تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 معلم ابتدایی، زنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون-  پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان کارشناسی پیوسته در رشته علوم تربیتی ورودی سال 1391 دانشگاه فرهنگیان( پردیس پسرانه شهیدبهشتی زنجان) به تعداد 210 نفر است که با نمونه گیری در دسترس در نهایت 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب و  به طور تصادفی ساده در یک گروه آزمایش (30 نفر) و یک گروه کنترل (30 نفر)جای داده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران(1982) است. نمونه ها قبل و پس از آموزش به این پرسشنامه پاسخ دادند. داده های بدست آمده با تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل کواریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان می دهد که آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود و افزایش خودکارآمدی دانشجومعلمان تأثیر معناداری دارد. نتایج مطالعات مربوط به پیگیریِ یک ماه بعد از پس‌آزمون نیز بر تثبیت و پایداری این تأثیر دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


- بیرامی، منصور و مرادی، علیرضا (1385). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان. پژوهش های نوین روان شناختی، دوره 1، شماره4: 67-47. 
-  بیرامی، منصور و موحدی، یزدان(1394). اثربخشیآموزشمهارتهایاجتماعیبرسرمایهروانشناختی دانشجویانشهرتبریز. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 4(1): 37-30.
-  رئیسی، زهرا؛ زمانی علویجه، فرشته؛ اسدالهی، عبدالرحیم؛ رستم، شراره؛ کلهری، نیاکان(1392). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در نوجوانان پسر دبیرستان های اهواز. فصلنامه تحقیقات نظام سلامت، ویژه نامه آموزش بهداشت، صص 2033-2019.
-  شولتز، د. پ.، و شولتز، س. ا. (1393). نظریه های شخصیت. ترجمة سید یحیی محمدی، تهران: نشر ویرایش.
-  فتح الله زاده، نوشین؛ باقری، پریسا؛ رستمی، مهدی؛ دربانی، سید علی(1395). اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره 10، شماره 3(39): 289-271.