طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

2 دانشیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

3 دانشجوی دکتری، مدیر گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش.

4 استادیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

5 استاد، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی به دانشجویان درنظام آموزش عالی بود. از روش پژوهش، فراترکیبِ هفت مرحله ای مدل سندلوسکی و بارو(2007) استفاده شد که مدل مفهومی تحقیق شکل گرفته است. در گام اول، سؤال پژوهش مطرح و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام دوم و سوم، منابع لاتین داده‌های پژوهش شامل پایگاه‌های اسکوپوس، اشپرینگر و ..و منابع فارسی شامل پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تعیین و معیارهای شمول مقالات مشخص گردید. در گام چهارم، با تجزیه و تحلیل دادهها، 65 مضمون پایه مرتبط با آموزش اخلاقی استخراج شد و سپس به ترکیب یافتهها پرداخته شد. در این گام، مضامین پایه استخراج شده در چهار مضمون سازمان دهنده ی سطح دوم صداقت تحصیلی(مانند شجاعت، اشتیاق و روح خدمت رسانی) و عدم صداقت تحصیلی(مانند رفتارهای مخل، عدم انجام تکالیف درسی بی توجهی به حقوق دیگران) ، صداقت پژوهشی(مانند آگاهی از پژوهش)  و عدم صداقت پژوهشی (مانند کپی و پیست، بیان ایده های دیگران بدون منبع، روح ماشینی) طبقهبندی شدند و مضمون سازماندهنده سطح دوم در 26 مضمون سازماندهندة سطح اول قرار گرفتند و در انتها نیز، شبکهی مضامین محتوای آموزش اخلاق ترسیم گردید. الگوی طراحی شده در این پژوهش، چارچوبی برای آموزش شایستگی های اخلاقی برای دانشجویان آموزش عالی، در سطوح مذکور را که پیش از این میسر نبود، فراهم آورده است؛ و از اعتباریابی توصیفی، اعتباریابی تفسیری – نظری- پراگماتیک برای اعتباریابی الگوی طراحی شده استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


احمدی الوار، زهرا. (1395). بررسی موانع رشد اخلاق حرفهای از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام، همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز- مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین،
افشار، لیلا؛ رضوانی، گیتا؛ حسین‌زاده، محمد و سماواتیان، زهرا. (1396). بررسی میزان مهارت‌های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارت‌های اخلاقی. مجله علمی-پژوهشی اخلاق زیستی, 7(24), 47-54.
ایمانی پور، معصومه(1391) اصول اخلاق حرفه ای در آموزش، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ی پنجم، شماره ی ٦
پارسا، محمد. (1389). روانشناسی رشد کودک و نوجوان. تهران: بعثت.
پاشا، غلامرضا و گودرزیان، مهری.(1387). رابطه سبک های هویت و رشد اخلاقی با مسوولیت پذیری در دانشجویان. یافته های نو در روانشناسی. 2(8)، 87-99.
سروستانی،راحله؛ خانی جیحونی، علی؛ فریدونی، ژیلا؛ مرادی، زهرا؛ امیرخانی، مهدی؛ کریمی، شهناز ( 1396) تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری،فصلنامه علمی- پژوهشی طب و تزکیه، دوره 26 ، شماره 3.
حسنقلی پور، طهمورث، میرمهدی، سید مهدی و دهقان نیری، محمود (1390) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال ششم، شماره 4
طولابی، زینب(1396). رابطۀ سواد اخلاقی، تعامل استاد/ دانشجو و توانمند سازی روانشناختی دانشجویان.فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری.12(1)،1-8.
عباس زاده، محمدرضا و معینی زاده، محسن. (1393). تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری. پژوهش های تجربی حسابداری, 3(11)، 73-55.
کلانتری قزوینی، شکوفه، آراسته ، حمیدرضا ، محمد داودی، امیرحسین ،  قورچیان، نادرقلی (1396) ارائه مدلی برای ارتقای اخلاق دانشجویی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، شماره 3
غیاثی زاده، مهدی(1391). رابطه سلامت روان و عملکرد تحصیلی با رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 3(10)، 111-122.
لطف آبادی، حسین.(1392). نظریه پردازی و آزمون سازی برای سنجش رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان بر اساس فلسفه خردگرایی مینوی و علمی. مجله ایرانی روانشناسی کودک و نوجوان , نسخه 1, صفحات:121-139.
محمدی، سپیده؛ نگارنده، رضا؛ آرازی قجق، تاج محمد و زابلی پور، سهیلا.(1391). بررسی کیفیت مهارت‌‌های اخلاقی و ارتباطی دانشجویان پرستاری از دیدگاه بیماران. اخلاق و تاریخ پزشکی. ۵ (۹)،:۷۴-۰
معنوی پور، داود.(1391). ساخت مقیاس سنجش رشد اخلاقی برای دانش آموزان. فصلنامه اندیشه-های تازه در علوم تربیتی، سال 7، شماره 4.