شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

2 استادیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد تمام پداگوژی و دانشیار آموزش کارآفرینی دانشکده تعلیم و تربیت، دانشگاه تورکو، فنلاند.

چکیده

در جهان پر از رقابت امروز کشورها، دانشگاه­ها و سازمان­هایی موفق هستند که توانا در بهره­گیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند، به این خاطر بسیاری از دانشگاه­ها و مراکز تربیتی، دانش­مداری توسط آموزش­های کارآفرینی را آغاز نموده­اند. پژوهشگر در این تحقیق به دنبال شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران در مقطع آموزش عالی و تدوین الگوی بومی ایرانی برای آموزش کارآفرینی می­باشد. در این مطالعه برای شناسایی عناصر یک الگوی بومی آموزش کارآفرینی از رویکرد کیفی و روش تحلیل­مضمون و برای تجزیه و تحلیل داده­های کیفی به روش کد­گذار ی داده­ها، دسته بندی مقوله­ها و استخراج مضامین مربوطه و برای بیان و تفسیر یافته­ها، از نرم افزار مکس­کیو­ دی ای، استفاده شده است، بنابراین در ابتدا 50 مدل استاندارد خارجی آموزش کارآفرینی و همچنین اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب گردید و سپس تمام کلید واژه­های درون الگوها و اسناد، کد­گذاری باز شدند و 735 کد باز استخراجی به صورت مجزا برای متخصصان موضوعی فرستاده شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 23، مقدار کاپای کوهن محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که داده­های حاصل از بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی و اسناد مراکز کارآفرینی دانشگاه­های تهران در سه دسته مضمون های قابلیت­محور، شخصیت­محور و درس­محور دسته بندی شدند که با توجه به نتایج حاصل از اهمیت مولفه­های پر کاربرد در اسناد مورد بررسی، می­توان در طراحی الگوی بومی آموزش کارآفرینی برای دانشجویان آموزش عالی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


    احمد پور داریانی، محمود. (1381). کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها. تهران: شرکت پردیس.
    امیر ارجمندی، سیده زهرا (1398). مهارت افزایی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، آذر 1398، ص 23.
   بازرگان، عباس و جعفرزاده، مرتضی.(1383). تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران. فرهنگ مدیریت. سال دوم، شماره هفتم. صص (254-205).
  ذبیحی، محمد رضا، مقدسی، علیرضا (1385)، کارآفرینی از تئوری تا عمل. مشهد: جهان فردا
   شرفی، محمد، و مقدم، مینا و  مذبوحی، سعید. (1390). برنامه درسی آموزش کارآفرینی:  هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (3)،130- 97.
   صفری، سعید، و سمیع زاده، مهدی (1391). نیاز سنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته های علوم انسانی. فصلنامه فناوری آموزش، 7 (1)، 15-2.
 ملکی پور، احمد، و حکیم زاده، رضوان، و دهقانی، مرضیه، و زالی، محمد رضا (1398). کاوشی پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی های کارآفرینان دانش آموخته در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 1 (17)، 182-163.