مطالعه برنامه توسعه حرفه‌ای مستمر(CPD) اعضای هیأت علمی و راهبردهای تحقق آن در دانشگاه‌های شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل بسیار مهم توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهاست و اعضای هیأت علمی برای اینکه در این فرایند نقش خود را بخوبی ایفا کنند می‌بایست بر دانش و مهارتهای مربوطه تسلط داشته‌باشند. این دانش و مهارتها به دلایل گوناگون ممکن است با شایستگیهای بدو استخدام استادان متفاوت باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی برنامه توسعه حرفه­ای مستمر اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به آن­ در دانشگاه­های شهر اهواز به روش ترکیبی تبیینی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه­های شهر اهواز تشکیل دادند که به اقتضای روش پژوهش، در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 341 نفر، براساس جدول مورگان انتخاب شدند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند -موارد مطلوب- تا زمانی که اشباع نظری حاصل شد، فرآیند گردآوری داده ادامه یافت. داده­ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته توسعه حرفه­ای مستمر با ضریب پایایی 89/0 و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند، جمع آوری گردیده­اند. نتایج پژوهش نشان داد به طور کلی 12 راهبرد برای توسعه حرفه­ای ­اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار می­گیرد. گرچه راهبردها می‌توانند باعث تحقق اهداف مختلفی شوند اما در دانشگاه­های مورد مطالعه تأکید بیشتر بر توسعه مهارت­های آموزشی و پژوهشی است. همچنین یافته ها نشان از ناکافی بودن فرصت­های توسعه حرفه­ای اعضای هیأت علمی، پیچیدگی واکنش اعضای هیأت علمی به استفاده از راهبردهای توسعه حرفه‌ای، تأثیرگذاری مثبت فعالیت­های توسعه حرفه­ای مستمر بر فرایندهای مختلف دانشگاه و رویکرد متفاوت دانشگاهها برای استفاده از راهبردهای توسعه حرفه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadabadi, A., Karami, M., & Ahanchian, M. R.(2014). The Role Of Professional Development of Faculty Members in Higher Education Institutions. National Conference on New Approaches in Business Management, 1-11. [In Persian]
Ahmadi, S., & Sayyah Bargard, M.(2017). Explain faculty members' understanding of empowerment programs at Jundi Shapour University of Medical Sciences. Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 8(3), 356 -366. [In Persian]
Ahmadi Shaerler, M.(2013). Assessing the growth status of faculty members of public, free and Payame Noor universities in Ardabil province, Master Thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. [In Persian]
Amiron, E., Abdul Latib, A., & Subari, K. (2019). Industry Revolution 4.0 Skills and Enablers in Technical and Vocational Education and Training Curriculum. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(1), 485-492.
Anbari, Z., & Zarrinfar, N.(2013).  Needs assessment and comparison of development, growth and development programs of faculty members in Arak University of Medical Sciences, Bi-Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 4(1), 1-16. [In Persian]
Bagharpanahe, S.(2013). Feasibility study of establishing a member development center, Master Thesis in Educational Management, Semnan University, Faculty of Economics, Management and, Administrative Sciences. [In Persian]
Bazargan, A. (2018). An Introdutiono to Qualitative & Mixed methods. Tehran, Iran: Didar. Retrieved from https://www.adinehbook.com/gp/product/6001040320 . [In Persian]
Bergquist, W.(1987). Relationship of Collegiate Professional Development And, Teacher Education, Journal of teacher Education, (29)3, 18- 24.   HYPERLINK "https://doi.org/10.1177/002248717802900307” https://doi.org/10.1177/002248717802900307
Bilal, A., Salman, Y., Guraya, b., Songsheng, C.(2019). The impact and effectiveness of faculty development program in fostering the faculty’s knowledge, skills, and professional competence: A systematic review and meta-analysis. Saudi Journal of Biological Sciences, (26)4, 688-697.   HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.024” https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.024 .
