طراحی برنامه درسی آموزش مهندسی با تاکید بر تربیت فناورانه مبتنی بر نظریه زمینه‌ای کلاسیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف  تحقیق حاضر واکاوی تجربه زیسته فناوران به منظور طراحی برنامه درسی آموزش مهندسی با تاکید بر تربیت فناورانه مبتنی بر نظریه زمینه‌ای کلاسیک است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 فناور به روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور جمع آوری شد. نمونه گیری از اطلاعات در دو سطح انجام پذیرفت. سطح اول انتخاب نشانه‌هایی که محقق را در رسیدن به هدف اصلی و پاسخ به سوالات کمک می‌کرد و سطح دوم مطالعه ادبیات تحقیق پس از ظهور دغدغه اصلی در خصوص تربیت فناورانه بود. داده‌ها با روش کدگذاری اساسی و نظری گلیزری تجزیه و تحلیل شدند و با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA استخراج شد پدیده محوری تاکیدبرتربیت فناورانه در برنامه درسی آموزش مهندسی بود. یافته‌های تحقیق متعلق به کدگذاری نظری و ارائه پیوند میان مقوله ها و مفاهیم مرتبط با پدیده محوری است. از میان خانواده‌های کدگذاری نظری گلیزری خانواده" پیوندها" انتخاب شد که در نهایت به ترسیم مدل نظری برنامه درسی آونگی مبتنی بر تربیت فناورانه در آموزش مهندسی انجامید. 4 مضمون اصلی: محیط شخصی فناورانه، محیط اجتماعی فناورانه، محیط صنعتی فناورانه و تربیت فناورانه و 28 مقوله فرعی و 64 کد مفهوم استخراج گردید.  براساس یافته های تحقیق تربیت فناورانه بصورت ساختاری و فرهنگی کارکردهایی معطوف به بالندگی اقتصادی دارد که بایستی بشدت مورد توجه مسولین امر قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


-         ابوالقاسمی، م. ، شهسواری، ا. ، و یمنی، م. (1392). مدیریت سرمایه‌های فکری دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف. فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 15(60)، 91-116.
-         افراشته، ی. (1394). مروری بر ابعاد کیفیت آموزشی در آموزش علوم مهندسی. اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش  مهندسی(با تکیه بر فن آوری‌های نوین یادگیری).
-         انتظاری،ی و توفیقی، ج. (1393). آموزش  مهندسی در ایران:مسائل ور اه حل ها. پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه تهران: انجمن آموزش  مهندسی ایران.
-         انتظاری، ی. ، حیدری، ف. ، و روحانی، ش. (1393). بازدهی اقتصاد کلان آموزش  عالی در کشور ایران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش  عالی، 2(20)، 25-50.
-         انتظاری،ی. (1384)، تحلیل تحولات علم و فناوری در اقتصاد ایران، پنجاه و دومین نشست روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش  عالی و تحقیقاتی ایران، تهران.
-         حجازی دهاقانی، ج. (1381). مهندس و مهندسی. فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 4(13)، 1-17.
-         خادمی، م. ، محمدی،، ع. ، و ونکی، ز. (1393). مروری روایتی بر مضامین و ویژگی‌های اساسی در نظریه بنیادی کلاسیک. مجله‌ایرانی آموزش  در علوم پزشکی، دوره 14، شماره 6
-         خدا بخش پیر کلانی، م. ، و دوامی، پ. (1389). مهندسی چیست و یک مهندس کیست. فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 12(45)، 35-55.
-         سجادیه، ن. ، و مدنی فر، م. ر. (1388). برنامه درسی مغفول در آموزش  مهندسی. فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 11(43)، 81-98. 
-         فلاح. ن. م(1393). میزگرد آموزش  مهندسی:گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی پردیس دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه تهران: انجمن آموزش  مهندسی ایران.
-         فرجی دانا، ر. (1393). میزگرد آموزش  مهندسی:گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی. پردیس دانشگاه‌های فنی و مهندسی دانشگاه تهران: انجمن آموزش  مهندسی ایران.
-         فلیک. ا. (1965). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ 1391، تهران: نشرنی.
-         مطهری نژاد، ح. (1394). تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب آموزش  مهندسی در ایران(مطالعه موردی دانشگاه‌های استان کرمان). فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 17(67)، 1-21.
مطهری نژاد، ح. ، یعقوبی، م. ، و دوامی، پ. (1390). الزامات آموزش  مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران. فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، 13(52)، 23-39.
-         مطهری نژاد، ح. (1392)، روند تکامل آموزش  مهندسی در ایران و جهان، فصلنامه آموزش  مهندسی ایران، سال پانزدهم، شماره 58، تابستان 1392.
-         مهر محمدی، م، و نیک نام، ز. (1385). ساخت و ساز گرایی دیالکتیکی و ارائه چهار چوب نظری مبتنی بر آن  برای آموزش  علوم تجربی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی . انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
-         مهر محمدی، م، (13۹۲). بازشناسی تربیت فناورانه به مثابه بخشی از برنامه درسی مغفول و یک ضرورت در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،۷(۲۸) ،۱۱۷-۱۳۸
-          CDIO. (2014). http://web. mit. edu/edtech/casestudies/cdio. html.
-          Glaser, B. G. (1978b). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory(Vol. 2). Mill Valley: CA: Sociology Press.
-          Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions: Sociology Press.
-          Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
-          Glaser, B. G. (2005). The grounded theory perspective III: Theoretical coding: Sociology Press.
-          Glaser, B. G. (2011). Getting out of the data: Grounded theory conceptualization: Sociology Press.
-          Glaser, B. G. , & Holton, J. (2004). Remodeling grounded theory. Paper presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.
-          Glaser, B. G. , & Prentice Hall. (1978a). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory: Sociology Pr.
-          Index, G. I. (2013). Edition. Cornell University, INSEAD & WIPO.
International Technology Education Association. (2000). Standards for technological literacy.
-          ITEA/ITEEA. (. (2007 International Technology Education Association(ITEA/ITEEA). (2000/2002/2007). Standards for technological literacy: Content for the study of technology. Reston, VA: Author.
-          Kerr, N. M. (2011). Creating a protective picture: A grounded theory of how medical-surgical nurses decide to follow a. RUTGERS THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY-NEWARK.
-          NAE. (2013). The Bridge(ISSN 0737-6278) is published quarterly by the National Academy of Engineering, 2101 Constitution Avenue NW, Washington, DC20418. Periodicals postage paid at Washington, DC. (Vol. Vol. 43, No. 2, Summer 2013).
-          NCETE. (2014). http://digitalcommons. usu. edu/ncete_publications/.
-          NewHampshireTechnologyEducation. (2012). New HampshireState of New HampshireDepartment of Education New Hampshire Technology Education AssociationTechnology/EngineeringEducation Curriculum Guide.
-          NewJerseyNetworkinInfrastructureinEducationProject. (1997): www. state. nj. us/education/archive/. . . /science/chap6. pdf.