آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزش عالی واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.

2 استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

آنچه که مسأله اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی بین المللی سازی برنامه درسی دانشگاه و موسسات آموزش عالی مستقر در 7 منطقه آزاد کشور به منظور دستیابی به راهکارهایی در جهت غلبه بر این آسیب ها می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل 37 دانشگاه و موسسه آموزش عالی مستقر در مناطق آزاد کشور است که به روش سرشماری کلیه جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته و نیمه ساختارمند بهره برده شد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن در دو سطح آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و آمار استنباطی شامل  آزمون واریانس، آزمون فریدمن، تحلیل t- تک نمونه و t همبسته یا زوجی مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها : 20 مؤلفه از جمله برنامه های درسی بین المللی به عنوان شاخص های توصیفی حمایت دانشگاه از فعالیت های آموزشی بین المللی معرفی و به میزان اهمیت رتبه بندی شدند و نتایج اولویت بندی فریدمن نشان داد که مسائل اقتصادی/مالی و مسائل سیاسی/دیپلماتیک بیشترین تأثیرگذاری را بر عدم موفقیت بین المللی سازی دارد. نتایج: وضعیت بین المللی سازی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق آزاد کشور چندان مطلوب نبوده و آموزش عالی مناطق آزاد برای همگام شدن با این حرکت و دستیابی به اهدف اسناد بالادستی  کشور نیازمند ارائه الگویی مناسب برای بهبود وضعیت  می باشند.

کلیدواژه‌ها


امانی، بهمن(1395). سخنرانی در نخستین اجلاس روسای واحدهای دانشگاه های مستقر در مناطق آزاد کشور، 25 شهریور. قابل دسترس در https://b2n.ir/799791
بهجتی اردکانی، فاطمه و یارمحمدیان، محمدحسین (1397). بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا و ارائه الگوی مناسب. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 3 (پیاپی 35): 18-1
پناهی، مریم؛ عباس پور، عباس؛ خرسندی طاسکوه، علی؛ غیاثی ندوشن، سعید (1399). تحلیل تطبیقی آموزش عالی فرامرزی در کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد قطب های بین المللی آموزش. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی، دوره 13، شماره 2: 80-43
حسینی مقدم، محمد (1396). دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی: بین المللی شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
حلاج دهقانی، عادل؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ خسروی، علی اکبر؛ پوشنه، کامبیز(1398). ارائه الگوی مطلوب جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، دوره: 10، شماره 20: 7-39
حمیدی فر، فاطمه؛ یوسف، کمارالزمان؛ ابراهیمی، منصوره (1396). رهبری و مدیریت در بین‌المللی‌سازی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. جلد 23، شماره 1: 71-49
خراسانی، اباصلت(1396). بین المللی سازی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی.
خورسندی طاسکوه، علی(1396). آموزش عالی بین المللی: استراتژی ها و شرایط امکان. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
زمانی منش، حامد؛ جمالی تازه کند، محمد؛ نظری، رسول (1397). بررسی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی. سال دهم، شماره 2: 45-38
زمانی منش،حامد، عصاره، علیرضا، احمدی، غلامعلی (1398). واکاوی سازکارهای توسعه بین المللی سازی آموزش عالی کشور. راهبرد فرهنگ. دوره12، شماره 45: 184-153
سالار آملی، حسین (1395). سخنرانی در هفتمین نشست مدیران روابط بین دانشگاه های کشور . 17 اسفند. قابل دسترس در https://b2n.ir/011512
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه ( 1398). روش های تحقیق در علوم رفتاری. نشر آگه.
صدیقی، مجتبی( 1399). سخنرانی در یازدهمین نشست معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها. 6 آبان.  قابل دسترس در https://b2n.ir/337571
صلواتی، بهرام؛ ملکی، علی (1397). جابجایی بین المللی دانشجویان و تحصیلکردگان در سطح ایران و جهان. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف.
عارفی، محبوبه؛ عزیزی، علی (1397). امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن. دوره 8، شماره 26: 63-41
فاضلی، نعمت الله ( 1383). جهانی شدن و آموزش عالی نگاهی به روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 11، شماره 25: 41-1
فتحی واجارگاه، کوروش؛ عارفی، محبوبه؛ زمانی منش، حامد (1392). بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). دوره 20، شماره 3: 35-48
فتحی واجارگاه، کورش (1395). برنامه درسی به سوی هویت های جدید: شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی. نشر آییژ.
فتحی واجارگاه، کورش ، خشنودی فر، مهرنوش (1393). آموزش از دور و بین المللی سازی برنامه درسی در آموزش عالی. نشر آییژ.
فیروزجائیان، طلعت الشریعه؛ خورسندی طاسکوه، علی (1397). شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی بین المللی شدن در خانه (IAH). دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی. دوره 7، شماره 13: 75-46
قاسم پور، علی؛ موسوی، ستاره (1397). بررسی دیدگاه‌‌های اعضای هیئت‌ علمی در خصوص رویکرد بین‌‌المللی‌‌سازی برنامه‌‌های ‌درسی آموزش عالی. فصلنامه نامه آموزش عالی. دوره جدید، شماره 44: 7-1
مقدسی، علیرضا(1389). مناطق آزاد: اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها. قابل دسترس در https://b2n.ir/531951