واکاوی برنامه درسی اجرا شده دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ارائه راهکارها؛ یک پژوهش روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

4 دانشیار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی چالش­های موجود و راهکارهای برخاسته از تجارب­زیسته در اجرای برنامه درسی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است. با توجه به پیچیدگی­های موجود، از روش روایی برای واکاوی عمیق چالش­ها و ارائه راهکارها استفاده شد. انتخاب فرد مناسب با استفاده از نمونه گیری هدف­مند و در سه مرحله با تعریف ملاک­های مناسب صورت گرفت. کارآفرین منتخب در عرصه­های متفاوتی از جمله صنعت پتروشیمی، صنعت سینما و تجارت گوشت به فعالیت پرداخته و دغدغه آموزشی دارد. بررسی روایت­ها نشان داد، هویت کارآفرینانه، خلاقیت کارآفرینانه، کاربردی بودن، روش تدریس و صلاحیت نظریه­سازی در برنامه درسی کارافرینی از جمله چالش­های موجود برنامه درسی کارآفرینی است؛ واکاوی روایت­ها نشانگر این است که برای احیای برنامه درسی کارآفرینی می توان از بازتعریف نقش دانشکده کارآفرینی، در نظر داشتن نظریه کلان کارآفرینی، اتصال دانشجویان به فعالان اقتصادی، استفاده از رویکرد آموزشی شناخت موقعیتی به عنوان راهکارهایی برای رفع چالش­ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


امیدی، جمشید، هاشمی، سیداحمد ، قلتاش، عباس، & ماشینچی، علی­اصغر. (1397). طراحی الگوی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2)، 25–39.
باوفا، داود.، دهقانی، مرضیه.، جوادی پور، محمد.، & محمدکاظمی، رضا. (1397). واکاوی شایستگی‌های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. Retrieved from http://www.icsajournal.ir/article_99219.html
جامع اصل, سیمین., ذوالفقاری, عاطفه., حجازی, سیدرضا., & مجاور, بابک. (1395). نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. آموزش در علوم انسانی, (1 #l00320), 155–176. Retrieved from https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=352471
خسروی پور، بهمن.، برادران، مسعود.، & غنیان، منصور. (1397). روش های آموزشی تأثیرگذار در کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه دانش آموختگان رشته های کشاورزی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
رضایی، سعید، خالقی، آرمین، عیوضی، فاطمه. (1393). تجربه آها! کارآفرینانه: رویکرد ترکیبی علومِ شناختی، جامعه شناسی و روانشناسی به کارآفرینی. مدیریت نوآوری، 3(2)، 125-144.
 
رضایی، سعید (1389). ارزیابی نقش سیستم های روان - بدن در کیفیت شهود کارآفرینان سریالی مستقر در پارک های علوم و فناوری شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
سبزه، بتول. (1394). طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان پیش از دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی، کارآفرینی و مربیان. مطالعات پیش دبستان و دبستان، 1(1)، 140–160. https://doi.org/10.22054/soece.2015.2606
عطاران، محمد. (1395). پژوهش روایی: اصول و مراحل. انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1392). اصول و مفاهیم برنامه درسی. علم استادان.
فراستخواه، مقصود. (1397). گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران. تهران: آگاه.
قربانی، حسین.، نصر، احمدرضا.، & شریفیان، فریدون. (1396). تبیین بنیان های نظری، اقتضائات عملی و ویژگی های روش شناختی پژوهش روایی. فصلنامه علمی تخصصی توسعه حرفه ای معلم، 2(3).
کاظمی، مهدی، علی کرمانشاه و الیاس کرباس فروشان. (1390). بررسی سازه‏ی کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه‌گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(شماره 21)، 19-47.
 
کریمی، مرضیه، جعفری نیا، غلامرضا، امانی، مرتضی. (1393). بررسی رابطه انعطاف پذیری استادان و یادگیری فعال دانشجویان. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(64)، 39-57
کشتکاری، ژ.، میرزابیگی، م.، & خسروی، ع. ا. (1393). بررسی میزان هماهنگی برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با مهارت های کارآفرینی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 5(9)، 107–123.
محمدی الیاسی، قنبر. (1396). تأملی بر ماهیت میان‌رشته‌ای دانش حوزه کارآفرینی: معیارها و وضعیت جاری. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 12(46)، 42-60.
محزون حقیقی, پریسا., & رضایی زاده, مرتضی. (1396). شناسایی موانع بازخورد مدرسان کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 10(1), 161–180. https://doi.org/10.22059/jed.2017.62301
مرتضی نژاد، ن.، عطاران، م.، حسینی خواه، ع.، عباسی، ع. (1396). تبیین عناصر برنامه درسی کارآفرینی در دوره آموزش عمومی سنتزپژوهی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5(9)، 105–142. Retrieved from http://cstp.khu.ac.ir/article-1-2718-fa.html
مقیمی، م.، & احمدپور، م. (1385). مبانی کارآفرینی. فرااندیش.
میرک زاده، علی اصغر، شیری، نعمت اله، هدایتی نیا، سعید. (1393). تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2)، 235-246.
میری، مصطفی علی. (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش ها و چالش ها. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 131–298. Retrieved from http://ensani.ir/fa/article/9015
نوتاش، هادی. (1392). ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 6(4)، 131-149.
یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1392). کیفیت در آموزش عالی. سمت: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The questions we care about: paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 25(6), 417–427.
 
