رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی انجام شد.روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش 93 نفر می باشد. کل جامعه آماری به دلیل محدود بودن ، با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری رضا بخش(1373)،پرسشنامه  نگرش تحصیلی اکبری(1383) و پرسشنامه محقق ساخته تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی گردآوری شد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری با استفاده از آلفای کرونباخ 74/0 ، نگرش تحصیلی 82/0 و تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی 86/0  محاسبه شد. از طریق روایی محتوایی طبق دیدگاه متخصصان ، روایی پرسشنامه ها تایید شد.از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون  وt  مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد . ‌بر اساس نتایج به دست آمده، بین نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت  دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی دوره تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. بین نگرش تحصیلی،انگیزش پیشرفت  و تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی تفاوت معناداری وجود ندارد. تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی از طریق نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشجویان قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها


- آراسته حمید رضا ،سبحانی نژاد مهدی،همایی رضا( 1387). بررسی دانشگاه های شهر تهران در عصر جهانی شدن از دیدگاه دانشجویان،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی . 50 ، 47 تا66.
- ارفعی، کتایون. علی اکبری، صدیقه. علوی مجد، حمید (1387). علاقه مندی به تحصیل در رشته مامایی و عوامل مرتبط به ان در دانشجویان علوم پزشکی شاهرود، مجله دانش وتندرستی. 3، (1) ، 111-120.
- بحرانی، محمود (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22، 104-.115
- پاشاشریفی،حسن و حسینی،نرگس؛ احقر، قدسی؛اکبری، ابوالقاسم،شریفی، نسترن(1387).پرسشنامه های پژوهشی در زمینه روانشناسی،مشاوره،علوم تربیتی و جامعه شناسی.تهران،انتشارات سخن.
- تمنایی فر، محمدرضا. گندمی، زینب (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی کاشان، فصل نامه راهبردهای آموزشی، 4، (1)، 15-19
- تنعمی، محمدمهدی (1391). مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، شناخت و اجرای کیفیت فراگیر، تهران: نشر سمت
- حیدری،علی اصغر؛ خلج ، علیرضا؛جعفریان،نجیبه(1379). بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی همدان نسبت به عوامل مرتبط در دانشگاه در سال 1377. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی همدان. 7،31. (4).
-رستمی، علیرضا. مولوی، خلیل (1386). بررسی عوامل موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی، 1، 22-25
- رحمانی،جهانبخش(1380).بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی   دانشجویان دانشگاه کاشان، پژوهش دربرنامه ریزی درسی، 32،  73-83.
- روحی، قنبر. حسینی، سیدعابدین (1386). انگیزه تحصیلی و رابطه ان با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، مجله دانشکده پرستاری و مامایی،17، 56-79
- سیف، علی اکبر.(1379).روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.تهران، دوران
- سیف، علی اکبر (1382)، روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و اموزش، ویراست نو، چاپ هشتم، انتشارت اگاه، تهران
-شکرباغانی،اشرف السادات(1391). ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناس یارشد آموزش فیزیک از دیدگاه دانشجویان، سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه(1-6)،1-3 شهریور.دانشگاه زنجان
-صالحی، محمد؛ حاجی زاد، محمد؛ فلاح، علی و سلیم بهرامی، حمیده (1389).بررسی عوامل مؤثربرکاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دخترو پسردانشگاههای آزاداسلامی استان مازندران. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر، 9، 73-86.
- عبدخدایی، محمد سعید؛ سیف، علی اکیر؛ کریمی، یوسف؛ بیابانگرد، اسماعیل (1387). تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش. مجله علمی –پژوهشی مطالعات تربیتی و روان‌شناسی . 1، 5-19.
-عبدی, بهشته(1386). بررسی میزان کسب اطلاع از رشته های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته درکنکور سراسری ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.44، 132 تا150.
-عزیزی, نعمت الله(1387), بررسی چالش ها و نارسایی های تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تاملی بر نظرات دانشجویان.  مجله آموزش عالی ایران. 1(2):1-29.
- فتاحی،زهرا؛جوادی، یدالله ، نخعی، نوذر(1383).بررسی رضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به رشته تحصیلی خود و برخی عوامل مرتبط با آن.مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی.سال اول، (1). 40-32.
