تأملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای در ایران به انجام رسیده است. در  این پژوهش از روش های چندگانه بهره برده شده است. در عین حال بخش عمده پژوهش از نوع کیفی و در آن از روش«گروه کانونی» استفاده شده است. به این منظور 9 نفر از اعضاء هیات علمی که در زمینه پژوهش دارای تجربه و فعالیت پژوهشی بودند از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. برای تعیین اعتبار و روائی داده ها نیز از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بر مبنای 2 عامل «میزان آمیختگی» یعنی چند رشته ای یا میان رشته ای بودن و «زیست بوم» تحقق میان رشتگییعنی ایران و جهان می توان 9 سیاست را برای توسعه برنامه های میان رشته ای اتخاذ نمود. همچنین10 راهبرد و 18 راهکار اجرایی برای توسعه برنامه های میان رشته ای در نظام آموزش عالی ایران توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


سند قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390). مجلس شورای اسلامی، 1389
علوی پور، محسن(1387) مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای. تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کلاین، جولی تامسون(1389). فرهنگ میان رشته ای در آموزش عالی. ترجمه هدایت الله اعتمادی زاده و نعمت الله موسی پور. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کیذوری، امیر حسین و علم الهدی، جمیله.(1388) واکاوی برنامه های درسی میان رشته ای دانشگاهی؛ موانع و پیش نیاز ها. نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران . برنامه درسی آموزش عالی در ایران چالش ها و چشم اندازها . 28 و 29 مهر 1388. دانشگاه تبریز.
مورن، جو(1387). میان رشتگی. ترجمه داود حاتمی. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مهر محمدی، محمود؛ موسی پور، نعمت الله و کیذوری، امیر حسین(1391). ظرفیت های بین رشتگی رشته های علوم انسانی. گزارش طرح پژوهشی منتشر نشده. تهران، معاونت علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
مهر محمدی، محمود(1388). ملاحظات اساسی در باب سیاستگذاری توسعه علوم میان رشته ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین.مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. سال اول شماره3: 18- 1.
یمنی دوزی سرخابی، محمد(1388). دانشگاه سازگار شونده. در: رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.