سرمقاله: تأملی بر مفهوم اشغال فرهنگی و برنامه درسی سایه یا زیر زمینی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی


حمیدی زاده، کتایون. 1397. طراحی الگوی برنامه درسی دوره ی متوسطه با رویکرد چند فرهنگی.  پایان نامه چاپ نشده  دکتری دانشگاه شهید بهشتی
حمیدی زاده، کتایون، فتحی واجارگاه، کورش، عارفی، محبوبه و مهران، گلنار 1396. آموزش چند فرهنگی: تحلیل نظامند ادراک معلمان. فصلنامه تدریس پژوهی. دوره 5، شماره 2، تابستان 1396.
سام خانیانی، اسحاق 1390 بررسی رفتار نسبت به پرچم در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی . پایان نامه چاپ نشده  کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
عراقیه، علیرضا 1389 بررسی جایگاه قومیت در برنامه های مدارس متوسطه ایران. پایان نامه چاپ نشده  دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان
عراقیه، علیرضا. و فتحی واجارگاه، کورش 1391 جایگاه چندفرهنگی در نظام آموزش مدرسه ای و آموزش عالی. فصلنامه راهبرد فرهنگ. شماره 18 و 19. بهار و تابستان 1391.