ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

3 استاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی پایدار در نظام آموزش عالی ایران بود. پس از طراحی مقیاس اولیه بر اساس مبانی  نظری و پیشینه پژوهشی، اعتبار صوری آن سنجیده  شده و سپس، با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای، 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز انتخاب و مقیاس بین آنان توزیع گردید. برای اعتبار محتوایی مقیاس از تحلیل گویه، برای اعتبار سازه  آن  از تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با توجه به بار عاملی زیرمقیاس های منطق (65/0)، هدف (78/0)، (83/0)، روش های یاددهی - یادگیری(85/0)، مواد و منابع آموزشی (86/0)، فعالیت های یادگیری(84/0)، زمان (78/0)،  فضا (76/0)، گروه (89/0) و ارزشیابی (73/0)، اعتبار سازه مقیاس تأیید گردید و  با توجه به  همبستگی معنادار زیرمقیاس های ده گانه برنامه درسی با نمره کل مقیاس و زیرمقیاس ها با گویه های مربوطه، اعتبار محتوایی نیز تایید شد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس برنامه درسی (97/0) و زیرمقیاس های منطق (93/0)، هدف(93/0)،  محتوا (87/0)،  روش های یاددهی - یادگیری (79/0)،  مواد و منابع آموزشی (95/0)، فعالیت های یادگیری (88/0)،  زمان (92/0)،  فضا (78/0)، گروه بندی (77/0) و ارزشیابی (93/0)، پایایی مقیاس و زیرمقیاس های آن نیز مورد تایید قرارداد.

کلیدواژه‌ها


- سیلور، الکساندر و لوئیس (1380). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی نژاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
- پورشافعی،ه (1389). یادگیری مداوم راهبرد پایدار آموزش و پرورش،  فصلنامه پژوهشگران، شماره 13، ص 7.
- ملکی، ح؛ محمدی مهر، م؛ خوشدل، ع. (1391). تبیین فرایندهای یاددهی– یادگیری در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر، نشریه مطالعات آموزشی، سال اول، پیش شماره 2، ص 27.
- نظرزاده، محسن. (1387). آموزش و توسعه پایدار، مجله ارتباط علمی. دور دهم، شماره اول.