Bozak, A., Karadag, M., & Bolat, Y.(2018). The Efficiency of Administrative CPD Courses towards School Managers, International Journal of Higher Education, (7)2, 234-246.   HYPERLINK "doi:10.5430/ijhe.v7n2p234"  doi:10.5430/ijhe.v7n2p234 .
Centra, J.(1987). Types of Faculty Development Programs, Journal of Higher Education, (49) 2, 151-162.   HYPERLINK "https://doi.org/10.2307/1979280"  https://doi.org/10.2307/1979280 .
Dee, J. R., & Daly, C. J.(2009). Innovative Models for Organizing Faculty Development Programs: Pedagogical Reflexivity, Student Learning Empathy and, Faculty Agency, Journal of the Hum Arch J Social Self-Knowledge, (7)1, 1-21.   HYPERLINK "http://scholarworks.umb.edu/humanarchitecture/vol7/iss1/2"  http://scholarworks.umb.edu/humanarchitecture/vol7/iss1/2 .
Dibai Saber, M.(2018). The role of knowledge management in the development of professional competence of university faculty members, A study by faculty members of Farabi Campus, University of Tehran, Teacher Professional Development, 3(4), 1-14.http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article. [In Persian]
Esmaili Kia, Gh., Molanazari, M., & Mataei, M. (2015). Full Costing Implementation in Universites Equirements, Benefits, and Challenges, Journal of Accounting and Social Interests,  Vol 5(2), pp, 19-36. https://jaacsi.alzahra.ac.ir/article_2175.html?lang=en . [In Persian]
Faramarzi Nia, Z. Farhadi Rad, H. Mehrzalizadeh, Y., & Gholipour souteh, R. (2022). Beyond performance-based budgeting policy in Iran’s public universities: Causes, outcomes, and strategies, Tuning Journal for Higher Education, Vol 10(1), pp 155-187. DOI: https://doi.org/10.18543/tjhe.2381 . [In Persian]
Ghanbari, S., & Mohammadi, B.(2016). The pattern of professional development of high school principals is a qualitative research. School Management, 4 (2), 123-143.. [In Persian]
Gavanak Liaoli, M., Abili, K., Pourkarimi, J., & Soltani Arabshahi, K.(2017). Providing a model for professional development of managers of clinical education departments in public universities of medical sciences in Tehran, Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 10(3), 202-218
Hejazi, A. (2020). Determining the components of professional growth of faculty members of Farhangian University, Research in Teacher Education, 3(1), 41- 61. [In Persian]
Inamorato, A., Gausas, S., Mackeviciute, R., Jotautyte, A., & Martinaitis, Z.(2019). Innovating Professional Development in Higher Education, Publications Office of the European Union, 1-139
Islami, N., Hosseini, M., Makarem, A.,&  slavery, H. (2020). Investigating the effect of empowerment courses for faculty members of Mashhad University of Medical Sciences on their satisfaction and knowledge in the field of teaching and evaluation skills, Journal of Mashhad Dental School, 44(1), 3-13. [In Persian]
Javanmardi, S., Mosavi, T., & Iranpour, R. (2019). Innovation and University; Reflection on the Formation and Development of Innovative University, Journal of Industry and University, 39 (11), p 81-99. http://jiu.ir/en/Article/212 . [In Persian]
Keramatian, A. & Shahgholian, K.(2020). The role of organizational culture on innovation and change in organizations, Quarterly Journal of Development and Evolution Management, 1399(40), pp.45-54. https://jdem.qazvin.iau.ir/article_673416.html . [In Persian]
Malekpour, M., Baran Doost, R., & Aslizadeh, A.(2018). The role of teamwork in empowering members of NGOs, Geography and Human Relations, Fall, 1(2), 969-988, HYPERLINK "http://ensani.ir/file/download/article/1608981978-10347-99-99.pdf” http://ensani.ir/file/download/article/1608981978-10347-99-99.pdf . [In Persian]
Mirkamali, M., Pourkarimi, J., & Hajri, A.(2015). Investigating the Relationship between Professional Development and Educational Innovation of Faculty Members of Psychology and Educational Sciences Faculties of Tehran State Universities, Journal of Innovation and Creativity in the Humanities, 5(1):1-21,   HYPERLINK "https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=249799"  https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=24979 [In Persian]
