شناسنامه دوفصلنامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دوفصلنامة مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی
سال 4 - شمارة 7- بهار و تابستان  1392 
 
مدیر مسئول: دکتر علیرضا عصاره
سردبیر: دکتر کورش فتحی واجارگاه
مدیر داخلی: اکرم دهباشی
مدیر اجرایی: سمیه خسروی
 
هیئت تحریریه:
دکتر حمیدرضا آراسته، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
دکتر محمدرضا آهنچیان، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا بهرنگی، استاد دانشگاه تربیت معلم
دکتر محمدحسن‌پرداختچی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابراهیم صالحی عمران، دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر احمدعلی فروغی ابری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دکتر مقصود فراستخواه، استادیار موسسه پژوهش و
برنامه‌ریزی آموزش عالی
دکتر کورش فتحی واجارگاه، استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر یدالله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر احمدرضا نصر‌اصفهانی، استاد دانشگاه اصفهان
دکتر مژده وزیری، استادیار دانشگاه الزهرا
دکتر‌محمدحسین ‌یارمحمدیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
ویراستار فارسی: مهدی صادقی  

صفحه آرا: افسانه تاجیک
تلفن: دفتر مجله (81032208) 
 آدرس الکترونیکی: www.icsa.org.ir