پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری آموزش عالی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید در باورهای خودکارآمدی دانشجویان صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-90 بوده اند (مجموعاً 7553 نفر). تعداد 366 نفر از این دانشجویان طبق جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی با توجه به حجم هر دانشکده، انتخاب و پرسشنامههای کیفیت تدریس سراج  و خودکارآمدی عمومی شرر را تکمیل کردند. داده های حاصل نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. کیفیت تدریس، قادر به پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان (000/0p=،12/30=(364،1)F) و 8 درصد از واریانس باورهای خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت تدریس اساتید، قابل تبیین بود.از بین مؤلفه‌های چهارگانه کیفیت تدریس، ارزشیابی تدریس (003/0, p=008/3 t=) و روابط بین فردی (029/0, p=197/2t=) پیش بینی کننده مثبت و طرح درس (001/0, p=329/3- t=) پیش بینی کننده منفی خودکارآمدی دانشجویان بود. همچنین، مولفه اجرای تدریس (356/0, p=924/0- t=) در پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی سهمی نداشت (356/0, p=924/0- t=). بنابراین با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، اجرای تدریس در باورهای خودکارآمدی دانشجویان نقشی نداشت، استفاده از روش های تدریس مساله محور که دانشجو را درگیر فرآیند آموزش می نماید، توصیه می گردد.  

کلیدواژه‌ها


پاک مهر، حمیده، جعفری ثانی، حسین، سعیدی رضوانی، محمود، کارشکی، حسین (1391). نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها  و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی، فصلنامه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 2: 32-24.
جعفری ثانی، حسین، پاک مهر، حمیده، عقیلی، علیرضا (1390). اثربخشی الگوی تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی  دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تربیتی.  22 (7): 1-20.
جعفری، پریوش (1391). ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگی های اعضای هیأت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 8 (2): 49-67.
حاتمی، جواد (1388). چالش های آموزشی رشته های علوم انسانی در دانشگاه های ایران: یک مطالعه کیفی، مجموعه مقالات نهمین انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تبریز.
دلگشایی، بهرام، صادقی فر، جمیل، رعد آبادی، مهدی، پیمان، هادی و میرزایی، علیرضا (1388). تحلیل محتوایی طرح درس های ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله آموزش در علوم پزشکی، 12 (1): 9 – 1.
سلطانی عربشاهی، کامران و قادری، اعظم (1379)، ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 7، شماره 22، ص 279-287
صابریان، معصومه و سالمی، صدیقه (1390)، چگونه طرح درس بنویسیم، تهران: انتشارات جامعه نگر – سالمی
صابریان، معصومه; حاجی آقاجا نی; سعید، قربانی، راهب; ملک، مجتبی (1381)، بررسی دیدگاههای اساتید در مورد برنامه ریزی درسی 79-80، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. شماره 7، ص 79
کاظمی، یحیی (1385). مقایسه تاثیر روش های تدریس سخنرانی، بحث گروهی و ایفای نقش بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معلم خود و هدف های ارزشی درس دینی سال اول راهنمایی، طرح پژوهشی به سفارش وازارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
کرین، ویلیام (1384)، نظریه های رشد، ترجمه: غلامرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی. تهران: انتشارت رشد.
 مریدی، فاضل (1387). وضعیت علوم انسانی در دانشگاههای ایران، دو ماهنامه هابل: 7 – 6.
مظلومی، س س؛ احرام پوش، م ح؛ کلانتر، س م؛ کریمی،ح؛ هرازی، م ح (1379). ادارکات دانشجویان از کیفیت های یک  معلم ایده‌آل، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  شهید صدوقی یزد، 2(8): 8-104
منصوریان،م؛ بهرام پور،ن؛ پاداش،ل؛ چارقاضی،ر؛ قربانی،م؛ (1387). نگارشهای اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در مورد طرح درس، مجله دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، 5(1) 18-13
نهاوندی، رضا، لشکری، کبری و علیشاه، علیرضا (1390).  بررسی روش های ترغیب معلمان به استفاده از طرح درس در دروه راهنمایی تحصیلی شهرستان نهاوند، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی. 6 : 136 – 114.
