تعیین و رتبه بندی شاخص‌های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مدیریت اموزشی، پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه  دانشجویان مهارتی می‌باشد. 
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است ابتدا نسبت به شناسایی شاخص های با توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام وجهت غربالگری و تعیین وزن موثر در اختیار جامعه آماری شامل اساتید وکارآفرینان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قرارگرفت.روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اقناع تا تعداد 28 نفر اقدام شد. بررسی ها به 224 شاخص، 29 مولفه و 8 بعد منجر که مورد تایید قرار گرفتند. بعد از بررسی آزمون های آماری، رتبه بندی شاخص ها انجام و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی با مقوله (دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ،پژوهش و استارتاپ، طرح کسب وکار، شرکت های دانـش بنیـان ،تکنولوژی)، نهادینه کردن کار آفرینی با مقوله (فرهنگ کارآفرینانه،ترویج و اشاعه کارآفرینی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی،تشخیص و بهره برداری از فرصت،قصد و رفتار کارآفرینی، توسعه ابعاد شخصیتی) ،شرایط اقتصادی و اجتماعی با مقوله (چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات) ،تغییرات ساختاری با مقوله (طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک )،بسترسازی درون دانشگاهی با مقوله (عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی)، و بهینه سازی مدیریت با مقوله(الزامات مدیریتی ، اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی) مولفه های تاثیر گذار بودند.طبق سطح بندی  شاخص محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی بالاترین سطح پذیرفته و بیشتر به عواملی که ریشه در درون دانشگاهها بر می گردد، مباحث برنامه درسی  آموزش های کاربردی، محیط های کارورزی، شرکت های دانش بنیان در این میان  بسیار تاثیر گذار هستند.در این میان محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی ،نهادینه کردن کار آفرینی، شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص های موثر تری در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه دانشجویان مهارتی استان البرز دارند.

کلیدواژه‌ها


آراستی، زهرا و سعید بنادکی، سعیده (1392). ارزیابی برنامه­های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15(57)، 89-75.
انصاری، محمدتقی و فکور، بهمن (1393). موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش­آموختگان به کارآفرینی. پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 20(2)، 117-141.
بخشی جهرمی، آرمان و شهیدی زندی، کاوه (1388). بررسی انگیزۀ تحصیل دانشجویان کشاورزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5(2)، 89-100.
احمدپور داریانی؛ محمود( 1384)، کارآفرینی تعاریف، نظریات، الگوها، تهران: انتشارات امیرکبیر.
جهانگیری، علی (1383). نقش آموزشهای علمی ـ کاربردی در توسعه کارآفرینی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آموزش­های عالی علمی ـ کاربردی. آذرماه 83، تهران.
شهرزاد بارنی،و همکاران( 1389) تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه- پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 57 – 1389
طهماسبی و همکاران (1396) تأثیر آموزش های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - فصلنامه آموزش مهندسی ایران،75 – 1396
کردنائیج, اسدا..., احمدی, پرویز, قربانی, زهرا, نیاکان لاهیجی, نازیلا. (1391). بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 5(3), 47-64. doi: 10.22059/jed.2012.29470
Alexander Newman- Martin Obschonka, Susan Schwarz, Michael Cohen,Ingrid Nielsen
" Entrepreneurial self-efficacy: A systematic review of the literature on its theoretical foundations, measurement, antecedents, and outcomes, and an agenda for future research 2019" Journal of Vocational Behavior 110 (2019) 403–419
 
