اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی.واحد تهران شمال. گروه علوم تربیتی. عضو هیئت علمی و مدیر گروه.

2 عضو هیات علمی (دانشیار) پژوهشگاه مطالعات، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش

3 عضو هیات علمی (دانشیار) گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1396 انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 60 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی حسابداری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش تفکر انتقادی قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه یادگیری مشارکتی چو و باولی (1999) استفاده شد. داده‌های گردآوری‌شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس و t وابسته) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-V22 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در بین دانشجویان مؤثر است و پایداری آن در طول زمان نیز ماندگار بوده است. بنابراین آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش یادگیری  مشارکتی در دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها


امین خندقی، مقصود و پاک مهر، حمیده. (1390). ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 13 (2)، 123-114.
امینی، محمد؛ مدنی، سیداحمد و عسگرزاده، زهرا. (1393). ارزیابی و تحلیل مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16 (63)، 59-39.
حسینی، زهرا. (1388). یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسی ایرانی)، 5 (19)، 208-199.
رجعتی، پروانه؛ جدیدی تمجید و آهنگری، سعیده. (1396). تأثیر تدریس مهارت‌های تفکر انتقادی بر انگیزه زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی. نشریه آموزش و ارزشیابی، 11 (38)، 173-157.
زارع، حسین و نهروانیان، پروانه. (1396). اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک‌های حل مسئله و یادگیری خود راهبر. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 11 (74)، 85-70.
عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحی آذر، اسکندر و علایی، پروانه. (1389). نقش آمادگی برای یادگیری خودرهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز. پژوهش های نوین روانشناختی، 5 (17)، 100-79.
مباشری، فرزانه؛ منوچهری، مهین و نوروزی، فاطمه. (1396). مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 2 (7)، 15-4.
نادی، محمدعلی؛ گردان شکن، مریم و گل پرور، محسن. (1390). تاثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مساله و فراشناخت بر یادگیری خودراهبر در دانشجویان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 8 (29-28)، 61-53.
نبوی، سیده مریم. (1396). نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
یارمحمدی واصل، مسیب؛ ذوقی پایدار، محمدرضا و محمدی، عباس. (1396). تأثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی؛ تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال قیاسی و استقرایی. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5 (8)، 92-79.