دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آموزش ریاضی

2 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

چکیده: بررسی دانش مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی، از موضوع‌های جدی پژوهشی در حوزه آموزش معلمان ریاضی است، زیرا همة درس‌های دورة ابتدایی را تدریس می‌کنند و علاوه بر دانش‌ها و مهارت‌های ضروری برای یک معلم عمومی، نیارمند آموزش‌های تخصصی برای تدریس ریاضی نیز هستند. بدین سبب، آموزش‌های حرفه‌ای و ضمن خدمت آموزگاران، با معلمان موضوعی، تفاوت بسیاری دارد، زیرا این آموزش‌ها در حالی که شامل دانش‌ها و مهارت‌های زیربنایی و عمومیِ مربوط به معلمی است، به نوع خاصی از دانش‌ها و مهارت‌های موضوعی هم که بتواند به‌گونه‌ای کارآمد، با دانش‌ها و مهارت‌های عمومی آن‌ها تلفیق شود، نیازمندند. این مقاله، مطالعه‌ای را ارائه می‌دهد که به قصد شناخت دانش‌های مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی به منظور بهبود دانش‌حرفه‌ای و تدریسی ریاضی آنان، تدوین شد که در آن، 30 آموزگار از شهر تهران، در آن شرکت کردند. هم‌زمانی این مطالعه با تعییرات همه جانبه در دوره ابتدایی، زمینه مناسبی ایجاد نمود تا از منظرهایی واقع-بینانه و ملموس، به انواع دانش‌های مورد نیاز شرکت‌کنندگان، پرداخته شود، زیرا مسأله بازآموزیِ محتوای کتاب‌های تازه تألیف و روش‌های ارائه آن، چالشی واقعی برای آموزگاران بود. به همین منظور، ابتدا بر اساس مؤلفه‌های مدل ارایه شده توسط کرینر(2011)، پنج پرسش‌نامه طراحی، آزمایش و اجرای نهایی شد. هدف از این پرسش‌نامه‌ها و ضرورت پرداختن به آن‌ها در واقع، بررسی میزان اهمیت هر یک از این مؤلفه‌ها در برنامه‌های ارتقای حرفه‌ای آموزگاران برای تدریس ریاضی بود. سپس، از طریق برگزاری یک جلسه هم اندیشی، بدون در نظر گرفتن هیچ مؤلفه‌ای برای ارتقای حرفه‌ای آموزگاران برای تدریس ریاضی، نظرات آنان نسبت به انواع دانش‌های ضروری برای چنین ارتقایی به بحث گذاشته شد و در آخر، مدل پیشنهادی برای دانش مورد نیاز آموزگاران برای تدریس ریاضی تبیین شد.
  

کلیدواژه‌ها


علوم برای تمام آمریکایی­ها. (1997). مترجمان: زهرا گویا و نرگس مرتاضی مهربانی.مجله رشد آموزش ریاضی. شماره76. صص. 11-4. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
گویا، ز. (1380). توسعه حرفه­ای معلمان ریاضی، یک ضرورت. مجله رشد آموزش ریاضی. شمارة 64. صص. 8-4. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
گویا، ز. (1384). دانش ریاضی مورد نیاز برای تدریس در دوره­های ابتدایی. مجله رشد آموزش ریاضی. شمارة 80. صص. 23-30. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
غلام­آزاد، س. (1386). موضوعات مطالعاتی در آموزش ریاضی ایران. مجله رشد آموزش ریاضی. شماره89. صص. 33-28. دفتر انتشارات کمک آموزشی. سازمان پژوهش و برنامه­ریزی. وزارت آموزش و پرورش.
 
Ball. D. (2003).Teachers' Mathematical Knowledge: Its Development and Use in Teaching. Mathematical Proficiency for all Students: Toward a Strategic research and development Program in Mathematics education/ RAND Mathematics study Panel, Deborah Ball; Chair (pp. 15-27). RAND.
Ball. D, Thames. M, Phelps. G. (2008). Content Knowledge for Teaching: What Makes it Special.Math Teacher Education. pp. 389-407.
Bass, H. (2004). Mathematics, Mathematicians, and Mathematics Education. First Plenary Lecture of the 10th International Congress on Mathematical Education. 4-11 July, 2004, Denmark.
Clements, M. A. (2008). Australasian mathematics education research 2004-2007: An overview. In H. Forgasz, A. Barkatsas, A. Bishop, B. Clarke, S. Keast, W.T. Seah, P. Sullivan, & S.Willis (Eds.);Research in Mathematics Education in Australasia 2004-2007 (pp. 337-356). The Netherlands: Sense Publishers.
Good, T. L.; Biddle, B. J. & Goodson, I. F. (1997). The Study of Teaching: Modern and Emerging Conceptions. In B. J. Biddle, T. L. Good & I. F. Goodson (Eds.) International Handbook of Teachers and Teaching. Part Two. Kluwer Academic Publishers.
Goos, M. (2009). Investigating the professional Learning and Development of Mathematics Teacher Educators: A Theoretical Discussion and Research Agenda. In R. Hunter, B. Bicknell, & T. Burgess (Eds.); Crossing divides: Proceedings of the 32nd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol.1). Palmerston North, NZ: MERGA.
Jaworsky, B. (2006). Theory and practice in mathematics teaching development: critical inquiry as a mode of learning in teaching. Journal of Mathematics Teacher Education. pp.187-211.
Jaworsky, B. (2008). Development of Mathematics Teacher Educator and its Relation to Teaching Development. In T. Wood; B. Jaworski, K. Krainer, D. Tirosh & P. Sullivan (Eds.);The International Handbook of Mathematics Teacher Education. Vol. 1, pp.17-36. Bergen, Norway: International Group for the Psychology of Mathematics Education.
Krainer, K. (1996). Some Consideration on Problem and Perespective of Mathematics Teacher Education. In C.Alsina et al (Eds.); 8th International Congress on Mathematical Education. Selected Lectures. Sevilla (Spain): S. A. E. M Thales.
Krainer, K. (2000). Teacher Education as Research – A Trend in European Mathematics Teachers Education. University of Klagenfurt. Lecture at ICME 9, WGA 7, Tokyo, August 2000.
Krainer, k. Zehetmeier, S. (2011). Ways of Promoting the Sustainability of Mathematics Teachers’ Professional Development. ZDM Mathematics Education.
Ma, L. P. (1999). Knowing and Teaching Elementary Mathematics: Teachets' Understanding of Fundamental Mathematics in China and the Unites States. Mahwah, N J: Lawrence Erlbaum Associates.
Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher. Vol 15, No. 2, pp. 4-14. American Educational Research Association: AERA.
Shulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, (57).pp.1-23.
Timperley, H. (2011). Realized the Power of Professional Learning. Open University Press.
White, A.; Jaworski, B.; Agudelo- Valderrama, C.; & Gooya, Z. (2010). Teachers learning from teachers. In M. A. (Ken) Clements; A. Bishop; C. Keitel; J. Kilpatrick & F. Leung. (Eds.); Third International Handbook of Mathematics Education. Springer.