تفکیک جنسیت در دانشگاه فرهنگیان از نگاه دانشجو معلمان و استادان (مطالعۀ موردی: دانشگاه فرهنگیان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ابعاد مثبت و منفی زیست در فضای تک­جنسیتی[1] دانشگاه فرهنگیان از نگاه استادان و دانشجومعلمان[2] این دانشگاه انجام شد. این پژوهش به­لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و در اجرا پژوهشی پیمایشی است که به­روش کمی (به­انضمام یک پرسش باز) انجام شده­است. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ تحقیق انتظاری (1397) است که با اندکی جرح­و تعدیل استفاده­شد. پرسشنامۀ تحقیق حاضر در پنج محور رشد فردی و اجتماعی، اسلامی­شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی، آرامش روانی و زمینه­سازی برای ازدواج هدف این مطالعه را دنبال کرده­است. جامعۀ مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان یزد و نمونه شامل 120 نفر از اساتید و دانشجویان این دانشگاه (10 استاد زن، 10 استاد مرد، 50 دانشجوی زن، 50 دانشجوی مرد) می­باشد. یافته­های این مطالعه نشان­داد اغلب آزمودنی­ها در محورهای رشد فردی و اجتماعی، اسلامی­شدن دانشگاه، عملکرد تحصیلی و زمینه­سازی برای ازدواج، نمرۀ قابل­قبولی به فضای حاکم بر دانشگاه نمی­دهند. اما معتقدند تحصیل در این دانشگاه توانسته­است آرامش روانی والدین دانشجویان را تا حد زیادی تأمین کند. محققین این مطالعه مبتنی بر مطالعات نظری و یافته­های کمی و کیفی این پژوهش، بر لزوم بازبینی اسناد سیاست­گذاری برای این دانشگاه و پرهیز از اقداماتی که ادلۀ کافی شرعی و پژوهشی برای آن وجود ندارد، تأکید دارند.
 

کلیدواژه‌ها


 •  

  • اربابی، نرجس و تولایی، علی. (1394). تعارض مدیریت جنسیتی در دانشگاه­ها از منظر اسلام. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو.
  • اسدی، عبدالله. (1385). بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه­های شهر اردبیل، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ش6.
  • اعظم­زاده، منصوره. (1387). بررسی دستاوردهای جداسازی جنسیتی در دانشگاه­ها. تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها
  • انتظاری، علی. (1397). آثار و پیامدهای تفکیک جنسی در دانشگاه علامه طباطبائی در مقایسه با دانشگاه­های دیگر، فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال 27، شمارۀ 81. صص 246-211.
  • جانعلی­زاده چوبستی، حیدر و میزاپوری ولوکلا، جابر. (1393). بررسی کیفی نگرش دانشجویان به مسئلۀ تفکیک جنسیتی در دانشگاه (مطالعۀ موردی مازندران). پژوهشنامۀ علوم اجتماعی، سال هشتم، شماره1. صص 23-1.
  • حسین­خانی، محمد و محمدی، محسن. (1394). نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی. نشریۀ پژوهش­های تربیتی، روان­شناختی و اجتماعی. سال دوم، شمارۀ30، صص120-105.
  • سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1386). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه.
  • شفیعی، معصومه و علیخواه، فردین. (1393). فضا و بازتولید قدرت (مطالعه­ای دربارۀ تفکیک جنسیتی در دانشگاه­های تهران). فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، دورۀ 7، شمارۀ 1 (پیاپی 25). صص 122-95.
  • شهریاری، معصومه. (1383). اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد. بازتاب اندیشه. شمارۀ 54. صص74-43.
  • فتحی واجارگاه، کورش. (1386). برنامه درسی به­سوی هویت­های جدید، شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی، تهران: آییژ.
  • فرهادی، هاجر.، زارعی، رضا و فرهادی، معصومه. (1396). بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت پیرامون موضوع تفکیک جنسیتی دانشگاه­ها، اولین کنفرانس ملی پژوهش­های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
  • قاضی طباطبائی، محمود (1382). تکنیک­های خاص تحقیق (رشته علوم اجتماعی)، انتشارات دانشگاه پیام نور.
  • کهتری، محسن و گل­محمدی، جعفر. (1398). بررسی رابطۀ تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه­ها. مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق­مدار، دانشگاه تهران.
  • مجنی، محمدتقی.، جویباری، لیلا.، ثناگو، اکرم.، عراقیان مجرد، فرشته.، جنتی، مصطفی و دوراندیش، مریم. (1393). بررسی نگرش دانشجویان به طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه­های گلستان. نشریۀ مندیش، سال هفتم، شمارۀ 13 و 14.
  • مطهری، مرتضی. (1380). خلاصۀ آثار شهید مرتضی مطهری، دفتر چهارم، مقام زن، دانشگاه امام صادق (ع).
  • موسوی هاشمی، نیره. (1398). مقایسه تاثیر دانشگاه های تک جنسیتی، تفکیک جنسیتی و مختلط بر خودکارآمدی دانشجویان دختر، پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران.
  • یاری، شعیب و محمدنژاد، حبیب. (1391). بررسی ابعاد و پیامدهای طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان دانشگاه­ها و راه­کارهای اجرای طرح، مجلۀ فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شمارۀ 4 (پیاپی7)، صص 625-648.