ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور دانشگاه پیام نور واحد تحصیلات تکمیلی تهران.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور.

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش ازدور انجام‌گرفت. در این مقاله ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری آموزشی مدرسان نظام آموزش‌ازدور شناسایی شدند و سپس مدل ارتقاء بهره‌وری آموزشی مدرسان آموزش از دور براساس شرایط و مقتضیات بومی و نظام آموزش‌ازدور کشور طراحی و اعتباریابی شد.
روش بررسی: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد، آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی کلیه صاحب‌نظران حوزه آموزش‌ازدور و بهره‌وری آموزشی هستند که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی تعداد 26 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، کلیه مدرسان نظام آموزش از دور دانشگاه آزاد اسلامی در واحد الکترونیکی است. تعداد افراد جامعه آماری 164 نفر بودند که همه افراد جامعه برای نمونه تحقیق با روش سرشماری کامل انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با روایی و پایایی مطلوب، استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه گردید. تحلیل داده‌های کیفی با تکنیک تحلیل مضمون و بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور در دو بعد کلی فردی و سازمانی شناسایی شدند. همچنین مشخص شد که 21 عامل بر بهره‌وری آموزشی مدرسان نظام آموزش از دور تأثیر معنادار و مثبتی بر بهره‌وری آموزشی مدرسان نظام آموزش دارد.
نتیجه‌گیری: تحقیق مشخص نمود که برای ارتقاء  بهره‌وری آموزشی مدرسان در هر نظام آموزش از دوری، بایستی 21 عامل شناسایی شده (توانایی های فردی مدرس، محیط نظام آموزشی، محتوا و مطالب ارائه شده، وضعیت فراگیران) را بهبود ببخشیم و وضعیت آنها را مطلوب کنیم.

کلیدواژه‌ها


کیانی، ندا و رادفر، رضا. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل، مدیریت بهره‌وری، سال نهم، شماره 35.
 
abdollahi,  hoseyn. (2012). Challenges of Measuring the Educational Efficiency amongthe University Faculty Members. Educational Measurement, 2(7), 139–170.
abdollahi,  hoseyn, & Bazargan, A. (2013). Construction and validation of a scale for measuring the educational productivity of faculty members. Educational Measurement, 11(4), 55–76.
Anderson, T. (2004). Toward a theory of online learning. In Theory and Practice of Online Learning. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2005.00445_1.x
Bland, C. J., Center, B. A., Finstad, D. A., Risbey, K. R., & Staples, J. G. (2005). A theoretical, practical, predictive model of faculty and department research productivity. Academic Medicine. https://doi.org/10.1097/00001888-200503000-00006
Boser, U., & Progress, C. for A. (2011). Return on Educational Investment: A District-by-District Evaluation of U.S. Educational Productivity. In Center for American Progress.