شناسایی قابلیت ها و کارکردهای آموزشی و عمومی تلفن همراه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه استفاده از فناوری های موجود تلفن همراه در راستای اهداف آموزشی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین قابلیت های آموزشی این ابزار ارتباطی انجام شد. به این منظور، از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی (4770 نفر) بود که بر اساس روش تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی، تعداد 351  نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق دریافت نظر 8 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و علوم رسانه تعیین شد و همچنین پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 93/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، در قالب آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t دو گروه مستقل، در نرم افزارSPSS نسخه21، استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانشجویان بیشترین کاربردهای آموزشی تلفن همراه را در قابلیت هایی نظیر جستجوی اطلاعات درسی، تصویربرداری آموزشی، یادگیری زبان، انجام فعالیت های درسی، نرم افزارهای آموزشی و تبادل نظر با همکلاسی ها بکار می گیرند. از دیدگاه دانشجویان، تلفن همراه باعث تسهیل در برقراری ارتباط میان دانشجو و اساتید، صرفه جویی در وقت و دسترسی آسان به منابع درسی می شود. اما در عین حال، پیامدهای منفی نظیر رسوخ در حریم خصوصی افراد، تنش در اذهان عمومی، عدم تمرکز و مشغول شدن به مسائل غیر آموزشی را نیز همراه دارد. به علاوه، بین اثرات متقابل دوره تحصیلی- رشته تحصیلی در استفاده از کاربردهای آموزشی تلفن همراه تفاوت معنی داری به دست نیامد. همچنین میزان استفاده دانشجویان زن از قابلیت های آموزشی تلفن همراه بیشتر از دانشجویان مرد بود. در پایان، درباره یافته ها بحث شد و پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


-        پورطهماسبی، سیاوش. (1387). بررسی چالش های تلفن همراه و تعاملات.  مجله حوزه هنری آفرینش گیلان. 4 (15) : 53-39.
-        تابع بردبار، فریبا. (1395). تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه برجنبه‌های روانشناختی و تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش های برنامه درسی، 6 (1): 147-125.
-        حسن زاده، رمضان؛ لطفی، علی؛ حسینی، سیدشمس اله؛ ابراهیمی، احمد. (1390). بررسی میزان و نوع کاربرد تلفن همراه توسط دانش آموزان مدارس متوسطه نظری استان مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2 (2): 114-95.
-        رستمی نژاد، محمدعلی؛ وحدانی اسدی، محمدرضا؛ ایزی، مریم؛ روحانی، زهرا. (1393). مدیریت آسیب های تلفن همراه در مدرسه: درنگی بر کارکردهای مثبت و منفی آن. فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظام، 7 (1): 76-61.
-        ظفری، سارم؛ کرمدوست، نوروزعلی؛ درانی، کمال؛ نظرزاده زارع، محسن. (1393). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی وعمومی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(3) : 106-87.
-    عابدینی، یاسمین و زمانی، بی بی عشرت. (1391). بررسی انگیزه، میزان و نوع استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. روانشناسی معاصر، 7 (2): 86-73.
-        عطادخت، اکبر؛ حمیدی فر، ویدا؛ محمدی، عیسی. (1393). استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت. مجله روان شناسی مدرسه، 3 (2): 136-122.
-        عنایتی، ترانه؛ یزدان پناه نوذری، علی؛ بهنام فر، رضا؛ غفاری همدانی، سیده صبا. (1393). کاربرد تلفن همراه در ارایه محتوای آموزشی به دانشجویان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، جلد 7 : 120-115.
-        فرهادی، ربابه. ( 1384 ). آموزش الکترونیکی پارادایم جدید در عصر اطلاعات. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 21(1) :66-49.
-        معیدفر، سعید و گنجی، احمد. (1388). تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        منطقی، مرتضی. (1389). بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1(2) : 128-95.
-        مهدی زاده، شراره و خوشنام، مژگان. (1393). تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7 (3): 106-83
-        مهدی زاده، شراره و خیلا، زهرا. (1392). تلفن همراه؛ روابط اجتماعی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 9(32) :117-99.