می­توان نتیجه گرفت دانشگاه­ها ناگزیر به پاسخگویی به چالش­های حاصل از تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیرامون خود هستند و برای تحقق این موضوع باید برنامه­های درسی کارآمد و بروزی داشته باشند. بنابراین  ضروری است به تغییر و اصلاح برنامه­های درسی فعلی بپردازند. تغییر برنامه­های درسی نیز بدون در نظر گرفتن راهبردهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی و محیطی عملاً فعالیتی فاقد کارایی و اثربخشی لازم خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها


اشتراوس، آ و کوربین، ج .(1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی؛ رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
خسروی، م.(1397). عوامل موثر بر پذیرش نوآوری­های برنامه درسی در نظام آموزش عالی، ویژه­نامه آموزش پزشکی، ۲۵، ۷۵-۶۸.
سعادت طلب، آ.(1397). ارزیابی رویکرد مدیران دانشگاهی به تغییر برنامه­های درسی در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی(مطالعه کیفی)، فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی ۸(23)، ۲۲۲-۲۰۱. 
فتحی واجارگاه، ک.(1386). عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی علوم سیاسی در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی ایران، همایش انجمن علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران، دانشگاه تهران.
فتحی واجارگاه، ک، موسی پور، ن و یادگارزاده، غ.(۱۳۹۲). برنامه ریزی درسی آموزش عالی: مقدمه­ای بر مفاهیم، دیدگاه­ها و الگوها، چاپ اول، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
نوروز زاده، ر و فتحی واجارگاه، ک.(1387). درآمدی بر برنامه­ریزی درسی دانشگاهی، موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی، تهران.
Altabach, P. G., (1988). Comparative Studies in Higher Education, in Postlethwaite in (ed.) the Encyclopedia of comparative education and national system of education.
 
Annala, J., Lindén, J., & Mäkinen, M. (2015). Curriculum in higher education research. In Researching higher education . Routledge.171-189.
 
Andrade, M. S. (2018). A responsive higher education curriculum: Change and disruptive innovation. In Innovations in Higher Education-Cases on Transforming and Advancing Practice. IntechOpen.
 
Bajada, C., Kandlbinder, P., & Trayler, R. (2019). A general framework for cultivating innovations in higher education curriculum. Higher Education Research & Development, 38(3), 465-478.
 
Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: new foundations for collegiality, autonomy and achievement. Higher Education Management, 13:2, 9-24.
Creswell, J. W. and Miller, D. L. (2000), "Determining Validity in Qualitative Inquiry", Theory into Practice, 39 (3), pp.124-130.
 
Curee (2010). Effective Curriculum Innovation: How can school leaders manage curriculum change effectively? Coventry: Center for the use of research and evidence in education.
 
Dehghani, M., & Pakmehr, H. (2011). Managerial Challenges of Curriculum Implementation in Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2003-2006.
Fathi Vajargah, K., (2006). A Model of Experimental Curriculum in Higher Education, Sothern Cross University.
Fung, D. (2019). Re-thinking the higher education curriculum: Challenges, possibilities, and dreams. Places of Engagement, 82-87.
Graneheim, U. H. and Lundman, B. (2004), "Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness", Nurse Education Today, 24 (2), 105-112.
Innes, R. (2004). Reconstructing undergraduate education: Using learning science to design effective course. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Jones, E. A. (2002). Transforming the curriculum: Preparing students for a changing world. ASHE-ERIC Higher Education Report, 29(3). San Francisco: Jossey-Bass.
Joseph, S. (2015). Curriculum politics in higher education: What educators need to do to survive.International Journal of Higher Education, 4(3), 14-20.
Kasuga, W. (2019). The influence of politics in curriculum change and innovation in Tanzania. European Journal of Education Studies.
Lattuca, L. R., & Stark, J. S. (2011). Shaping the college curriculum: Academic plans in context. John Wiley & Sons.
Lynch, J. M. (2012). Responsibilities of today's principal: Implications for principal preparation programs and principal certification policies. Rural Special Education Quarterly, 31(2), 40-47.
Ngala, O. M. (2019). Higher Education Curriculum Orientation and Performance of Universities in Kenya: Industry Linkage Strategies.
Nyoni, C. N., & Botma, Y. (2020). Integrative review on sustaining curriculum change in Higher education: Implications for nursing education in Africa. International Journal of Africa Nursing Sciences, 100208.
Oliver, S. L. (2008). Comprehensive curriculum reform as a collaborative effort of faculty and administrators in a higher education institution: A case study based on grounded theory (Doctoral dissertation, Kent State University).
Paulsen, J.M. (2008). Managing Adaptive Learning from the Middle. A dissertation submitted to
BI Norwegian School of management for the degree of Doctor Oecon.
 
Primrose, K. & Alexander, C. R. (2013). Curriculum development and implementation: factors contributing towards curriculum development in Zimbabwe higher education system. European Social Sciences Research Journal, 1(1), 55-65.
 
Roffe, I. (2010). Sustainability of curriculum development for enterprise education: Observations on cases from Wales. Education+ Training, 52(2), 140-164
Rudhumbu, N. (2015). Leading Curriculum change in Higher education in Botswana: Issues and challenges for academic middle managers. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 6(3), 1.
Scott, W. R. (2013). Organization Theory and Higher Education. Draft of a paper prepared for The Journal of Organizational Theory in Education.
Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World.
UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO.
Velthuis, F., Varpio, L., Helmich, E., Dekker, H., & Jaarsma, A. D. C. (2018). Navigating the complexities of undergraduate medical curriculum change: change leaders’ perspectives. Academic Medicine, 93(10), 1503-1510.
Walkington, J. (2002). A process for curriculum change in engineering education. European Journal of Engineering Education, 27(2), 133-148.