بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 51‌ عضو هیات علمی و 1200 دانشجو تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، 290 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و کل اعضای هیات علمی از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انطباق برنامه های درسی محقق ساخته که دارای 14 گویه در 4 مؤلفه با پاسخ گویی از نوع مقیاس لیکرت و پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن(1990) در 4 حیطه مختلف که برای نمونه های ایرانی، توسط نعامی(2010) هنجاریابی شده است و به منظور سنجش عملکرد تحصیلی نیز میانگین معدل کل دانشجویان در ترم های گذرانده شدة قبلی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 78/0 و 83/0 گزارش شد. جهت تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم‌افزار spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان انطباق برنامه های درسی اساتید با کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها


حیاتی، داوود؛ عگبهی، عبدالحسین؛ حسینی آهنگری، عابدین و عزیزی ابرقویی، محسن(1391).بررسی رابطه ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دو فصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، 4، 18-29.
سیاح،نعیمه(1397). رابطه بین رهبری معلم در اجرای برنامه درسی با کیفیت تدریس و تجارب یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی. پایان نامه چاپ نشده رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
سیف، علی اکبر.(1392). روانشناسی پرورشی نوین، تهران: دوران .
عراقبه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ فروغی ابری،احمدعلی؛ فاضلی، نعمت الله(1388). تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی.مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.5. 149-166.   
فتحی واجارگاه, کورش، مؤمنی مهمویی، حسین(1387). بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه درسی دانشگاهی. مجله آموزش عالی، 1، 154-131.
فیاضی،مریم(1397). رابطه بین سواد فناوری و تمایل به یادگیری مادام العمر با کیفیت تدریس معلمان و تجارب یادگیری دانش آموزان متوسطه اول. پایان نامه چاپ نشده رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
قدم پور، عزت اله؛ فرهادی، علی و نقی بیرانوند، فاطمه(1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8، 60-70
غنچی ،مستانه؛حسینی، سیدمحمود؛ حجازی، یوسف، (1391)،شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تبیین کننده کیفیت تدریس از دیدگاه اساتید پردیس هاى کشاورزی دانشگاه تهران، مجله پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى، 5، 3، 31-40.
کرمی، مرتضی؛ بهمن آبادی، سمیه و اسماعیلی، آرزو(1391). ساختار تصمیم گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی آموزش عالی: دیدگاه اعضای هیأت علمی و متخصصان برنامه درسی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 7، 92-105
کشاورز، محسن. رحیمی، محسن و اسماعیلی، زهره. (1392). بررسی میزان تأثیر یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره اول، شماره ، 2 21 -13.
گویا، زهرا؛ قدکساز خسروشاهی، لیلا(1385). تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز در ایران . مجموعه مقالات همایش فرایند تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی، انجمن مطالعات برنامه درسی، 503-489
مرادی،نعمت الله(1397). رابطه بین سواد اطلاعاتی و سواد برنامه درسی با انطباق برنامه های درسی و کیفیت تدریس اعضای هیات علمی. پایان نامه چاپ نشده رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
موسی پور، نعمت الله(1385). مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، انجمن مطالعات برنامه درسی، کرمان،
مومنی­مهموئی، حسین؛ کرمی، مرتضی، و مشهدی، علی(۱۳۸۹) بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه­درسی قصدشده، اجراشده و تجربه شده. دوفصلنامه مطالعات برنامه­درسی در آموزش­عالی، 2، 90-110.
مهرمحمدی، محمد(1387). تحلیلی بر کاهش تمرکز در برنامه درسی در آموزش عالی: ضرورتها و فرصتها،مجله آموزش عالی، 3، 18-1.
نعامی، عبدالزهرا(1390). رابطه ی بین کیفیت تجارب یادگیری و بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری، 1، 111-128.
نوروززاده، رضا؛ محمودی، رضا؛ فتحی واجارگاه، کورش؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم(1385). وضعیت سهم مشارکت دانشگا هها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درسی وبازنگری برنامه درسی، 42، 93-71.
وزیری، مژده(1387). نظام برنامه ریزی درسی در اموزش عالی ایران، ویژگی ها و جهت گیریها. رساله های دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
یاری، علی محمد. (1390 ). بررسی روند تأثیر همانندی شیوه‌های فرزند پروری و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایت در زندگی والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان و دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره شغلی.