میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه‌های درسی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه تهران

2 گروه روشها و برنامه های آموزشی و درسی - دانشکده روانشناسی - دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

4 دانشکده برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راهکارهای نظام آموزش عالی کشور، جهت تضمین و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاهی، اعتبارسنجی، بازنگری، اصلاح و تغییر برنامه های درسی دانشگاهی است. این در حالی است که، اعضای هیات علمی در اجرای برنامه های درسی دانشگاهی جدید مهم ترین نقش را داشته و عامل موفقیت و یا شکست اعتبارسنجی برنامه های درسی دانشگاهی خواهند بود. لذا هدف دراین پژوهش تعیین میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی از منظر ایشان می باشد. روش پژوهش در این مقاله، کمی و به لحاظ شیوة گردآوری داده ها، از روش توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش  حاضر را کلیة اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران  به خود اختصاص داده اند و روش سرشماری 60 نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 20 گویه ای است که ضریب آلفای کرانباخ آن 88/0 و ضریب روایی آن توسط 5 نفر از متخصصان حیطة اعتبارسنجی برنامه های درسی دانشگاهی تایید شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار گردآوری شده از پرسشنامه های تکمیل شده در این مقاله روش های آماری توصیفی و استفاده از آزمون آماری استنباطی خی – دو بود. در نهایت چنین نتیجه گیری شد؛ اکثریت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران معتقدند،  این دانشکده  نسبت به افزایش میزان آگاهی ایشان از اهداف اعتبارسنجی و تغییر برنامه درسی دانشگاهی، تغییر نگرش آنها در خصوص پذیرش اعتبارسنجی و برنامه درسی جدید، متناسب با تغییر برنامه درسی، افزایش میزان مهارت آنها در زمینه  تغییر در روش تدریس خود و  افزایش میزان مهارت آنها، در زمینه  تغییر در روش های ارزشیابی کم و خیلی کم اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها


بیرمی‌پور، علی(1394). بررسی عوامل موثر در اجرای تغییر برنامه‌های درسی موسسات آموزش عالی، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تهران-1394.
حسینی، میرقاسم؛ نصر، احمدرضا(1391). اعتبارسنجی آموزش‌عالی در هزاره سوم با محوریت برنامه درسی، نامه آموزش-عالی، دوره جدید، 5(17)، (13-48).
خاکباز، عظیمه السادات؛ مهرمحمدی، محمد؛  موسی‌پور، نعمت‌اله(1389).  بررسی برنامه درسی میان رشته‌ای در آموزش-عالی از منظر چگونگی تغییر آن در سطوح مختلف برنامه درسی( مورد مطالعه: برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی)، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌درسی آموزش‌عالی، 1(2)، (56-27).
زین‌الدینی میمند، زهرا؛ نادری، عزت‌اله؛ شریعتمداری، علی؛  سیف نراقی، مریم(1389). ارائه الگوی راهنمای تدوین برنامه درسی بر اساس بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان از محورهای اساسی برنامه ریزی درسی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، 4(4)، (99-128).
سراجی، فرهاد؛ معروفی، یحیی؛ رزاقی طاهره(1393). شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(5)، (33-54).
فتحی واجارگاه، کورش؛ جمالی تازه‌کند، محمد؛ زمانی‌منش، حامد؛ یوزباشی، علیرضا(1390). موانع تغییر برنامه‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(7)، (767-778).
محسن پور کبریا، حسین؛ فتحی واجارگاه، کورش، عارفی، محبوبه؛ خراسانی، اباصلت(1396). شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌درسی آموزش‌عالی، 8(16)، 35-58. 
محسن پور کبریا، حسین؛ فتحی واجارگاه، کورش، عارفی، محبوبه؛ خراسانی، اباصلت(1396). ارائه الگویی برای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی ایران با رویکرد مبتنی بر داده بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، 3(33)، 71-98.
محسن پور کبریا، حسین؛ فتحی واجارگاه، کورش، عارفی، محبوبه؛ خراسانی، اباصلت(1396). تبیین پیامدهای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران، مجله پژوهش در برنامه‌درسی، 2(28)، 52-66.
مظلوم، سیدرضا؛ قربان‌زاده، مریم؛ ریحانی، طیبه؛ یاوری، مهری؛ بسکابادی، حسن(1395). تدوین استانداردهای آموزشی پایه برای ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه‌درسی دوره کارشناسی‌ارشد رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی، مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 13(1)، (19 – 10).
مومنی مهموئی، حسین(1390). آسیب‌شناسی ارزشیابی برنامه‌درسی در آموزش‌عالی، فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(2)، (95-100).