Carr، J. C. and Sequeira، J. M. (2007). "Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned Behavior approach". Journal of Business Research. Vol، 60، PP.1090-1098
Clandinin، D.J.، Connelly F.M. (2000) Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research، San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Creswell، J. W. (2012). Educational research: Planning، conducting، and evaluating quantitative. Upper Saddle River، NJ: Prentice Hall.
Currie، G. (2010). Narratives and narrators: A philosophy of stories. Oxford University Press.
Donaldson، L. (2002). Damned by our own theories: Contradictions between theories and management education. Academy of Management Learning & Education، 1(1)، 96-106.
Donnellon، A.، Ollila، S.، & Middleton، K. W. (2014). Constructing entrepreneurial identity in entrepreneurship education. The International Journal of Management Education، 12(3)، 490-499.
Duening، T. N.، & Metzger، M. L. (Eds.). (2017). Entrepreneurial identity: The process of becoming an entrepreneur. Edward Elgar Publishing002E
Ferrier، M. B. (2013). Media entrepreneurship: Curriculum development and faculty perceptions of what students should know. Journalism & Mass Communication Educator، 68(3)، 222-241.
Fotaki، M.، & Prasad، A. (2015). Questioning neoliberal capitalism and economic inequality in business schools. Academy of Management Learning & Education، 14(4)، 556-575.
Greeno، J. G.، Collins، A. M.، & Resnick، L. B.(1996). Cognition and learning. In R. Calfee & D. Berliner (Eds.)، Handbook of educational psychology (pp. 15-47). New York، NY: Macmillan
Higgins، D.، Smith، K.، & Mirza، M. (2013). Entrepreneurial Education: Reflexive Approaches to Entrepreneurial Learning in Practice. The Journal of Entrepreneurship، 22(2)، 135–160.
Holden، G.، Barker، K.، Meenaghan، T.، & Rosenberg، G. (1999). Research self-efficacy: A new possibility for educational outcomes assessment. Journal of Social Work Education، 35(3)، 463-476.
Jordan، A.، Carlile، O.، & Stack، A. (2008). Approaches to learning: a guide for teachers: a guide for educators. McGraw-Hill Education (UK).
Lave، J.، & Wenger، E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press.
Lieblich، A.، Tuval-Mashiach، R.، & Zilber، T. (1998). Narrative research: Reading، analysis، and interpretation (Vol. 47). Sage.
Low، S. A. (2009). Defining and Measuring Entrepreneuship for Regional Research: A New Approach (Doctoral dissertation، University of Illinois at Urbana-Champaign).
McKeon، T. K. (2013). A college’s role in developing and supporting an entrepreneurship ecosystem. Journal of Higher Education Outreach and Engagement (TEST)، 85–90.
Parker، S. C. (2005). The Economics of Entrepreneurship: What we know and what we don't. Foundations and Trends® in Entrepreneurship، 1(1)، 1-54.
Revitalizing Entrepreneurship Education: Adopting a critical approach in the classroom. Routledge Rethinking Entrepreneurship Research Editors Karin Berglund، Karen Verduyn Publisher Routledge، 2018
Sartre، J.-P. (1964) Words، New York: Braziller.
Sassmannshausen، S. P.، & Gladbach، S. (2013). Strengthening case study based teaching in entrepreneurship education in Germany: theoretical reflections and explorative research. Special Issue Guest Editors and Review Board، 9.
Starkey، K.، & Tempest، S. (2009). The winter of our discontent: The design challenge for business schools. Academy of Management Learning & Education، 8(4)، 576-586.
Wenger، E. C.، & Snyder، W. M. (2000). Communities of practice: The organizational frontier. Harvard Business Review، 78(1)، 139–146.
West، G. P.، Gatewood، E. J.، & Shaver، K. G. (Eds.). (2009). Handbook of university-wide entrepreneurship education. Edward Elgar Publishing. West، G. P.، Gatewood، E. J.، & Shaver، K. G. (Eds.). (2009). Handbook of university-wide entrepreneurship education. Edward Elgar Publishing.
Yar Hamidi، D.، Wennberg، K.، & Berglund، H. (2008). Creativity in entrepreneurship education. Journal of small business and enterprise development، 15(2)، 304-320.