مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

چکیده

یکی از استراتژی های معمول کشورها در تحقق اهداف بین المللی سازی آموزش عالی، تبادل دانشجو با کشورهای دیگر است. مقاله حاضر بخشی از پژوهشی کیفی است که با رویکردی پدیدارشناسانه بدنبال کشف تجربیات عمیق دانشجویان ایرانی به عنوان دانشجویان بین المللی در دانشگاه­های کشور بلژیک انجام شده است. انتخاب مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری هدفمند و جمع آوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده‌ها از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شده است. یافته ها براساس تجربه زیسته دانشجویان نشان دهنده «مزیت تحصیل» در دانشگاه مقصد شامل کیفیت یادگیری، کیفیت پژوهش، تسهیلات علمی در دسترس و «افزایش ارتباط بینافرهنگی» بدلیل تنوع دانشجویان بین المللی در دانشگاه مقصد و همچنین «افزایش شانس شغلی» متاثر از اعتبار جهانی دانشگاه، ارتباطات بین المللی و ارتباط مستمر دانشگاه با بخش صنعت و تاثیر غیر مستقیم قوانین مهاجرت است. از سوی دیگر،یافته ها حاوی چالش­هایی مانند ناکافی بودن دانش زبانی دانشجویان ، تفاوت نظام آموزشی مقصد و مبدا و همچنین تفاوت های فرهنگی است که دانشجویان ایرانی در کشور مقصد با آن مواجه هستند. نتایج پژوهش اگرچه متاثر از پیامدهای حاصل از تجارب دانشجویان، شامل ارتقای توانش آکادمیک، ارتقای توانش بین فرهنگی، افزایش شانس شغلی و ارتقای توانش فردی نشان دهنده موفقیت نسبی اهداف برنامه تحرک بین المللی دانشجویان است اما در خصوص چالش‌های پیش روی دانشجویان، نیازمند توجه هر سه گروه از ذینفعان، خصوصا کشور مبدا و مقصد به الزاماتی دارد که مقاله در انتها به آنها اشاره داشته است. 

کلیدواژه‌ها


اصغری، فیروزه (1396). درآمدی بر سیاست بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
خورسندی طاسکوه، ، فیروزجاییان، طلعت الشریعه(1397). شرایط بین المللی شدن دانشگاه‌ها با تمرکز بر برنامه ریزی درسی بین فرهنگی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 18(2)،44-7.
حقدوست، علی اکبر؛ دهقانی، محمود رضا؛ آیت الهی، امین (1389). عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان اعزام به خارج: مرور سیستماتیک مستندات بین المللی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 10(1)،10-1.
فتحی واجارگاه، کورش، ابراهیم زاده، عیسی، فرج الهی،مهران، خشنودی‌فر،مهرنوش(1391). بین المللی سازی برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران: چالش‌ها و راهبرد‌ها. مجله علوم تربیتی. 2(2). 66-45.
یمنی دوزی سرخابی، محمد، تیموری، میترا (1394). وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲. آموزش عالی ایران. ۱۳۹۴; ۷ (۲): ۷۱-۱۱۲.