نیک بخش، نوین، امری، پرویز، کناری، حوریه و رزاقی، فاطمه (1389). ارزیابی طرح درس های اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 12 (1): 18- 14.
 
Almeida, L. S., , M. D. P., , A. I. F., , M. R. B., Ferrando, M., & , C. F. (2010). Intelligence assessment: Gardner multiple intelligence theory as an alternative. Learning and Individual Differences (20), 225-230 .
Andrew, T. (2007). School subtracts math texts to add e-lessons’ tests. Education Week: Bethesda. 26(36): 10-12.
Azizi,N., Lasonen, A. (2006). Education,  training  and  the  economy:  preparing young people for a changing labour market, institute for Educational research: vaskyla university press.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 Bandura, A. (2008). An agentic perspective on positive psychology. In S. J. Lopez (Ed.), Positive psychology: Exploring the best in people. (1),167–196). Westport, CT: Greenwood Publishing.
Bandura, A., Lock, E. A. (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited . Journal of Applied Psychology, 88(1):87-99.
Bangert-Drowns,  R. L., Kulick, C. L. C., Kulick, J. A., Morgan, M.  T. (1991). The  instructional  effect of  feedback in test-like  events. Review of  Educational Research, 61: 213–238.
Barnett, R., Coate, S. (2005). Engaging curriculum in Higher Education. The Falmer Press.
Bazrafkan, S. Nikseresh, L. A. (2002). Evaluation of medicine faculty members' viewpoints about lesson planning. Iranian J Med Educ:(7) .7:24-8.
 Benight, Ch.s C.,. Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: the role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42(10): 1129-1148.
Bong, M.,Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really?. Educational Psychology Review, 15(1): 1–40.
Botelho, M.G., O,donnel, .D. (2001). Assesment of the use of  problem-orientation, small-group discussion for learning of  a fixed prosthodontic, simulation laboratory course, British Dental Journal, 191(11): 630-636.
Boud, Ch.. S., Caruso , J., Wessel, A., Kapalka, M. (2006). Relationship between general self - efficacy and academic performance in community college students, Proceedings of the annual conference of the New Jersey Counseling Association , Eatontown:  New Jersey.
Brennan, J., Shah, T.(2000). Managing Quality in Higher Education: An International Perspective on Institutional Assessment and Change. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.
Butler, D, & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(3): 245–281.
 Chambers, Sharon M., Hardy, James C. (2005). Length of Time in Student Teaching: Effects on Classroom Control Orientation and Self-Efficacy Beliefs, Educational Research Quarterly, 28(3): 3-9.
Che, F. Sh. (2002). Teaching critical thinking skills in a Hong Kong secondary school, Asia Pacific Education Review, 3 (1): 83-91.
Colford, J. (2005). Student Evaluation of Modules – A Student Perspective, Quality in Business Education.
Cuvenc, H.,Kamile, U. A. (2007). The effects of cooperative learning and concept mapping on learning strategy use, Mrt university, faculty of education, department of educational science, 14 (2): 117- 127.
Dehghani, M., Pakmehr, H.,  Jafari-Sani, H., Malekzadeh, A. (2011). Relationship Between Students' Critical Thinking and Self-efficacy Beliefs in Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 15: 2952-2955.
Dinther, M. Dochy, F. Segers M. (2010). Factors affecting students’ self-efficacy in higher education. Educational Research Review, 6 (2): 95-108.
Dochy, F., Segers, M., Bossche , P., Struyven, K. (2005). Students perceptions of a problem - based learning environment, Learning Environments Research , 8 : 41- 66 .
Dunlap, J.,C.( 2005). problem - based learning and self-efficacy : Нол- a capstone course prepares students for a profession , Educational Technology Research and Development, 63 ( 1 ): 65- 83.
