الگویی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی برای بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی دارای آثار نوشتاری مرتبط با بین‌المللی‌شدن، مدیران دفاتر بین‌المللی و رؤسای دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بودند که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند در مجموع 12 نفر به عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از روش‌های بررسی توسط اعضاء، مثلث سازی منابع داده‌ها و بازبینی توسط همکاران پژوهش استفاده شد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها دارای 8 مؤلفه اصلی است: مؤلفه تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر، تعامل و همکاری‌های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بین‌المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین‌المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت. همچنین با توجه به عوامل پیشبرنده و بازدارنده بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها سه راهبرد تدوین شد و مدل نهایی بر اساس آن‌ها ارائه گردید.

تازه های تحقیق

اسماعیل نیا، ندا و حسین پور، علیرضا (1394). بین‌المللیشدنآموزشعالیوارتقایکیفیتدانشگاهیدر آموزشمهندسی، کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب‌وکار، ایران: تبریز.

خراسانی، اباصلت و زمانی منش، حامد (1391). راهبردهای مؤثر در بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران، فصلنامه راهبردهای آموزش، 5(3)، 183-189.

خورسندی طاسکوه، علی (1395). آموزش عالی بین‌المللی؛ استراتژی‌ها و شرایط امکان. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

رزقی شیر سوار، هادی و پیراینده، پانته‌آ (1390). ارزیابی آموزش عالی در فرایند جهانی‌شدن، مطالعه راهبردهای جهانی‌شدن، 2(5)، 25-38.

شرقی، عبدالعلی (1383). ارتباطاتبین‌المللیوتوسعهعلمی، دردایره المعارفآموزشعالی (جلد اول،186-189)، قورچیان، نادر قلی؛ آراسته، حمیدرضا؛ جعفری، پریوش. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

فاضلی، نعمت الهی (1384). کدام معیار؟ بررسی‌ای انسان‌شناختی در زمینه تولید علم و چالش‌های علوم انسانی در ایران، علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، 30، 1– 44.

فتحی واجارگاه، کوروش؛ زارع، عذرا و یمنی، محمد (1388). بررسی موانع بین‌المللی برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی (مورد دانشگاه شهید بهشتی)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 54، 63-82.

کلیدواژه‌ها