طراحی واعتباریابی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی.

3 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگوی بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی و اعتبارسنجی آن است.  پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی – کمی) است. روش پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل محتوا است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی) 20 نفر از خبرگان مهندسی کامپیوتر و برنامه ریزی درسی مطلع از فناوری آموزش انتخاب شدند و گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.  جامعه آماری در بخش کمی کلیه اعضای هیات علمی مهندسی کامپیوتر و برنامه‌ریزی درسی مطلع از فناوری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 98 بود. روش نمونه گیری در بخش کمی طبق جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام پذیرفت. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری( کد باز، محوری و انتخابی) و تحلیل اکتشافی - تأییدی با استفاده از نرم‌افزارSPSS صورت گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که همبستگی­های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب می­باشند و از انسجام لازم و کافی برای تبیین عوامل و مولفه های بکارگیری ابزارهای رایانش ابری با رویکرد یادگیری مشارکتی درآموزش عالی و زیرمقیاس های آن برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها


رسول زاده،نیما. (پائیز 1392) رایانش ابری و تاثیر آن در موضوع تولید محتوا در ایران . تهران: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال.
زارعی زوارکی،  اسماعیل.  و  قاسمی سامنی، متین. (1394) . تاثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه فن آوری اطلاعات  و ارتباطات در علوم تربیتی. سال ششم. (2). زمستان 1394. صص 18-5.
شفایی تنکابنی، میرسعید؛  شیخ، رضا. و جلالی، محمد. مهدی. (1394).  پیمایشی درباره اولویت بندی عوامل موثر بر برون سپاری فناوری اطلاعات در بستر رایانش ابری، در دانشگاه های استان سمنان با بهره بندی از روش دیمتل فازی. فصلنامه مدیریت فناوری اظلاعات، دوره 7، شماره7، تابستان 1394،صص 325-344.
لوح موسوی، وجیهه.(1394). ارائه یک مدل سرویس مبتنی بر رایانش ابری برای موسسات آموزشی. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی . 1394
محمودی، مهدی  ؛ ابراهیم زاده، عیسی ، موسی کاظمی، مهدی.  ، فرج الهی،  مهران و  محمودی،  امیرحسین. (1394). تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی ، بهار 1394، دوره 6 ، شماره 1. صص 14-1.
نوری کلخوران،  فیروز؛ فتحی واجارگاه، کوروش،  خراسانی، اباصلت و  اصنافی، امیررضا.(1398) رایانش ابری؛ رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 12، شماره 1.صص 83-75.