نقش استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش ریاضی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: در حل مسایل ترکیبیات در ریاضی، تنوع روش‌های ترکیبیاتی برای اثبات قضیه‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف برای ارائه راه حل‌های گوناگون، موجب می‌شود که مسیر استدلال‌های ترکیبیاتی به راه‌های ابتکاری شباهت بیشتری داشته باشند تا به یک رَوِیه عمومی، مانند آنچه که در مباحثی مانند جبر یا آنالیز به چشم می‌خورد. این ویژگی موجب می‌شود که بسیاری از یادگیرندگان، با هدف به‌دست آوردن رویه‌های کلی، برای رده‌بندی مسئله‌های ترکیبیاتی تلاش کنند. مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که معمولاً آنان در مسیر این تلاش، ابتدا مسئله‌های ترکیبیاتی را دسته‌بندی می‌کنند و سپس، یک فرمول برای هر حالت به‌خاطر می‌سپارند. مشکل زمانی آشکار می‌شود که تعداد حالت‌ها بیش از حدی است که یادگیرنده بتواند از آن‌ها، به‌عنوان رویه‌ای کارآمد استفاده کند. مطالعه حاضر، در ادامه پژوهشی در خصوص یادگیری مباحث ترکیبیات است که با هدف شناسایی چگونگی توسعه تفکر ترکیبیاتی انجام شده است. در این مقاله، استفاده از استدلال‌های ترکیبیاتی در آموزش، به‌عنوان آخرین گام شناخته شده در تفکر ترکیبیاتی، مورد مطالعه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


رضائی، مانی (1390).ماهیت تفکر ترکیبیاتی. رساله منتشر نشده دکتری ریاضی ـ گرایش آموزش ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
Abramovich, S., Pieper, A. (1996).Fostering recursive thinking in combinatorics through the use of manipulatives and computing technology The Mathematics Educator.Vol.7, No.1, pp.4-12.
Agevall, O. (2005). Thinking about configurations: Max Weber and modern social science.  Ethics and Politics, Vol.2. Available on the Internet: http://www.units.it/etica/2005_2/AGEVALL
Anderson, I. (2000).A first course in discrete mathematics.Springer-Verlag, London.  
Batanero, C., Godino, J.D., Navarro-Pelayo, V. (1997).Effect of the implicit combinatorial model on combinatorial reasoning in secondary school pupils.Educational Studies in Mathematics.Vol.32, No.2, pp.181-199.
Batanero, C., Godino, J.D., Navarro-Pelayo, V. (1997).Combinatorial reasoning and its assessment. The Chapter 18, In: Gal, I. and Garfield, J.B. (Eds.). The Assessment Challenge in Statistics Education.IOS Press, pp.239-252. From: http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/assessbkref.
Bednarz, N., Kieran, C., Lee, L. (Eds.) (1996). Approaches to algebra. Dortrecht: Kluwer Academic Press.
Brualdi, R.A. (2001).Introductory combinatorics.4th ed. Pearson Prentice Hall, Boston.
CadwalladerOlsker, T. (2011).What do we mean by mathematical proof?Journal of Humanistic Mathematics, Vol.1, No.1, pp. 33-60.
Charbonneau, L. (1996). From Euclid to Descartes: Algebra and its relation to geometry.In N. Bednarz et.al. (Eds.), Approaches to algebra. pp.15-37. Dortrecht: Kluwer, Academic Press.
Clements, D.H., Sarama, J. (2000). Young children's ideas about geometric shapes.Teaching Children Mathematics, No.6, pp.482-487.
Crowley, M.L. (1987). The van Hiele model of the development of geometric thought. In Learning and teaching geometry, K-12, M.M. Lindquist (Ed.), National Council of Teachers of Mathematics, Reston, VA. pp.1-16.
English, L.D. (1991). Young children's combinatoric strategies. Educational Studies in Mathematics, Vol.22, No.5 (Oct.), pp.451-474.
English, L.D. (1992). Children's use of domain-specific knowledge and domain-general strategies in novel problem solving.British journal of educational psychology, vol.62, no.2, pp.203-216.
English, L.D. (1993). Children's strategies in solving two- and three-dimensional combinatorial problems.Journal for Research in Mathematics Education, vol.24, no.3, pp.255-273.
English, L.D. (1998). Children's problem posing within formal and informal contexts.Journal for Research in Mathematics Education, vol.29, no.1, pp.83-106.