Mohammadi Tabar, Sh., Abbaspour, A, & Khorsandi Taskooh, A.(2018). Maturity of faculty members of universities and higher education institutions with emphasis on systemic approach, Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 11(6), 73-81. [In Persian]
Moonasar, A., & Underwood, P.(2018). Continuing Professional Development Opportunities in Information and Communication Technology for academic librarians at the Durban University of Technology, South African Journal of Libraries and Information Science, (84)1, 47-55
Mundry, S.(2005). What Experience Has Taught Us About Professional Development? Elementary and Secondary Education, U.S. Department of Education, www.mathscience network.Org,   HYPERLINK "http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.520.4079&rep=rep1&type=pdf"  doi=10.1.1.520.4079&rep=rep1&type=pdf
Norshahi, N., & Samiei, H.(2011). Examining the Quality of Work Life among Public Universities Faculty Members in Iran and Presenting Strategies for its Improvement. IRPHE, 17 (1), 91-114. [In Persian]
Nasreen, A., & Odhiambo, G.(2018).The Continuous Professional Development of School Principals: Current Practices in Pakistan. Bulletin of Education and Research, (40)1, 246-266.   HYPERLINK "https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1209698.pdf"  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1209698.pdf .
Paul, R. & Elder, L.(2022). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life (5th Edition), New York, The Foundation for Critical Thinking.
Qaruneh, D., MirKamali, M., Bazargan, A., & Kharrazi, K.(2014). Conceptual framework of faculty growth in the University of Tehran, Higher education in Iran, 6(2), 51-82. [In Persian]
Renjen, P., & Brown, S. (2018). Preparing tomorrow's workforce for the Fourth Industrial Revolution | For business: A framework for action. Deloitte Global and the Global Business Coalition. Retrieved from file:///C:/Users/md/Downloads/gx-preparing-tomorrow-workforce-for-4IR.pdf
Rezaian, A., Khandan, A., Ganjali, A., & Moridian, H.(2014). The growth of faculty members in universities, Culture in Islamic University, 4 (4), 491- 514,  http://ensani.ir/file/download/article/20170408082940-10114-23.pdf. [In Persian]
Shabani Bahar, Gh, Farahani, A., Qara, M., & Siavashi, M. (2014). Determining the components of professional development of the faculty members of the physical education faculties of the country and measuring and, fitting it. Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, Fifth Year, Second Issue, 2(9), 109-126. 205. [In Persian]     
Shams, F. (2019). Managing academic identity tensions in a Canadian public university: The role of identity work in coping with managerialism. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(6), 619-632. [In Persian]
Sharifzadeh, M., & Abdullahzadeh, Gh.(2016). Requirements for training courses for professional development of faculty members Case study. Letter of Higher Education, 9 (33), 39-61. http://journal.sanjesh.org/article_22044_ed713efd5cc95c7d534c075b5bc9517b.pdf. [In Persian]
Thurston, A., Christine, H., Christie, D., & Andrew, T.(2008).Effects of Continuing Professional Development on group work practices in Scottish primary schools, Journal of In-service Education. https://www.researchgate.net/publication/37245169.
Yamani, N., Shakour, M., & Yousefi, A.(2016). The expected results of faculty development programs in medical professionalism from the viewpoint of medical education experts, Journal of Research in Medical Sciences,1-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5122003/.  
[In Persian]
Whohab, K.(2010). Continuing Professional Development (CPD); What should we do?. Bangladesh. Journal of Medical Education, (1)1, 37-44.https://scholar.google.com
Zarasfat, S., Dehghani, M., Hakimzadeh, R., Karami, M., & Salehi, K.(2018). Courses neglected professional development of faculty members of Iranian universities Ferdowsi University of Mashhad. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, 25(17), 118-218. http://ensani.ir/file/download/article. [In Persian]
Zahedi, S., Bazargan, A.(2013). Faculty member's opinion regarding faculty development needs and the ways to meet the needs, 19 (1), 69-89,  URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-1831-fa.html . [In Persian]