Eiszler, C. (2000). College student’s evaluation of teaching and grade inflation, Research in Higher Education, 43(4): 483-501.
Gijbels, D., Dochy, F., Bossche, P., Segers, M. (2005). Effects of problem - based learning: A Meta - analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75 (1 ): 27 – 61.
Girasoli, A. J,.,Hannafin, R. D. (2008). Using asynchronous AV communication tools to increase academic self-efficacy. Computers & Education, 51(4): 1676.
Grabe, M., Grabe, C. (2007). Integrating technology for meaningful learning. (5th ed.), New York, NY: Houghton Mifflin Company
Green, B.A. Miller ,R, B,. Crowson,M. Duke, B. L., Akey, K. L. (2004). Predicting high school students cognitive engagement and achievement: Contribution of classroom perception and motivation contemporary, Educational Psychology, 29(4): 462-482.
 Harvey, L. (2003). Student Feedback, Quality in Higher Education, 9(1): 1-9.
Hattie,J., Timperley,H. (2007). The power of feedback, Review of education research, 77:  81-112.
Hornby, W. (2003). Assessing using grade-related criteria: a single currency for universities? Assessment and Evaluation in Higher Education, 28: 435 - 454
Hsieh,  P.,  Cho,  Y., Liu,  M.,  Schallert, D.  (2008). Middle school focus: examining the interplay between middle school student’s achievement goals and self-Efficacy in a technology-enhanced learning environment. American Secondary Education, 36(3): 33.
Humanities Massachusset Foundation. (2005).What is Humanities, Massachusset foundation for the humanities, http://www.mfh.org/foundation/human.htm.
 Jain, S.؛ Dowson, M. (2009). Mathematics anxiety as a function of multidimensional self-regulation and self-efficacy. Contemporary Educational Psychology. 34 (3):240-249.
Jimaa. S. (2011). The impact of assessment on students learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 28: 718-721.
Jones. S (2003). Measuring the Quality of Higher Education: linking teaching quality measures at the delivery level to administrative measures at the university level, Quality in Higher Education, 9(3): 223-229.
Kerr, R.C.(2005). An investigation of tasmanian year 11 science students’perceptions of information communication technology-richlearning environments. Proceedings of the Fourth International Conference on Science, Mathematics and Technology Education, Victoria, Canada, August 25-28, 2005
Klaurer, K. J. (1985). Framework for a theory of teaching, teaching and teacher Education, 1(1): 5-17.
Leonard, C. A. R., Bourke, S., Schofield, N. J. (2002). Student  stress  and  absenteeism  in  primary  school.  Paper presented at annal conference of the Australian association.
London, M. (2003). Job feedback: giving, seeking, and using feedback for performance improvement, New  Jersey: Lawrence  Erlbaum Associated,  Inc.
Lutthans, F., Youssef,  M., Avolio, J. (2007). Psychological capital Developing the Human Competitive Edge, Oxford University Press.
Marsh, H. W,. Muthén, B., Asparouhov, T, Lüdtke, O, Robitzsch, A, Morin, A., Trautwein, U. (2009). Exploratory Structural Equation Modeling, Integrating CFA and EFA: Application to Students’ Evaluations of University Teaching, Structural Equation Modeling, 16: 439–476.
 Marshall, J.. С. Horton, R.,  Igo,. L., Switzer. D. M. ( 2008 ). K-12 science and mathematics teachers' beliefs about and use of inquiry in the classroom. International Journal of Science and Mathematics, www. Springerlink .com.
Montague, M. (2003). Solve It! A practical approach to teaching mathematical problem-solving skills, Reston, VA: Exceptional Innovations.
Newbie, D., Cannon, R.(1997). Modem teclmiques in medical education and related sciences. Translated by: Mahmoodi M, 1st ed. Tehran, Continuous education office of Ministry of health and medical education. 101-8.
Oermann,  M.H. (2004).  Reflections  on  undergraduate nursing education: A  look  to  the  future. International   Journal of Nursing Education Scholarship  1 (1): 1–13.