- فتحی واجارگاه، کورش (1389). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی، تهران انتشارات بال
- فتحی واجارگاه، کورش؛ خسروی بابادی، علی اکبر، حاجتمند، فرزانه (1393). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاق پزشکی دانشگا ه های علوم پزشکی ایران از دیدگاه استادان و دانشجویان، فصلنامه اخلاق پزشکی،.8،(27).129-152.
- قربانیان، ناصر. کاظمی، بهزاد (1393). آگاهی و علاقه دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 9، (4) ، 19- 26.
- کارشکی، حسین؛ جعفری ثانی، حسین، ارفع بلوچی، فاطمه(1392). ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، پژوهش در برنامه ریزی درسی.11(38).115-103.
-کشتی آرای، نرگس و فتحی واجارگاه،کورش و زیمیتات، کرایگ و فروغی، احمدعلی. (1388). «طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی واعتبار سنجی آن در گروه های پزشکی». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 9(1).67-55.
- محمدی، مهدی؛ناصری جهرمی، رضا؛ معینی شهرکی،هاجر؛مهربانیان،نفیسه.(1392).کارآیی درونی و اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره دکترای حرف های پزشکی از دیدگاه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.13(3)،233-243.
- ملکی، حسن (1384). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل). چاپ هفتم، تهران: نشر پیام اندیشه
- مومنی مهموئی، حسین(1388).ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی، مجله راهبردهای آموزش، 2(2)،15-13.
- مهدی زاده، امیرحسین ، شفیعی، ناهید (1388). ارزیابی کیفیت برنامه های درسی رشته های آموزش معلمان.مجله روانشناسی تربیتی،1 (1)، 60-46.
- همتی نژاد،زهرا ؛ همتی نژاد، مهرعلی(1393).ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مجله مطالعات مبانی مدیریت در ورزش.1(3).28-11.
Asgari, A., Motamedi, V. and Ghaedi, B. (2012). Evaluation of virtual education -curriculum plan in computer engineering program at Iran University of Science and technology. interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(6), 554-570.
-Grace, D., Weaven, S., Bodey, K., Ross, M. & Weaven, K. (2012). Putting student evaluations into perspective: The Course Experience Quality and Satisfaction Model (CEQS). Studies in educational evaluation, 38, 35-45.
-Hanson J.(2003). Encouraging Lectures to Engage with New Technologies in Learning and Teaching in a Vocational University: the Role of Recognition Reward. Journal of Higher Education Management and Policy.15, 3-13.
-Harman G. and V. Meek .(2000). Repositioning Quality Assurance and Accreditation in Australian. The Report of Department of Education Training and Youth Affairs
- Havas beigi, F., Keramati, M.A., and Ahmadi, A. (2011). The quality curriculum evaluation in  postgraduate studies of Educational Management and Planning in the public Universities of Tehran City. Procedia social and behavioral sciences, 15, 3723-3730.
-Levin,Tamar(2002).Stability and Change in Curriculum Evaluation. Studies in Educational Evaluation.28,1-33
-Nichols, Beverly., Shidaker, Sue., Johnson, Gene., & Singer, Kevin. (2006). Managing curriculum  and assessment: A practitioners' guide. Linworth Publishing, Inc.
-Phattharayuttawat, S., Chantra, J., Chaiyasit, W., Bannagulrote, K., Imaroonrak, S., Sumalrot, T., & Auampradit, N. (2009). An evaluation of the curriculum of a graduate programme in Clinical Psychology. South East Asian Journal of Medical Education, 3(1), 14-19.
-Ramsden, Paul. (1998). Learning to lead in higher education, London and New
York: Routledg
-Tang, W., Bai, J., Liu, J., Wang, H. and Chen, Q. (2012). Students' evaluation indicators of the curriculum. international journal of medical education, 3, 103-106.
-Sharma, B & Gadenne, D .(2001). An investigation of the perceived importance and effectiveness of quality management approaches, The TQM Magazine. 3(6). 433-443
-Watt CD, Cereeley SA, Shea JA. (2005).Educational views and attitudes and career goals of MD – PhD students at university of Pennsylvania of medicine. Acad Med  ; 80 (2) : 193 -8.
-West E .(2001). Management matters: The link between hospital organization and quality of patient care. Qual Health Care, 10, 40-48