طراحی چارچوب برنامه درسی شایستگی‌محور در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات؛ مطالعه‌ی موردی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی چارچوب برنامه درسی شایستگی­محور در رشته­ی مهندسی فناوری اطلاعات انجام شد. پژوهش از نظر طرح جزء پژوهش­های کیفی از نوع مطالعه­ی موردی بود. مشارکت کنندگان بالقوه­ی پژوهش، 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه­­های استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات و نیز 12 نفر ازکارفرمایان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از دو ابزار"بررسی اسناد" و "مصاحبه نیمه ساختار یافته " استفاده گردید. با روش همسو سازی، اعتبارپذیری داده­ها تایید شد. به منظور تحلیل داده­ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در ادامه،  کدگذاری داده­ها برای شناخت عوامل، ملاک ها و نشانگرهای الگو انجام شد. به کمک مصاحبه، داده­های کیفی اولیه حاصل گردید و از معیارهای اعتبارسنجی داده­های کیفی برای سنجش اعتبار اولیه داده­ها استفاده شد. به کمک روش تحلیل مضمون چهارچوب اولیه مدل شکل گرفت و بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد و مؤلفه­ها در یک مضمون فراگیر، جای گرفتند. مهم­ترین یافته­های پژوهش عبارت بودند از: چارچوب پیشنهادی مناسب برای آموزش مهندسی فناوری اطلاعات را می­توان در قالب چهار شایستگی کلی:  فنی،  رفتاری،   زمینه ای و  ادراکی ارایه نمود. نتایج  این مطالعه می­تواند در طراحی و تدوین برنامه­ درسی مهندسی فناوری اطلاعات مورد توجه برنامه­ریزان  قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سعید (1395). برنامه درسی شایستگی­محور، تعریف­ها، نظریه­ها، طراحی، انتشارات دانشگاه فیروزآباد.
فینچ، کرتیس؛ کرانکیلتن، جان (1999). برنامه ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه (ترجمه علی اصغر خلاقی و همکاران)،(1390)، تهران: انتشارات مدرسه.
فیض، مهدی؛ زارع، احسان (1388). ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه ی آموزش مهندسی، معیارهای شایستگی مهندسان. نشریه دانشکده فنی، ۴۳ ، ویژه کنفرانس آموزش مهندسی در ١٤٠٤ ، ص، ۱۴۱.