طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران) استاد مدعو گروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

4 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بود. این پژوهش جزء پژوهش­های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی است. بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی و کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون استنباطی و ناپارامتریک خی دو  و همچنین فریدمن جهت رتبه بندی گویه­­های هر عنصر استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل 4 گروه، متخصصان کارآفرینی، برنامه­ریزان درسی، جامعه­شناسی و کارآفرینی اجتماعی و با تکنیک گلوله برفی بود که تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه به­ عمل آمد. جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان کارآفرینی و متخصصین کارآفرینی اجتماعی  و با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بودند. سپس با استفاده از نظر 7 متخصص کارآفرینی اجتماعی و برنامه ریز درسی مدل بدست آمده اعتبار بخشی  شد که مورد تأیید قرار گرفت. در پایان مدل نهایی برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی با 87 عنوان در قالب عناصر دهگانه اکر، طراحی و تدوین شد. 

کلیدواژه‌ها


Ajam, A., Jafari Sani, A., and Vakbari Burang, M. (2016). Designing a blended learning curriculum for higher education based on Acker's model. Research in Curriculum Planning, 14(26), 1-16 [in Persian].
Al-Qudah,  A.  A.,  Al-Okaily,  M.,  and  Alqudah,  H.  (2022). The  relationship  between  social  entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15  ‘RCEP’countries. Journal  of Sustainable Finance and Investment, 12(1), 44-61.
Amini, M., Tamnai Far, M. and Gholami Alavi, S. (2012). Evaluation of students' entrepreneurial abilities; Rethinking the missions of higher education curriculum. Journal of Entrepreneurial Development, 6(1), 145-164 [in Persian].
Azizi, M. and Malaijerdi, M. (2016). Financing methods of social entrepreneurship, Journal of Financial Research, Faculty of Management, University of Tehran, 19(1) [in Persian].
Bill, B. (2020), https://www.classy.org/blog/social-entrepreneurship-programs-23-universities-paving-the-way.
Doble, L. (2016). A new approach in higher education: Social entrepreneurship education. Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, 227-237.
Elami, F. and Rahimian, H. (2013). Education and development strategies of social entrepreneurs in Iran. Human Resources Education and Development Quarterly, 2,104 [in Persian].
Fallah, M. and Pashaei Nia, R. (2019). Women entrepreneurs and successful entry into the field of social entrepreneurship. Presenting a theoretical model, Scientific Research Quarterly of Women's Strategic Studies, 23(90), 103-132 [in Persian].
Hirst, Sandra; Stares, Rebecca; LeNavenec, CaroleLynne (2020). Social Entrepreneurship Education within Post-Secondary Institutions. Papers on Postsecondary Learning and Teaching, v4 p76-84 .
Hosseini Lorgani, M. and Mojtabizadeh, M. (2021). Designing and validating educational quality model for the country's universities. Management and Planning in Educational Systems, 14(2), 258-221 [in Persian].
Iman, M. and Noshadi, M. (2012). Qualitative content analysis, Journal of Research, 3(2), 15-44 [in Persian].
Jame Bozorgi, M., and Migun Puri, M. (1400). Academic Entrepreneur Ecosystem Culture, Promoting the Development of Social Entrepreneurship, Journal of Cultural Management, 4(51) [in Persian].
Khaghanizadeh, M. and Fathi Vajargah, K. (2017). University curriculum patterns. Journal of Education Strategies of the Center for the Study and Development of Medical Sciences Education, Baqitullah (AJ), 1(2), 11-19 [in Persian].
Khosrovizadeh, E., Kamankesh, A., and Shah Mansouri, E. (2021). Effective factors on social entrepreneurship in sports organizations of Central Province. Research Journal of Sports Management and Movement Behavior, 17(34), 1-17 [in Persian].
Manyaka, S.J., (2015). Social entrepreneurship: A solution for transforming the  disadvantaged community of Nellmapius. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 71(3), 21-28.
Nurpour, A., Sakti, P., and Tahirpour Kalantari, H. (2019). Identification and ranking of factors affecting social entrepreneurship (in non-profit organizations in Iran). The Journal of Social Research. 12(48), 174-197 [in Persian].
Omar, F.M., Nazmul, H., and Islam, N. (2016). Factors Influencing the Development of Social Entrepreneurship in Bangladesh. 18 Pages Posted.
Rayamajhee,  V.,  Storr,  V.  H.,  and  Bohara,  A.  K.  (2022). Social  entrepreneurship,  co‐production,  and  post‐disaster recovery. Disasters, 46(1), 27-55.
Rahimian, H., Abbaspour, A. and Davoudi-Rad, D. (2015). Analysis of the status of promoting social entrepreneurship in Iran's higher education system. International Conferences on New Researches in Management, Economics and Accounting, St. Petersburg, Russia, 1-14.
Rickhoff-Fischer, I., Schank, C., and Ortland, A. ( 2021). Is Corporate Social Entrepreneurship a (So Far) Missed Opportunity for Higher Education Institutions? Evidence from Germany from Germany. Sustainability, 13(24), 13965.
Seyedi, F., Zakari, M., and Mursali Arzanagh, Z. (2021). An analysis of social entrepreneurship of cooperative companies in line with general policies in the employment sector, Journal of Strategic and Macro Policy, 9(34), 418-443 [in Persian].
Sharif Rouhani, Sh., and Abed, E. (2021). The impact of social entrepreneurship on the success of start-ups with an emphasis on the network of relationships in the Covid-19 crisis. International Conference on Management and Industry, Volume 2, 573-591 [in Persian].
Waghids, Z., and Olver, H. (2017). Cultivating social entrepreneurial capacities in students through film: implications for social entrepreneurship education. ERSC, 6(2) 76-100.
Waqar Mousavi, M., Quds Alavi, A., and Abbasi, M. (2015). Investigating the role of social entrepreneurship in the development of social justice, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3(2), 59-76 [in Persian].
Yu, T.,  and Jiun-Hao, W. (2018). Factors affecting social entrepreneurship intentions among agricultural university students in Taiwan. International Food and Agribusiness Management Review, 19(4), 1-12.