برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه شیراز

4 . دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، دستیابی بهچارچوب برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر می باشد. این پژوهش،کیفی و روش آن مطالعه موردی چندگانه کیفی می باشد. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بافت نگاریاست. مشارکت کنندگان بالقوه تحقیق شامل 8 نفر از اعضای هیات علمی گروه های تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و دامپروری، فنی و مهندسی و هنر و معماری دانشگاه شیراز بود که حداقل یکبار به عنوان عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شرکت داشته اند و 5 نفر دیگر از صاحبنظران حوزه برنامه درسی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع "معیار" انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (پایه، سازمان دهنده و معنای فراگیر) با استفاده از نرم افزار N-Vivo استفاده شد. نتایج، بیانگر وجود 112 مضمون پایه، نه مضمون سازمان دهنده سطح اول بر اساس عناصر نه گانه برنامه درسی کلاین(هدف، محتوا، فعالیت یادگیرنده، منابع و مواد کمک آموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه‌بندی فراگیران و ارزشیابی) و 18 مضمون سازمان دهنده سطح دو بود. در پایان شبکه مضامین برنامه درسی مادام العمر در نظام آموزش عالی طراحی و اعتباریابی آن از طریق تکنیک های اعتبار پذیری و اعتماد پذیری با استفاده از همسوسازی داده ها انجام شد.

کلیدواژه‌ها


احمدی توانا، بهمن. جعفرزاده، محمد رحیم. جاهد، حسینعلی (1392)، یادگیری مادام العمر، الزامی برای توسعة پایدار، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران.
افضل نیا، محمد رضا. اشکوه، حسین. ککلوی، ایلار (1389)، بررسی جایگاه آموزش رسمی، غیر رسمی و یادگیری مادام العمر در عصر ناپایداری اطلاعات، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره 45، صص68-57.
بهمئی، لیلا. ملحانی، پریوش (1393)، طراحی آموزشی (مفاهیم، رویکردها و راهبردهای)، تهران، انتشارات آراد کتاب، چاپ سوم، ص 102.
 
 
پور شافعی، هادی (1389)، یادگیری مداوم راهبرد پایدار آموزش و پرورش،  فصلنامه پژوهشگران، شماره 13، ص 7.
حقیقت، محمد ناصر (1391)، نقش رسانه در آموزش ملی و یادگیری همیشگی، روزنامه اطلاعات، شماره 25555.
کنیگ، الکساندر و برتراند اشنایدر (1374)، نخستین انقلاب جهانی، مترجم شهیندخت خوارزمی، تهران: احیاء کتاب، چاپ اول .
محمدی مهر، مژگان. ملکی، حسن. عباس پور، عباس. خوشدل، علی رضا (1390، الف)،  نقش آموزش عالی در یادگیری مادام‌العمر، فصلنامه راهبردهای آموزشی در پزشکی، دوره 4, شماره 2 . 
محمدی مهر، مژگان. ملکی، حسن. عباس پور، عباس. خوشدل، علی رضا (1390، ب)،جستاری بر شایستگی‌های مورد نیاز یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان پزشکی عمومی، دوره 11، شماره 8، ص12.
ملا حسینی، علی. برخوردار، بابک (1386)، بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان های استان کرمان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت، شماره 27، سال هفتم، صص 98-110.
ملکی، حسن. ابراهیم کافوری، کیمیا. خسروی بابادی، علی اکبر (1394)، بررسی نقش عناصر برنامه درسی کلاین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول دوره متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی. فصلنامه پژوهش در برنامه درسی، سال 12، دوره 2، شماره 17، صص 50-63.
ملکی، حسن. محمدی مهر، مژگان. خوشدل، علی رضا (1391)، تبیین فرایندهای یاددهی یادگیری در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر، نشریه مطالعات آموزشی، سال اول، پیش شماره 2، ص 27.
 
Benjasom, M. Suhaimi. M, S (2012). Integration Of The Research Into The Clakkroom For The Ulū Al-Albāb Approach In Creating, Nurturing And Building Conducive Environment For Lifelong Learning In Malaysia. Lifelong Learning International Conference 2012 (3linc’12). P 1.
Behak, F. P. (2012). Developing Lifelong Learning Skills through the Implementation of the Multiliteracies Approach. Lifelong Learning International Conference 2012 (3linc’12). P 84.
Christensen, C. M. And Eyring, H. J (2011). The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out, San Francisco. CA; Josses Bass.
Kanaper, S. Croply, A. J. (2007). Lifelong Education: Research Strategies. In: Lifelong Education For Adults: An International Handbook. New York: Pergamum Press. Pp. 525-528.
Fadeeva, Z.  Mochizuki, Y. (2010). Universities As Important Actors For Shaping The Future Of The World Society In Terms Of Sustainable Development “By Addressing Sustainability Through Their Major Functions Of Education, Research And Outreach” 250.
Godinez, Eileen U, D. M. (2010). A Correlation Study of the Factors That Influence Lifelong Chatham. S.S. 1992.Innovations in Teaching – Learning Process Ed.4vikas Publishing House Pvt.LID
Hoskins. B, Fredriksson. U. (2013). Learning To Learn: What Is It And Can- It Be Measured, Joint Research Centre Technical Report JRC 46532.
Iqbal, M. J. (2014). Life Long Education: A Conceptual Debate. International Journal of Media. Technology & Life Long Learning. Volume 10 - Issue 2. Pp. 107-117.
Mongelli, A. (2010). Lifelong Learning and Innovation. Italian Journal of Society of Education, No. 3.
Nongnaphat, R. Junjira S. Jintana T. (2012). How To Prepare Nursing Student For Transition To Newly Graduate Rofessional Registered Nurse. Lifelong Learning International Conference 2012 (3linc’12). P 302.
Morse (1994) provided guidance in her chapter titled “Emerging from the Data: The Cognitive Processes of Analysis in Qualitative Inquiry.” In it Morse described data analysis as a creative and logical process of gathering and arranging data so that the analytic scheme appears obvious. More important, however, she outlined four cognitive and essentially sequential processes comprehending, synthesizing, theorizing and recontextualizing—which offered a structured way of thinking about qualitative analysis. I adapted these processes to guide the analysis of data for my study.
Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2014). Understanding research: A consumer's guide (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Rowland, B. (2011). The Influence Of High Stakes Testing And Test Preparation On High School Students Perspectives On Education And Lifelong Learning Walden University. COLLEGE OF EDUCATION. Retrieved From Proquest Database.
  Shakirin Shaari1, M., Jamaludin, Z. (2012) ESTABLISHING ISLAMIC LEARNING CITIES IN THE ISLAMIC WORLD, Lifelong Learning International Conference 2012.
Thorn, R. (2012). Lifelong Learning and European Higher Education Institutions –  the FLLLEX Project. European Association for Quality Assurance in Higher Education 2011, Brussels. ISSN  1458-106X. Pp; 25.