جامعه یادگیری اعضای هیأت علمی(FLC)؛ به مثابه توسعه حرفه ای درون زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، گروه رهبری و توسعه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه رهبری و توسعه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های جامعه یادگیری اعضای هیات علمی دانشگاه انجام گرفته است.این پژوهش از نوع کیفی بوده که در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است.شرکت کنندگان از میان اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب شدند.شرکت کنندگان مبتنی بر هدف پزوهش انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با 15 شرکت کننده انجام گرفت.روش اصلی جمع آوری داده ها ، استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته  و روش تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل مضمونی گرانهایم صورت گرفت.روایی و پایایی مطالعه حاضر از روش بازنگری توسط شرکت­کنندگان،مرور توسط افراد غیر از شرکت­کنندگان(اساتید دانشگاه و همکاران پژوهشگر) بررسی شد.یافته های بدست آمده شامل :67 کد اولیه باز ، 9 مقوله ی محوری و4 تم اصلی:1)اهداف و چشم انداز مشترک  2) یادگیری جمعی 3) عمل حرفه ای مشترک 4) بازتاب حرفه ای مشترک بوده است.هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های احصا شده در قالب الگوی جامعه یادگیری حرفه ای به عنوان مراحلی از یک چرخه مداوم بهبود مستمر در دانشگاه می باشد  که تا حصول به نتایج دلخواه می تواند ادامه یابد. 

کلیدواژه‌ها


پهلوان صادق، اعظم ،و عبداللهی بیژن ،و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1395).  طراحی و تبیین الگوی جامعة یادگیرنده حرفه ای در نظام آموزش عالی .پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ،سال سوم پاییز ،شماره 10
سلیمانی، نادیا (1393). ارزیابی وضعیت اجتماعات یادگیری حرفه ای و ارا ئه راه کارهایی جهت ارتقا آن (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی کاربردی). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
فراستخواه مسعود،و منیعی  رضا (1391).عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و  برنامه ریزی دانشگاهی .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 20 ،شماره 4 ،1393 ،صص.53-29
کریمی فاطمه ،نیلی محمد رضا، و شرقی، عاطفه(1393).بررسی مهمترین الزامات روش تدریس مشارکتی از دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. فصل نامه رویکردهای نوین آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان سال نهم، شمارة 1 ،شمارة پیاپی 19 ،بهار و تابستان صص. 106-89