واکاوی تجارب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان درباره جنبه های کاهشی و افزایشی فناوری در آموزش الکترونیکی(مجازی) با رویکرد پساپدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ضعف ها و قوتهای آموزش الکترونیک در دانشگاه فرهنگیان و همچنین بررسی نحوه برداشت دانشجومعلمان از آموزش الکترونیک تحت تاثیر فناوری و تجربه آنها از استاد و تدریس می‌باشد. برای این منظور از روش پساپدیدارشناسی استفاده شده است؛ پساپدیدارشناسی به عنوان رویکردی است که به مطالعه روابط انسان و فناوری و تاثیرات فناوری بر انسان می پردازد. برای رسیدن به یافته‌ها از ابزار مصاحبه استفاده شده است؛ به این صورت که با تعداد 25 نفر از دانشجومعلمان در پردیس‌های 12 استان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است و یافته‌ها بر اساس دیدگاه پساپدیدارشناسی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد دانشجومعلمان آموزش مجازی را در برخی موارد مثبت تلقی می‌کنند از جمله به لحاظ انعطاف پذیری در زمان و مکان، صرفه جویی در وقت و هزینه، آشنایی بیشتر با فناوری و راحتی و آزادی بیشتر در کلاسهای مجازی. همچنین این نوع آموزش زمینه برخی رفتارهای نامطلوب را در دانشجویان فراهم کرده است. آنها همچنین به عواملی مانند ضعف زیرساختها از جمله سرعت اینترنت و مشکلات سامانه اشاره داشتند. آنها اعتقاد داشتند کلاسها خسته کننده بوده و امکان تمرکز و یادگیری مشکل بوده است و ارزشیابی معنای خود را از دست داده بود.

کلیدواژه‌ها


Aagaard, J. (2015). Drawn to distraction: A qualitative study of off-task use of educational technology. Computers and Education, 87, 90-97.‏
Aagaard, J. (2017). Introducing postphenomenological research: a brief and selective sketch of phenomenological research methods. International Journal of Qualitative Studies in Education, 30(6), 519-533.
 Aagaard, J. (2018). Entering the Portal: Media Technologies and Experiential Transportation. In Postphenomenological Methodologies edited by Aagaard, J., J. Friis, J. Sorenson, O. Tafdrup and C. Hasse. Lexington Books.
Ababaf, Z., Farstakhah, M., and Qudousi, F. (2019). Teacher competencies from the point of view of education activists: commonalities and differences. Education Quarterly. 141, 106-83 [in Persian]. 
Abedi, H. (2009). Application of phenomenological research method in clinical sciences. Strategy, 54, 224-207 [in Persian]. 
Adams, C. A., and Thompson, T. L. (2011). Interviewing objects: Including educational technologies as qualitative research participants. International Journal of Qualitative Studies in Education, 24(6), 733-750.‏
Adams, C., and Thompson, T. L. (2016). Researching a posthuman world: Interviews with digital objects. Springer.‏
Adams, C., and Turville, J. (2018). Doing postphenomenology in education. Postphenomenological methodologies–new ways in mediating techno-human relationships, 3-25.
Afyounian, E. (2014). Information and Communication Technologies in Support of Remembering: A Postphenomenological Study (Master’s thesis, Linnaus University, Sweden).
Beltekin, E., and Kuyulu, I. (2020). The Effect of Coronavirus (COVID19) Outbreak on Education Systems: Evaluation of Distance Learning System in Turkey. Journal of Education and Learning, 9(4), 1-9.‏
Creswell, J. (2009). Research design. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
Cilesiz, S. (2020). Making meaning through lived technological experiences. In Phenomenological Inquiry in Education (pp. 148-160). Routledge
Elm, R., Alipour, M., Hosseini Nia, A. (2019). Investigating the importance and necessity of paying attention to the challenges of teaching and learning in virtual space during Corona Virus pandemic in Iran's educational system. Quarterly Journal of New Research in Humanities. 32, 259-247 [in Persian]. 
Heidegger. (1954). the question concerning technology. In the question Concerning Technology and other essays. Translated by William lovitt.
Heidegger, M. (1996). Being and time: A translation of Sein und Zeit. SUNY press.‏
Ihde, D. (1978). Technics and praxis. D. Reidel Publishing Company.
Ihde, D. (2008). Introduction: postphenomenological research. Human Studies, 31(1), 1-9.
Ihde, D. (1990). Technology and the lifeworld: From garden to earth. Indiana University Press. ‏
Kudina, O. (2022). Speak, memory: the postphenomenological analysis of memory-making in the age of algorithmically powered social networks. Humanities and Social Sciences Communications, 9(1), 1-7.‏
Langsdorf, L. (2016). From nterrelational ontology to instrumental ethics: Expanding pragmatic postphenomenology. Techné: Research in Philosophy and Technology, 20(2), 112-128.‏
Maliki, H. (1997). Professional Qualifications of Teachers. Tehran: Madreseh Publications [in Persian]. 
Mitcham, C (2015). What is the philosophy of technology? Translated by Mustafa Taghavi, Yaser Khoshnevis and Parisa Mousavi. Tehran: Soroush Publications [in Persian]. 
Mitchell, A.J. (2015). The fourfold: Reading the late Heidegger. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Ranjbar, H., and Haqhdost, A., Salsali, M., and Khushdel, A., Soleimani, M., and Bahrami, N. (2011). Sampling in qualitative research: a guide to getting started. Journal of the University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army, (3 (series 39)), 238-250 [in Persian]. 
Rezaei, A. (2019). Evaluation of students' learning in the era of Corona: challenges and solutions. Educational Psychology Quarterly, 16(55), 179-214 [in Persian].
Rosenberger, R., and Verbeek, P. P. (2015). Postphenomenological investigations: essays on human-technology relations. Lexington Books.
Salimi, S., and Fardin, M. (2019). The role of the corona virus pandemic in virtual education, with an emphasis on opportunities and challenges. Scientific Quarterly of Research in School and Virtual Learning, 8(2), 49-60 [in Persian]. 
Scull, J., Phillips, M., Sharma, U., and Garnier, K. (2020). Innovations in teacher education at the time of COVID19: an Australian perspective. Journal of Education for Teaching, 46(4), 497-506.‏
Shushtari, A., Zarghami, S., Qaedi, Y., and Attaran, M. (2018). Analytical investigation of mediating dimensions of reverse learning technology in postphenomenological approach. Journal of Educational Sciences, 6(26), Issue 2, 131-154 [in Persian]. 
Spahn. A (2015). Mediation in design for values. In: Handbook of Ethics, Values and Technological Design. Springer Dordrecht Heidelberg New York London.
Taghizadeh S., and Haji Jamal, M. (2019). A comparative study of the challenges and opportunities of higher education during the Corona pandemic in Iran and the world. Quarterly Journal of Nurse and Doctor in War. 27, 47-57 [in Persian].
Verbeek, P. P. (2005). What things do: Philosophical reflections on technology, agency, and design. Penn State Press.
Yuen, C. L. (2021). Exploring Teachers’ Experiences of Using ClassDojo: A Postphenomenological Study.‏ A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in PSYCHOLOGICAL STUDIES IN EDUCATION،Department of Educational Psychology. University of Alberta.