شناسنامه

شناسنامه علمی شماره

چکیده

در این شماره میخوانید
طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران/فروزان تنکابنی، دکتر علیرضا یوسفی ، دکتر نرگس کشتی آرای
رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد / دکتر حسن زین آبادی،بهاره عباس زادگان
 پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید/ دکتر صمد ایزدی،دکتر سید کاظم علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر ،مجتبی تجری
تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی/ دکتر حمیدرحیمی، مبیناغربا ، اکرم دهباشی
تبین شاخص‌های نوآوری در هدف‌های برنامه‌های درسی رشته‌های هنری و بررسی میزان کاربست آنها/ ستاره موسوی ، دکتر محمدرضا نیلی ، دکتر احمدرضا نصر ، دکتر محمد مسعود
تحلیل تجربه برنامه درسی تربیت مدرس ریاضی در ایران و دلالت‌های حاصل از آن برای برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه /دکتر عظیمه سادات خاکباز
عوامل پیش بینی کنندگی رضایتمندی دانشجویان مهندسی از کیفیت برنامه درسی معادلات دیفرانسیل: تحلیل عامل/ یونس کریمی‌فردین‌پور