شناسایی ابعاد ذهن مورد تأکید و غفلت شده در برنامه درسی و تدریس دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران بر اساس تجربه‌آموزشی زیسته آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 انشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س).

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل تجربه‌های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران با تأکید بر ابعاد ذهن به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش علوم مهندسی است. رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع روش پدیدارشناسی است، به همین منظور بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، با 18 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران مصاحبه صورت گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش کلایزی تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش گویای این است که بعد ذهنی تخصص مدار، بعد ذهنی خلاق و بعد ذهنی احترام گذار در دانشجویان مهندسی عمران مورد تأکید واقع شدند و بعد ذهنی اخلاق مدار و بعد ذهنی ترکیب‌گر در دانشجویان مهندسی عمران مورد غفلت واقع شدند که عوامل مؤثر بر آن عبارت‌اند از: عملکرد نامطلوب دانشجو، کارکرد ضعیف نظام صنعتی، بازدهی نامطلوب آموزش مهندسی عمران، عدم تأکید بر تلفیق بیرونی توسط استاد، عدم تأکید بر تلفیق درونی توسط دانشجو.

کلیدواژه‌ها


احمدی، فاطمه زهرا. (1391). تفسیر تجربه‌های آموزش گروهی از زنان باردار با رویکرد آموزش گفت‌وشنودی ولا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
بالغی زاده، سوسن. (1397). ترکیب اطلاعات با نگاهی به نظریه پنج ذهن گاردنر. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، 33(7)، 33-30.
پاشا شریفی، حسین. (1384). مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه در زمینه موضوع‌های درسی و سازگاری دانش آموزان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 11(4)، 34-11.
پرویزیان، جمشید و تویسرکانی، فرشاد. (1388). آموزش مهندسی در ایران: محتوا و روش مقایسه‌ای با برخی کشورهای صنعتی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 11(44)، 16-1.
حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه، یمنی دوزی سرخابی، محمد، صالحی عمران، ابراهیم و خراسانی، اباصلت. (1396). تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). مجله علوم تربیتی، 24(1)، 202-179.
حسین زاده، علی حسین، نبوی، عبدالحسین و فاضلی پور، مونا. (1395). بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی، شایسته‌سالاری و جامعه‌پذیری سازمانی بر اخلاق کار (موردمطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز). مجله جامعه‌شناسی ایران، 17(3)، 108-78.
خاقانی زاده، مرتضی، محمودی، حسین، جواهر، امیراحمد و کاملی، مرتضی. (1392). کلید موفقیت معلمی از دیدگاه دانشجویان: مطالعه‌ای کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(8)، 680-672.
ره روان، سرور. (1394). بررسی مقایسه‌ای نظرات استادان و دانشجویان در خصوص ویژگی‌های استاد مطلوب در دانشگاه الزهرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
زارعی، اقبال، زینلی پور، حسین و بهروزی، ابوذر. (1396). بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، 7(1)، 141-126.
زمانی، اصغر و پور آتشی، مهتاب. (1398). بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 16(33)، 96-75.
صادقی، ناهید، فراهانی، مهدی و کمره ای، محمود. (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، مورد پژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(63)، 110-85.
ضرغامی، حمیدرضا، جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان. (1391). بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان‌های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(4)، 64-37.
 
عبدالوهابی، مرضیه، رومیانی، یونس و ظریف، سکینه. (1392). بررسی مهارت‌های اساسی دانشجویان در عصر جهانی‌شدن، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19(4)، 74-51.
غفاری، محمدمهدی و ظهور، حسن. (1390). چالش‌های آموزش مهندسی و صنعت در ایران. دومین کنفرانس آموزش مهندسی با نگرش به آینده، آبان ماه 1390.
فراستخواه، مقصود. (1392). چارچوبی مفهومی برای برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌اندیشی در دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 19(3)، 21-1.
کارآموز، محمد، زحمتکش، زهرا و محمد پور، پانیذ. (1394). ارزیابی نقش آموزش مهندسی در بهبود کیفیت آموزش مهندسی عمران. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، آبان ماه 1394.
گاردنر، هوارد. (1396). پنج ذهن برای آینده، ترجمه صمدی، پروین و نظری، رقیه، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی.
مطهری نژاد، حسین. (1391). ارائه مدلی برای مدیریت آموزش مهندسی در ایران. پایان‌نامه دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران.
مطهری نژاد، حسین. (1394). برنامه درسی تلفیقی، نیاز امروز آموزش مهندسی (ایجاد پل دانستن، انجام دادن، شدن). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17(66)، 38-17.
ملامحمدی، اعظم، خراسانی، اباصلت، فتحی واجارگاه، کوروش و فراستخواه، مقصود. (1399). تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه‌ها: رویکردی کیفی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(42)، 134-109.
همتی، رضا. (1392). توده‌ای شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران: تأملی در تجربه‌های زیستی دانشگاهیان. نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(1)، 156-127.
یوسفی افراشته، مجید. (1394). مروری بر ابعاد کیفیت آموزشی در آموزش علوم مهندسی. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی، آبان ماه 1394.