Pajares, F.,  Schunk, D. (2001). Self – beliefs and school success: self- efficacy, self-concept, and school achievement, perception (pp. 239-266) London: Ablex publishing.
Parish, T. s., Rehbein, G, C. (2009). Teaching Strategies and Student Orientation: Match or Mismach, International Journal of Reality Therapy, 16 (1): 63-74.
Pavlina Krešimir, Zorica, Mihaela Banek b, Pongrac, Ana (2010), Student perception of teaching quality in higher education, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15 (2011)2288–2292
Pavlina, K.., Zorica, M., Banek. P. A. (2011). Student perception of teaching quality in higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15: 2288-2292.
Petrina, S. (2003). The educational technology is technology education manifesto. Journal of Technology Education, 15 ( 1): 1-15.
Pintrich, P.,, De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning, components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82: 33–40.
Puzziferro,  M.  (2008). Online technologies self-efficacy and  self-regulated  learning as  predictors  of  final  grade  and  satisfaction  in college-level online  courses. American Journal of Distance Education, 22(2): 72-82.
Qualters, D. (1999). Observing students in a clinical setting. Family Medicine 31 (7): 461-462.
Rajab, A. M. (2007). The effects of problem - based learning on the self-efficacy and attitudes of beginning biology majors , Ed.D Dissertation , University of California, Irvine and University of California, Los Angeles .
 Ramsy, G. (2000). Quality matters: revitalizing teaching. Sydney: New South Walles department of education and teaching.
 
Sang, G., Valcke, M., Braak, J., Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers and Education. , 54(1), 103-112.
Schunk, D. H. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: Motivational and informational effects. Journal of Educational Research, 78: 29–34.
 Schunk, D. H. (1996). Goal and self-evaluative influences during children’s cognitive skill learning. American Educational Research Journal, 33(2): 359–382.
Schunk, D. H. (2003). Self-efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting and self-evaluation. Reading and Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 19(2): 159–172
Schunk, D. H., Schwartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: Effects on self-efficacy and writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18: 337–354.
Schwarzer, R., Luszczynska, A. (2007). Health behavior constructs: Theory, measurement, and research. National  Cancer  Institute. Website.Retrieved from http://dccps.cancer.gov/brp/constructs/self- efficacy/index.html.
Soltani A. S., Karimi, H., Ghaderi, A. (2003). The Effect of educational workshops on appropriate design of lesson plan & application of different levels of cognitive domain in faculty staff of (Shaheed Sadooghi's) Yazd University of medical sciences. In 2000-2001: an Iranian experience. Journal of medical education. 4(1):11-15.
Stapleton, P. (2011). A survey of attitudes towards critical thinking among Hong, 1 (4):  14–23.
Tierney, S.M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance. Academy of Management Journal 45: 1137–1148.
Tomlinson, C. A., Kaplan, S. N., Purcell, Jeanne H., Renzulli, J. S. (2008). The parallel curriculum: a design to develop learner potential and challenge, National association gif ted  children.
Usher, E. L., Pajares, F. (2006). Sourrces of academic and self – regulatory efficacy beliefs of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 31(2): 41-64.
Vazquez , M. F . ( 2008 ). problem - based learning and it's influence on college preparation knowledge , motivation & self - efficacy in high school students , Ph.D Dissertation, University of Southern California .
Wang, X. L., Lu,  X. L., Ze, Y. X. (2004). Applied study of problem - based learning methods for clinical nursing education, Journal Nursing Training , 19 ( 11 ): 968- 970.
Warden, C. A. (2000). EFL business writing behaviors in differing feedback environments. Language Learning, 50(4): 573–616.
 Welch.J. (2006) .Study of Jack Welch of General Electric, WWW.echeat.com Essay
Yuan , H . В., Qian , X . L . ( 2003 ) . Application of problem - based learning method in nursing, Journal of Nursing Training , 18 ( 2 ): 148 - 150 .