شناسنامه شماره 14

شناسنامه علمی شماره

چکیده

راهنمایشرایطپذیرشمقاله
مجله «مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شود.
شرایط پذیرش مقاله:

برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه)؛ نام و نام خانوادگی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگلیسی)، درجة علمی با نشانی محل کار و پست الکترونیکی ((E-mail، تلفن تماس با پژوهشگر اول و تاریخ ارسال مقاله.
تنظیم چکیده­ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین 150 الی 200 کلمه).
معرفی کلید واژه­ها به ترتیب حروف الفبا (در پایان چکیده).
پیشنهاد می­شود مقاله شامل بخش­های زیر باشد:
مقدمه (شامل: بیان مسئله، پیشینه، هدف­ها، پرسش­ها یا فرضیه­ها)  
روش­ شناسی (شامل جامعة آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش)
گزارش یافته­ها (شامل گزارش یافته­های آماری، محل قرارگرفتن جداول و نمودارها در متن تعیین شود و در پایان گزارش و روی صفحه جداگانه­ای به ترتیب تنظیم شوند. شماره جدول­ها و عنوان آن­ها در بالای جدول­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد).
تفسیر و نتیجه­گیری (مقایسه یافته­ها با پیشینه و تبیین نتایج، ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش).
پاورقی: در این قسمت معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مؤلفان موجود در منابع در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­آید.
فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به روش APA).

نکات شایان توجه دیگر: 
-         مجله در قبول یا رد مقاله­ها آزاد است.
-         مقاله‌ها بازگردانده نمی­شود.
-         مجله فقط مقاله­هایی را که قبلأ در مجلات یا نشریات دیگر چاپ نشده است، منتشر می­کند.
-         حداکثر حجم مقاله می­تواند  تا 20 صفحةA4   (درمحیط Word) باشد.
-         مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان مقاله به عهدة مؤلف اول آن مقاله است.
-         حداکثر زمان پاسخ مجله 6 ماه است، و فقط پس از سپری­شدن این مدت صاحبان مقاله­ها می­توانند مقاله خود را به سایر نشریات ارسال کنند.
-         در مقاله­های برگرفته از پایان­نامه­ها، ذکر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایان­نامه الزامی است.
شیوة ارسال مقاله: خواهشمند است با مراجعه به سامانه الکترونیکی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی و ثبت نام در سامانه مقاله خود را ارسال و از طریق دبیرخانه (خانم خسروی) پیگیری نمایید.
نشانی اینترنتی مجله: http://www.icsajournal.ir