طراحی اهداف مبتنی بر توسعه سرمایه اجتماعی در برنامه درسی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیق آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران

چکیده

مدیریت توسعه در عصر حاضربیشتر از سرمایه ‌اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند سرمایه اجتماعی است و بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه‌ها به طور بهینه انجام نمی گردد و پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می‌شود. به اعتقاد صاحبنظران، سازمانهای آموزشی یکی از نهادهای تاثیرگذار بر شکل گیری سرمایه اجتماعی از طریق برنامه های درسی هستند. با ایجاد تغییر در اجزای برنامه درسی می‌توان سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشید. این تحقیق بدنبال طراحی اهداف توسعه دهنده سرمایه اجتماعی در آموزش عالی می باشد که به شیوه کیفی و با استفاده از روش زمینه‌ای انجام شد. در این تحقیق با 10 نفر از صاحبنظران حوزه برنامه درسی و سرمایه اجتماعی مصاحبه به عمل آمد. متن کامل گفته‌های پاسخگویان از متن ضبط شده اجرا گردید و در فرایند کدگذاری نظرات ارائه شده به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و سپس مفاهیم مشترک در دسته های جداگانه قرار گرفت و  مولفه اهدافبه عنوان مقوله اصلی تحقیق شناسایی شد. در مدل نهایی موانع، راهبردها و پیامدها برای تدوین اهداف برنامه درسی توسعه دهنده سرمایه اجتماعی به صورت مجزا و در قالب مدل‌های تحلیلی ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها


ازکیا، م؛ ایمانی جاجرمی، ح؛ فرضیزاده میاندهی، ز، ،1390روشهای کاربردی تحقیق: کاربرد نظریه
بنیانی، جلد دوم، تهران، انتشارات کیهان
-الوانی، م، ،1390سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریهها، فصلنامه مدیریت، شماره ،34-3صص .56-42
-چلبی، م، ،1391جامعهشناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری اجتماعی، تهران، نشر نی
-حسینی، م، ،1387اعتبار سنجی آموزش عالی در هزارة سوم (محوریت برنامة درسی،) مقالههای همایش
ملیّ نظارت و ارزیابی آموز ش عالی، تهران: انجمن آموزش عالی ایران
-حق شناس، ا، دلوی، م، شفیعیه، م، ،1388نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، انتشارات مدیریت منابع
انسانی.
-ذاکر صالحی؛ غ، ،1389دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعه شناسی آموزش عالی،) تهران، انتشارات کویر.
-شارع پور، م، ،1383طرح پژوهشی بررسی تجربی سرمایه اجتماعی در استان مازندران، دانشگاه مازندران.
-شریعتمداری، ع، ،1390جامعه و تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
-فتحی واجارگاه، ک، ،1388اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات بال.
-فلیک، ا، ،1390درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، انتشارات نی
-فوکویاما، ف، ،1385پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلام عباس توسلی، انتشارات جامعة
ایرانیان.
-کلمن، ج، ،1389بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
-محسنی، م، ،1375بررسی آگاهیها، رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، تهران، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی.
-مرشدی، ا، ،1387بررسی سرمایه اجتماعی در کانونهای فرهنگی هنری دانشگاههای دولتی شهر تهران،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
-معدن دار آرانی، ع، کاکیا، ل، ،1388نقش سرمایه اجتماعی در نظام مدیریت آموزشی؛ مورد ایران،
ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 37و . 38
-مهر محمدی، م، ،1389برنامهدرسی: نظرگاهها،رویکردهاوچشماندازها، تهران، ناشران: انتشارات سمت و
انتشارات آستان قدس رضوی (شرکتبهنشر).
-مهر نوروزی، ز، ،1384سرمایه اجتماعی و نقش نهادها، حدیث زندگی، شماره ،27صص .21-12
-یار محمدیان، م ح، ،1391اصول برنامهریزی درسی، تهران، موسسهانتشاراتیادواره کتاب.
-
urnheim, C, (2004), Education and Social Capital, British Journal of
Sociology of Education, Vol. 25, Issue 5
-
oll, R.C., (2012), curriculum improvement, Boston: alyn & Bacon Press
-
dwards, R, Franklin, J, Holland, J, (2003), Exploring the Families and
Social Capital ESRC Research Group, South Bank University.
- Eisner, E, W., (1979), Educational Imagination, Macmillan publishing
company
- Field, J. 2011, Social Capital, London and New York: Routledge Taylor
&Francis Group
- Tonkaboni, F. Yousefy, A. Keshtiaray, N. (2013), Description and
Recognition the Concept of Social Capital in Higher Education System,
Vol. 6, No.9 http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n9p40
- Tonkaboni, F. Yousefy, A. Keshtiaray, N. (2014), The Relationship
Between thecurriculum of Higher Education and Social Capital, Vol. 1,
No. 1. http://dx.doi.org/10.5296/jet.v1i1.4599
- William R. Penuel, M, Riel, Ann E. Krause & Kenneth A. Frank, (2012),
Analyzing Teachers' Professional Interactions as Social Capital: A Social
Network Approach