مطالعۀ تطبیقی ساختار و محتوای رشته‌ «علم، فناوری و جامعه» در دانشگاه‌های منتخب جهان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه فناوری اطلاعات،دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دردهه 1970 میلادی نیاز دانشمندان علوم اجتماعی و علوم انسانی برای بررسی تاثیر علم و فناوری بر زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع، باعث شکل­گیری فضایی مشترک برای همکاری دانشمندان در حوزه­های مختلف شد و در ادامه باعث شکل گیری رشته «علم، فناوری و جامعه» شد. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی برنامه درسی این رشته در دانشگاه­های منتخب و نوآفرینی آن در دانشگاه­های ایران است. روش پژوهش، پژوهشِ تطبیقی بر اساس مدل بِرِدی است. نمونه آماری شامل پنج دانشگاه از امریکا، سه دانشگاه از اروپا و از آسیا و استرالیا هر کدام یک دانشگاه و همچنین چهار نهاد علمی از ایران است که به روش نمونه­برداری هدفمند انتخاب شده است. یافته­های پژوهش نشان دهنده تفاوت­های فاحش از نظر محتوایی در دانشگاه­های ایران با سایر دانشگاه­های منتخب است. درپایان، با توجه به یافته­های پژوهش، دلالت­هایی سیاستی برای اصلاح ساختار و محتوای این رشته در ایران ارائه شده­ است.

کلیدواژه‌ها


Aghazadeh, A. (2016). Comparative education. SAMT Publications, p. 98 [in Persian]. 
Al Ahmad, J. (1962). Westernization, 4th edition, Tehran: Ravagh Publications, pp. 62-66 [in Persian]. 
Amirkabir University of Technology. (2018). Faculty of Management, Science and Technology, access through the link: http://mst.aut.ac.ir/en/?page_id=218
Baghai, R., and Hossein Zadegan, F., Mokhtari, L., and Mihan Dost, S. (2015). A Comparative comparison of nursing doctorate curriculum in three countries: Iran, Turkey and Jordan. Quarterly Journal of Nursing, Midwifery and Paramedicine, 3 (1), 53-64 [in Persian]. 
Bani Amerian, M., and Hakimzadeh, R., and Javadipour, M. (2014). A comparative study of the national curriculum of Australia, New Zealand and Iran in the field of technology and information. Journal of Research in Education, 4, 67-61 [in Persian]. 
Borzou, S., Ashundi, K., and Chiraghi, F., and Moid, M. (2015). A comparative comparison of the educational system and curriculum in Iran's nursing doctoral program and John Hopkins School of Nursing. Education Strategies (Education Strategies in Medical Sciences), 9(3), 205-194 [in Persian]. 
Brown University. (2019). Program on Science, Technology and Society. https://www.brown.edu/academics/science-and-technology-studies/ (accessed Nov.   2019).
Chicago University. (2019). Committee on Conceptual and Historical Studies of Science. https://chss.uchicago.edu// (accessed Nov. 2019).
Cornell University. (2019). The Department of Science and Technology Studies.  http://sts.cornell.edu/courses/FA19 (accessed Nov. 2019).
Delft University. (2019). Teaching Ethics and Philosophy of Technology to Engineering Students https://www.tudelft.nl/ethics/ (accessed Nov. 2019).
Delavar, A. (2005). Theoretical and practical researches in humanities and social sciences. Roshd Publications, pp. 40-42 [in Persian]. 
Edinburgh University. (2019). Science, Study and Innovation Studies. http://www.stis.ed.ac.uk/about/completed_phds (accessed Nov. 2019).
Fazalalizadeh, R., Aghazadeh, A., and Ahghar, Q. (2011). A Comparative and analytical study of distance higher education system in England, India and Iran. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Curriculum Planning Educational Sciences), 9(32), 28-48 [in Persian]. 
Ghaffari, Gh. (2009). The logic of comparative research. Iranian Social Studies, 3(4), 119-99 [in Persian]. 
Harvard University. (2019). Program on Science, Technology and Society.  http://sts.hks.harvard.edu/ (accessed Nov. 2019).
Institute of History of Science. Access through the link: https://utihs.ut.ac.ir.
Khorashadizadeh, F., and Karimi Monaghi, H. (2017). A comparative comparison of the application of the problem-oriented strategy in the undergraduate nursing curriculum of the United States, Canada and Australia and the presentation of suggested solutions in the nursing curriculum of Iran. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum Planning), 15(30), 66-57 [in Persian]. 
Ministries of Science, Research and Technology. (2018). approved curricula. Access through the link: https://www.msrt.ir/en/grid/283 (September 2018)
Mousavi, A. (2018). Paths of intersection and cooperation between the philosophy of science and the politics of science, technology and innovation. Science and Technology Policy, 12(2), 17-28 [in Persian]. 
National University of Singapour. (2019). Science, Technology and Society group.  https://www.fas.nus.edu.sg/researchclusters/sts.html (accessed Nov. 2019).
Oslo University. (2019). Faculty of Social Sciences.      https://www.sv.uio.no/english/research/phd/structure/TIK.html (accessed Nov. 2019).
Piri, M., and Henry, H. (2008). Investigating and identifying the inhibiting factors in the implementation of new methods of teaching physical education at the secondary level and comparing it with selected countries based on the Brady model, Master's thesis, Payam Noor University, Tehran Branch [in Persian].
Research Institute of Hikmat and Philosophy of Iran. (2018). Department of Science Studies. Access through the link: http://www.irip.ir/
Sharif University of Technology. (2018). Department of Philosophy of Science. Access through the link: http://philsci.sharif.ir University of Tehran. (2018).
Stanford University. (2019). The Program in Science, Technology, and Society. https://sts.stanford.edu (accessed Sep. 2019)
STS Program list. (2019). Science and Technology Studies: The Next 20. http://stsnext20.org/stsworld/sts-programs (accessed Sep. 2019)
Suzanchi Kashani, E. (2018). Reviewing the history of science, technology and innovation studies and the necessity of playing the role of the government. Science and Technology Policy, 12, (2), 1-16 [in Persian]. 
Sydney University. (2019). School of History and Philosophy of Science.  https://sydney.edu.au/science/schools/school-of-history-and-philosophy-of-science.html (accessed Nov. 2019).
The World University Ranking. (2022). The Times Higher Education World University Rankings 2019. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#! /page/0/length/25/sort by/rank/short-order/asc/cols/stats.
University of California, Berkeley. (2019). Center for Science, Technology, Medicine and          Society.  http://cstms.berkeley.edu/about/ (accessed Nov. 2019).