تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

3 کارشناس ارشدبرنامه ریزی درسی

چکیده

چکیده: هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد هویتی دانشجویان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با میزان اعتیاد اینترنتی بود. نوع تحقیق، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان بود که از میان آنها به روش تصادفی طبقه ای، تعداد 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه هویت با 45 گویه در چهار مولفه و تست اعتیاد به اینترنت با 20 گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss در سطح استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد میانگین ابعاد هویت بالاتر از حد متوسط اما میزان اعتیاد اینترنتی دانشجویان دانشگاه کاشان پایین تر از حد متوسط بود. همچنین بین ابعاد هویت (فردی، ارتباطی، اجتماعی و جمعی) با اعتیاد اینترنتی، ارتباط معناداری وجود داشت.  

کلیدواژه‌ها


-تاملینسون، جان. (1387). جهانی شدن و هویت فرهنگی، ترجمه الهام کریمی، پژوهشنامه هویت، شماره 19، 15-19.
-ذکایی، محمد سعید. (1385). رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان، فصلنامه علوم اجتماعی، 33، 111-153.
-ربیعی، علی. (1387). جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: ثالث.
-ریتزر، جورج. (1377). نظریه های جامعه شناسی در دنیای معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
-سلطانی فر، محمد. (1383). بررسی رابطه بین وضعیت های هویت و دینداری دانش آموزان و دانشجویان استان قم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
-سهرابی محمدهادی. (1385). بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت، مجله جامعه شناسی ایران، (4)7، 95-72. 
-علوی، سلمان، مراثی، محمدرضا، جنتی فرد، فرشته، اسلامی، مهدی. (1389). بررسی ارتباط علائم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان، مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 17، 2، 57-65.
-گنجی، محمد. (1394). بررسی تأثیر اعتیاد به فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت و ماهواره) بر از هم‌گسیختگی خانوادگی در شهرکرد، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4، 1، 167-194.
-گیدنز، آنتونی. (1384). چشم اندازهای جهانی، ترجمه محمدرضا جلایی پور، تهران: طرح نو.
ناستی زایی ناصر.(1388). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت، طبیب شرق، (1)11، 57-63.
-هرسیج، حسین. (1391). بررسی رابطه بین تاثیرات مصرف رسانه ای روی هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله جامعه شناسی کاربردی، 47، 75-92.
-Amin, S. (1996). The challenge of globalization’, Review of International Political Economy, 3 (2), 50-63.
-Bullen, P.  Harré, N. (2000). The internet: Its effects on fatuity and behavior implications for adolescents, Department of Psychology, University of Auckland.
-Cheek J.M. (2002). Relational identity orientation: a fourth scale for the AIQ”. Paper presented at the meeting of the society for personality and social psychology, Savannah, GA.
-Chebbi, P. (2000). “Some observations on internet addiction disorder research, Journal of Information System Education, Washington. D. C.
-Chih-Hung, K. (2005). “Gender differences and related factors affecting online gaming addiction among Taiwanese adolescents”. Journal of Nervous and Mental Disease, 193 (4): 273-277.
-Chou, C. (2000). “Internet addiction, usage, gratifications, and pleasure experience-the Taiwan college students’case”, Comput. Educ. 35(1): 65–80.
-Duran, M. (2003). “Internet addiction disorder”, Psycho Journal, Washington. D.C.
-Friedman, Th. (2008). Hot, flat and crowded, Straus Farrar Press, Texas.
-Hekman, S. (1999). “Identity crises in S. Hekman feminism; identity and different”. Ftank Cars.
Koo, J. (2005). “The digital divide of elderly women in Korea the difference between the users and non-users of the internet”, UNESCO chair Symposium, Sookmyung Women University, Seoul.
-Lim, J. (2004). “A learning system for internet addiction prevention”, Proceedings of IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.
-Lerner, RM. (2009). Handbook of psycology, Contextual influences on adolescent development, Newjersy: John Wiley and Sons.
-Lin, S, Tsai, C. (1999). “Internet addiction among high scholar in Taiwan, poster presented at the 107th American Psychology Association (APA) Annual Convention”, Boston, USA.
-Mazalin, D. Moore, S. (2004). “Internet use, identity development & social anxiety among young adults”. Journal of Computer in Human Behavior. 21. 2, 55-68.
-Morahan, M. (2003). “Loneliness and social uses of the internet”, Computers in Human Behavior, 19, 659-671.
-Scherer, K. (1997).” College life online: healthy and unhealthy internet use”, J. College Stud.
-Suler, J. (2007). Psychology of cyberspace, Science Monitor.
-Taylor, G and Spencer, S. (2004). Social identities, London: Routlrdge.
-Young, K.S. (1998). “Caught in the net: how to recognize the signs of internet addiction and a winning strategy for recovery”, New York, John Wiley press.
-Young, K.S. (1999). “Internet addiction. The emergence of a new clinical disorder”. Cyber Psychology and Behavior .1:237-244.