طراحی مدل مهارت‌های اشتغال پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مواردی که امروزه در بازار کار خود را به‌روشنی نشان می‌دهد، اهمیت روزافزون مهارت‌های موردنیاز برای فعالیت در این بازار است. در سال‌های گذشته همیشه مشاهده می‌شد که افزایش سطح تحصیلات باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود و افراد دارای تحصیلات بالاتر، درآمد بیشتری در طول دوران زندگی خود داشته‌اند. اما این موضوع در طول زمان تغییر کرده است و آمارهای موجود نشان می‌دهند که نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری عمومی در جامعه بالاتر رفته است. این موضوع باعث شد تا مبحث مهارت‌های موردنیاز برای فعالیت در بازار کار موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مرور ادبیات در حوزه اشتغال پذیری، مدل اولیه پژوهش استخراج شد. این مدل بر پایه سه گروه مهارتِ سخت، نرم و شناختی ایجاد شد. سپس بر اساس آن با مسئولان جذب و استخدام و کارآفرینان برخی از شرکت‌های فعال در بازار مصاحبه انجام شد و مشاهده شد که پس از انجام 15 مصاحبه، اطلاعات و دیدگاه‌های به‌دست‌آمده از نخبگان به سطح اشباع رسیده است. پس‌ازآن پرسش‌نامه روش دلفی استخراج شد و با مراجعه مجدد به این شرکت‌ها، دیدگاه‌های نخبگان برای بار دوم به دست آمد. این فرآیند چهار بار انجام شد تا این‌که بر روی مهارت‌های موردنیاز برای فعالیت دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار کار اجماع حاصل شد. 17 مهارت اصلی که از دید فعالان بازار به‌عنوان مهارت‌های اصلی موردنیاز دانش‌آموختگان برای ورود و فعالیت در بازار کار بودند، استخراج شدند. تحلیل‌ها و محاسبات در این پژوهش با استفاده از تکنیک فازی انجام‌شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های درسی  آموزش عالی  به مهارت‌های موردنیاز برای دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها توجه شود و این مهارت‌ها در چارچوب بازنگری برنامه‌های درسی وزارت علوم  لحاظ شود. همچنین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی  دوره‌های مهارتی را بر مبنای مهارت‌های اشتغال پذیری از طریق دوره‌های کارآموزی برای دانشجویان ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


آمار پذیرفته شدگان، دانشجویان و دانش‌آموختگان. دسترسی در 10/10/1395 از وبگاه http://irphe.ac.ir/find.php?item=1.479.84.fa&slct_pg_id=479&sid=1&slc_lang=fa
احمدی، فضل‌اله، نصیریانی، خدیجه، اباذری، و پروانه. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8(1)، 175–185.
بارانی، ش.، و علی بیگی، ا. (1389). واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال‌پذیری رشته‌های کشاورزی در دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42(3)، 389–401.
سالنامه آماری کشور دسترسی در 15/10/1395 از وبگاه http://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx
شارع پور، م.، فاضلی، م.، و صالحی، ص. (1387). بررسی شاخص های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی های کانونی، 1(1)، 30–55.
صالحی عمران، ا.، و یغموری، س. (1389). بررسی مهارت‌های اشتغال‌زای کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه‌های درسی آموزش عالی. مطالعات برنامه درسی، 16، 165–188.
قائدی, م., و گلشنی, ع. (2016). روش تحلیل محتوا ، از کمی گرایی تا کیفی گرایی. فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی, 7(23), 57–
مجتهدزاده، و.، علوی طبری، س. ح.، و مرادی پر، ف. (1389). دانش و محارت‌های مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری: دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری(بررسی موردی: استان آذربایجان غربی). دانش حسابداری، 1(1)، 73–87.