English, L.D. (1999a). Assessing for structural understanding in children's combinatorial problem solving. Focus on Learning Problems in Mathematics, vol.21, no.4, pp.63-82.
English, L.D. (1999b). Reasoning by analogy: A fundamental processing children's mathematical learning. In Stiff, L. V., Curcio F. R., Developing mathematical reasoning, K-12. National Council of Teachers of Mathematics.pp.22-36.
Farmaki V., Klaoudatos N., Verikios P. (2004). From functions to equations: Introduction of algebraic thinking to 13 year-old students. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematical Education (PME28), 2004. Vol.4, pp.393-400
Fischbein, E., Grossman, A. (1997). Schemata and intuitions in combinatorial reasoning. Educational Studies in Mathematics, Vol.34, No.1 (Oct.), pp.27-47.
Fischbein, E., Pampu, J., Minzat, I. (1970), Effect of age and instruction on combinatory ability in children, British Journal of Educational Psychology, vol.40, pp.261-270.
Godino, J.D., Batanero, C., Font, V. (2007). The onto-semiotic approach to research in mathematics education.The International Journal on Mathematics Education.Vol.39, No.1-2, pp.127-135.
Godino, J. D., Batanero, C. (1998). Clarifying the meaning of mathematical objects as a priority area of research in mathematics education. In A. Sierpinska and J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics Education as a Research Domain: A Search for Identity (pp.177-195). Dordrecht: Kluwer.
Godino, J.D., Batanero, C., Roa, R. (2005). An onto-semiotic analysis of combinatorial problems and the solving processes by university students. Educational Studies in Mathematics.Vol.60, No.1, pp.3-36.
Godino, J. D., Wilhelmi, M. R., Bencomo, D. (2005). Suitability criteria of a mathematical instruction process.A teaching experience of the function notion.Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, Vol.4, No.2, pp.1-26.
Jakobsson- Åhl, T. (2003).Developing a framework for analyzing algebraic thinking. From: www.ermeunito.it/CERME3/tableofcontents_cerme3.html
Janáčková, M., Janáček, J. (2006).A classification of strategies employed by high school students in isomorphic combinatorial problems.The Montana Mathematics Enthusiast, Vol.3, No.2, pp.128-145.
Kavousian, S. (2005).The development of combinatorial thinking.In Proceedings of the Joint meeting of the 27th International Conference for Psychology of Mathematics Education - North American Chapter. Roanoke, Virginia.
Kriegler, S. (2007). Just what is algebraic thinking? Available on the Internet www.mathandteaching.org/mathlinks/downloads/articles-01-kriegler.pdf
MacGregor, M., Stacey, K. (1997). Students' understanding of algebraic notation: 11-15. Educational Studies in Mathematics, Vol.33, pp.1-19.
McDonald, J.L. (1989). Cognitive development and the structuring of geometric content.Journal for Research in Mathematics Education, Vol.20, No.1, pp.76-94.
Papic, M., Mulligan J. (2007). The growth of early mathematical patterning: An intervention study. In Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. J. Watson and K. Beswick (Eds), Vol.2, pp.591-600.
Piaget, J., Inhelder, B. (1975). The origin of the idea of chance in children. W.W. Norton & Company, New York.
Rezaie M., Gooya Z. (2009).What do I mean by combinatorial thinking.Procedia–Social and Behavioral Sciences, Elsevier. Vol. 11, pp. 122-126.
Sierpinska, A. (1992). On understanding the notion of function.In G. Harel and E. Dubinsky (Eds.), The concept of function: Aspects of epistemology and pedagogy: Notes 25}, .MAA pp.25-58. Washington, DC: Math. Assoc. of America.
Sierpinska, A. (2000). On some aspects of students' thinking in linear algebra.In J.-L.Dorier (ed.), On the Teaching of Linear Algebra, Kluwer Academic Publishers., pp.209-246.
Sinapova, L. (2004). Creative problem solving.Midwest Instruction and Computing Symposium (MICS), Morris. From: http://www.micsymposium.org/mics_2004/Sinapova.pdf
Tall, D. (1994).Understanding the processes of advance mathematical thinking.An invited ICMI lecture at International Congress of Mathematicians, Zurich.
Tall, D., Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, Vol.12, No.2, pp.151-169.
Van Hiele, P.M. (1959). Development and learning process. Acta Padogogica Ultrajectina Groningen, J.B. Wolters. pp.1-31.