-Arif Hassan, Entrepreneurial intention among University students in Malaysia: integrating self-determination theory and the theory of planned behavior, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018.
- Alicia Castillo Holley, John Watson, Academic Entrepreneurial Behavior: Birds of more than one feather, Technovation (2017).
-Jorge-Moreno, Leopoldo Laborda Castillo, María Sanz Triguero, (2012),"The effect of business and economics education programs on students' entrepreneurial intention", European Journal of Training and Development, Vol. 36 Iss: 4 pp. 409 – 425.
-Lamberto Zollo Maria Carmen Laudano Cristiano Ciappei Vincenzo Zampi , (2017)," Factors affecting universities’ ability to foster students’ entrepreneurial behaviour: an empirical investigation ", Journal of Management Development, Vol. 36 Iss 2.
-Louise Manning, (2018) "Enabling entrepreneurial behaviour in a land-based university", Education +Training.
- Mesfin Mulu Ayalew, Shumet Amare Zeleke, Modeling the impact of entrepreneurial attitude on self-employment intention among engineering students, Ayalew and Zeleke Journal of Innovation and Entrepreneurship (2018) 7:8.
- Roque do Carmo Amorim Neto a, *, Vinicius P Rodrigues b, c, Douglas Stewart d,Anna Xiao a, Jenna Snyder, The influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teachers, Teaching and Teacher Education 72 (2018) 44-53.
 -Tugrul Daim*, Marina Dabic, and Elvan Bayraktaroglu, Students’ entrepreneurial behavior: international and gender differences, Daim et al. Journal of Innovation and Entrepreneurship (2016) 5:19.
- William Walton Kirkley , (2016),"Entrepreneurial behaviour: the role of values", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 22 Iss 3.
-Xiaofang Yao Xiyue Wu Dan Long , (2016),"University students' entrepreneurial tendency in China: effect of students' perceived entrepreneurial environment", Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, Vol. 8 Iss 1.
Jason Lortie & Gary Castogiovanni،(2015)" The theory of planned behavior in entrepreneurship research: what we know and future directions" Springer Science+Business Media New York 2015 : 04 March 2015
 
-Yuen-Ping Ho Pei-Chin Low Poh-Kam Wong . "Do University Entrepreneurship Programs Influence Students’ Entrepreneurial Behavior? An Empirical Analysis of University Students in Singapore" In Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century. Published online: 07 Oct 2014; 65-87.
-Ibrahim Al-Jubari1 & Arif Hassan2 & Francisco Liñán3,4 " Entrepreneurial intention among University students in Malaysia: integrating self-determination theory  and the theory of planned behavior" Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018
 
- Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurship university; entrepreneurship education as a lever for change. The National Council for Graduate Entrepreneurship (NCGE), UK, policy paper No 3.
 
Gibb, A.A. and Haskins, G. (2013) "The University of the Future. An Entrepreneurial Stakeholder Learning  Organisation’, in Fayolle A.and Redford D. Edts". ‘Handbook on the Entrepreneurial University’, Edward Elgar Publishing (forthcoming, January 2014) – see NCEE website .
 
McGuire, S. (2003). Entrepreneurial organizational culture: Construct definition and instrument development and validation. Ph.D. dissertation, The George Washington University, United States.
 
Denison D., Nieminen L., Kotrba L. (2012)"Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys", European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 23, No. 1
 
Austin Mwange (Dr)(2018)،Lecturer – Business Management School of Business"ZCAS UniversityA Critical Review of Antecedents of Entrepreneurship Intention" IJRDO - Journal of Business Management
 
David B. Audretsch (2017)" Entrepreneurship and universities" Entrepreneurship and universities Institute for Development Strategies, Ameritech Chair of Economic Development,Indiana University, 1315 East 10th Street, SPEA Room 201, Bloomington, IN 47405, USA
 
NEDEVA, M., THOMAS, D., Caswill, C. and Nielsen, K. (2013). Study of Research Funding Trends and Practices of Research Funding Organizations, Report to the Swiss Science and Technology Council, 29 November 2013
 
OECD , (2012) Journal of the Programme on Institutional Management. Higher Education Management. Special Issue: Education and Skills, 13(2). Paris:OECD Publishing.
 
Etzkowitz, H. (2003). "Research groups as 'quasi-firms': the invention of the entrepreneurial university". Research Policy, 32(1): 109-121.
 
Yadolladi Farsi, J., Zare, H. and Hejazi, S.R. (2012). "Identification of ambidexterity components affecting performance of commercialization of academic research", Statistical Center of Iran: http://www.mizanonline.ir .